29.09.2008

Záznam z 31. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 10. septembra 2008

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico. Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia Bezpečnostnej rady SR. Z prizývaných sa ospravedlnil: p. JUDr. Roman BUŽEK - predseda výboru BRSR pre zahraničnú politiku, z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Navrhovaný program rokovania bol schválený. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR sa vzájomne informovali o aktuálnych otázkach v oblasti bezpečnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Informácia o plnení úlohy z § 3 ods. 7 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
Materiál uviedol predseda správy štátnych hmotných rezerv. K materiálu bol prizvaný GR SŠHR SR Ing. Milan HRNČIRÍK.
Predseda správy štátnych hmotných rezerv uviedol, že cieľom materiálu je dať Bezpečnostnej rade SR informáciu o plnení úlohy z § 3 ods. 7 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze. Materiál obsahuje harmonogram o postupnom vytváraní núdzových zásob ropy v roku 2008 a o zabezpečení budovania núdzových zásob. SŠHR SR harmonogram tvorby núdzových zásob priebežne plní a k 30. júnu 2008 mala správa núdzové zásoby na 85 dní spotreby Slovenskej republiky. Poukázal na skutočnosť, že financovanie núdzových zásob je každoročne problematické, vzhľadom na napätosť štátneho rozpočtu. Správa rezerv spolupracuje s ministerstvom financií pri hľadaní vhodného modelu financovania tejto úlohy s cieľom zaistiť stabilitu financovania tvorby núdzových zásob ropy. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 231, ktorým materiál „Informácia o plnení úlohy z § 3 ods. 7 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR, jeho prerokovanie a schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv
Materiál uviedol predseda správy štátnych hmotných rezerv. K materiálu bol prizvaný GR SŠHR Ing. Milan HRNČIRÍK.
Predseda správy štátnych hmotných rezerv uviedol, že vzhľadom na zmenené hospodárske a geopolitické podmienky v súčasnosti platná koncepcia rozvoja štátnych hmotných rezerv nezodpovedá objektívnym požiadavkám, ktoré vyplývajú zo súčasných priorít štátu v oblasti energetickej a potravinovej bezpečnosti a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry pri OECD. Cieľom materiálu je prispôsobiť vytváranie a hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami objektívnym požiadavkám a vytvoriť predpoklady pre efektívny výkon činností zabezpečovaných úloh s účelovo určenými majetkovými hodnotami spravovanými Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
Pán Hrnčirík informoval BR SR, že po rokovaní s MF SR sa text zosúladil v súlade s predpokladmi rozpočtu na roky 2009 - 2011 a na rokovanie vlády SR pôjde materiál bez tohto rozporu.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 232, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezervy“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh medzirezortného programu Podpora obrany na roky 2009-2014
Materiál uviedol minister obrany. K materiálu bol prizvaný vedúci oddelenia podpory obrany hospodárskej mobilizácie, odboru obranného plánovania SEOPMZ p. Kristián MATOUŠEK.
Minister obrany uviedol, že je spracovaný na základe ustanovenia § 26 ods. 5 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Medzirezortný program Podpora obrany 06E má nadrezortný zámer. Svojimi podprogramami sa na jeho plnení podieľa viacero ústredných orgánov štátnej správy. Je financovaný správcami rozpočtových kapitol rezortov, ktoré sa zúčastňujú na jeho plnení. Základom vecnej náplne medzirezortného programu sú úlohy, ktoré vyplývajú z Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015. Návrh cieľov a úloh medzirezortného programu bol spresnený usmernením ministra obrany Slovenskej republiky ako gestora programu, na obranné plánovanie na roky 2009-2014. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
BR SR prijala uznesenie č. 233, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh medzirezortného programu Podpora obrany na roky 2009-2014“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR.
Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podkladov ministra hospodárstva SR a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Uviedol, že sa jedná o zmeny členov výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie zastupujúcich predmetné rezorty. Zdôraznil, že u navrhovaných kandidátov nie sú v súčasnosti známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s ich vymenovaním.
V rozprave minister zahraničných vecí požiadal o doplnenie uznesenia o odvolanie (p. Romana Bužeka) a vymenovanie predsedu výboru BR SR (p. Igora Slobodníka) pre zahraničnú politiku z dôvodu personálnych zmien na ministerstve.
BR SR prijala a doplnila uznesenie č. 234, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady SR“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Rôzne
Minister zahraničných vecí informoval BR SR o medzinárodnej situácii v Gruzínsku. Zdôraznil, že SR zastáva pozíciu na územnej celistvosti Gruzínska, tak ako aj v prípade Srbská (Kosovo). Zároveň je proti zavedeniu sankcií voči Rusku, nakoľko by boli kontraproduktívne. Ďalej poukázal na skutočnosť, že väčšina členov EÚ je proti sankciám voči Rusku.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR