22.10.2007

Záznam z 22. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 17. októbra 2007

Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda Bezpečnostnej rady SR Robert Kaliňák.
Konštatoval, že zo zasadnutia boli ospravedlnení predseda Bezpečnostnej rady z dôvodu choroby, minister zdravotníctva z dôvodu účasti na rokovaní orgánov Národnej rady SR, a že Bezpečnostná rada je uznášaniaschopná.
Navrhnutý program 22. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR bol schválený a Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jeho jednotlivé body s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Návrh na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane
Materiál predložil a uviedol minister obrany. Zdôraznil, že ide o účasť našich príslušníkov ozbrojených síl na rok 2008, konkrétne o ženijnú jednotku, ktorá bude v Kandaháre a bude zapojená do provinčných rekonštrukčných tímov pod vedením maďarského a holandského tímu. Ďalej sa navrhuje vyslať strážnu čatu v počte do 35 príslušníkov, ktorá bude pod holandským velením a vyslať zdravotní tím do Kábulu pod českým vedením. Nepredpokladá sa pohyb našich príslušníkov ozbrojených síl po území Afganistanu. Pripomenul, že pred vyslaním tohto tímu ministerstvo bude vykonávať niekoľkomesačnú rekognoskáciu miest a prípravu príslušníkov do operácie. Pred vyslaním sa budú podpisovať osobitné memoranda a technické dohody v ktorých budú vyšpecifikované národné obmedzenia. Finančné prostriedky na operáciu budú hradené z rozpočtu ministerstva obrany.
Na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol materiál predložený bez rozporov.
BR SR prijala uznesenie č. 188, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Návrh na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v operácii KFOR v Kosove a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie KFOR v Kosove
Materiál predložil a uviedol minister obrany. Konštatoval, že Balkán je jedna zo zahraničných priorít Slovenska a jedna z troch operácií, ktorú vláda schválila. Navrhuje sa zmena mandátu príslušníkov ozbrojených síl SR pôsobiacich v Kosove, ktorá spočíva v tom, že sa transformuje táto jednotka na zabezpečenie ochrany srbskej menšiny, kultúrnych a náboženských pamiatok. Požiadavka vzišla s pripravovanej rezolúcie EÚ ktorá by mala určiť konečný status Kosova. Základom navrhovaných zmien je, že sa navrhuje vyslať dva dopravné vrtuľníky Mi-17 a 39 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky od 16 decembra tohto roku na dve trojmesačné rotácie. Tieto vrtuľníky budú využívané na prepravné úlohy osôb, zdravotníckeho materiálu, rekognoskáciu terénu a hasenie požiarov. Okrem toho sa predpokladá vyslať 5 dôstojníkov na veliteľské funkcie v rámci misie KFOR.
Na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol materiál predložený bez rozporov.
BR SR prijala uznesenie č. 189, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v operácii KFOR v Kosove a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie KFOR v Kosove“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Rôzne
V predmetnom bode rokovania neboli podané návrhy a pripomienky.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podpredseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Kancelária BR SR