26.10.2005

Záznam z 12. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 26. októbra 2005

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Mikuláš Dzurinda.
Z rokovania sa ospravedlnili minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR p. Prokopovič a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR p. genpor. Bulík.
Navrhnutý program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
Jednotlivé body programu prerokovala Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) s týmito závermi:
K bodu 1.: Vymenovanie Ing. Jirka Malchárka za člena Bezpečnostnej rady SR
Predseda BR SR p. Dzurinda odovzdal podpredsedovi vlády SR a ministrovi hospodárstva Ing. Jirkovi Malchárkovi vymenúvací dekrét za člena BR SR.K bodu 2.: Návrh opatrení vedúcich k eliminácii rizika v prípade pandémie chrípky
Na prerokovanie materiálu boli prizvaní štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva MUDr. Alexandra Novotná, hlavná hygienička MUDr. Darina Lopušová, MPH a riaditeľ odboru krízového manažmentu Ing. Anton Tencer.
Minister zdravotníctva SR požiadal predsedu vlády SR o predloženie materiálu po schválení v Bezpečnostnej rade SR na následné rokovanie vlády SR.
Minister zdravotníctva SR ďalej vo svojom úvodnom vystúpení poukázal na riziká, ktoré v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky vznikajú, zaoberal sa problematikou zabezpečenia očkovacích látok, ktoré je jedným z hlavných opatrení pri eliminácii uvedených rizík a upozornil na skupinu ľudí, ktorí nemôžu byť zaočkovaní týmito očkovacími látkami, (napr. pacienti s onkologickým ochorením užívajúci cytostatiká) a pre ktorých je potrebné zabezpečiť lieky - antivirotiká. Navrhol, aby očkovacie látky, lieky a ochranné rúška, ktoré sú tiež veľmi účinné pri vypuknutí pandémie chrípky, nakúpila Správa štátnych hmotných rezerv SR podľa spracovaného plánu nákupu.
Ďalej Minister zdravotníctva SR uviedol, že v predloženom materiáli sa navrhuje zriadenie Pandemickej komisie v dvoch alternatívach, na úrovni ministra zdravotníctva SR (alternatíva 1) a na úrovni predsedu vlády SR alebo podpredsedu vlády (alternatíva 2). Ministerstvo zdravotníctva SR navrhlo prijať alternatívu 1. Rezortom, ktoré majú vlastné zdravotníctvo (rezorty obrany, vnútra a dopravy, pôšt a telekomunikácií) bolo uložené intenzívnejšie pracovať s vlastnými silami a vytvorenie samostatných pandemických plánov.
V rámci rozpravy k materiálu boli spresnené úlohy v návrhu uznesenia vlády SR dotýkajúce sa zabezpečenia finančných prostriedkov na realizáciu opatrení na základe pripomienok podpredsedu vlády SR a ministra financií a predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR. Ministerstvo zdravotníctva SR predpokladá náklady na realizáciu týchto opatrení vo výške približne 500 mil. Sk.
Pán Dzurinda uzavrel rozpravu k materiálu a sumarizoval zmeny, ktoré boli vykonané v návrhu uznesenia vlády SR.
Bezpečnostná rada SR uznesením č. 94 súhlasila s Návrhom opatrení vedúcich k eliminácii v prípade pandémie chrípky po úprave návrhu uznesenia vlády SR v zmysle vznesených pripomienok a odporučila vláde SR takto upravené uznesenie vlády SR schváliť.K bodu 3.: Rôzne
V bode rôzne členovia Bezpečnostnej rady SR nevystúpili.Pán Dzurinda poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR SR