10.09.2015

Záznam z 80. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 31. augusta 2015

Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete so zameraním
na riešenie migračnej krízy

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Predseda Bezpečnostnej rady SR privítal pána Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady SR na rokovaní. Ospravedlnení z účasti na zasadnutí boli pán Peter Žiga, minister životného prostredia SR, pán Viliam Čislák, minister zdravotníctva SR, pán Vazil Hudák, minister hospodárstva SR a pán Jozef Magala, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bola uznášaniaschopná.

Nakoľko téma mimoriadneho rokovania Bezpečnostnej rady SR má politický rozmer a presahuje hranice vládnej politiky a s najväčšou pravdepodobnosťou bude predmetom parlamentnej diskusie, bol na rokovanie prizvaný pán Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR.

Predmetné rokovanie pozostávalo z dvoch častí. V prvej časti bola hodnotená aktuálna politická situácia, ako aj vyjadrenia niektorých predstaviteľov západných krajín EÚ na adresu východoeurópskych štátov ohľadom ich postoja k migrácii. V tejto súvislosti členovia Bezpečnostnej rady SR opätovne deklarovali odmietanie kritiky, nakoľko Slovenská republika postupuje presne podľa záverov zasadnutí Európskej rady a podľa možností poskytla pomoc a prispela tak k riešeniu danej problematiky.

V druhej časti sa členovia Bezpečnostnej rady SR z dôvodu blížiaceho sa summitu krajín V4 na úrovni predsedov vlád a ďalších rokovaní na európskej pôde zaoberali prípravou návrhu pozície vlády SR k danej problematike, ktorý na najbližšie rokovanie vlády SR dňa 2. septembra 2015 predloží podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR, ministrom obrany SR a ďalších zainteresovaných.

Cieľom pripravovanej pozície má byť zásadné odmietnutie povinných kvót pre prerozdelenie utečencov, ktorých význam sa preceňuje, ale skutočne migračnú krízu neriešia, ako aj návrh konzistentného riešenia migrácie na medzinárodnej úrovni so zameraním na odstránenie príčin migrácie (napr. vytváranie tzv. bezpečných zón pre utečencov v krajinách pôvodu, resp. čo najbližšie k nim, zameranie sa na ochranu suchozemských i morských vonkajších hraníc schengenského priestoru), zasadzovanie sa za robustnejšiu spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ nacielenú na prevenciu ozbrojených konfliktov v rizikových krajinách, za akciu proti prevádzačom a pašovateľom ľudí, za reformu azylových systémov v niektorých členských štátoch EÚ podporujúcich ekonomických migrantov, ako aj za posilňovanie politiky návratov a readmisií. A prezentovať aktívny prístup vlády SR k riešeniu migračnej krízy a zároveň chrániť záujmy občanov Slovenskej republiky.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR