26.10.2015

Záznam z 81. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo 14. októbra 2015

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Všetci členovia boli prítomní, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bola uznášaniaschopná. Zo zasadnutia bol ospravedlnený riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Ján Valko. Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na úvod privítal pána plk. Vladimíra Šimka, ktorý bol ustanovený do funkcie náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a nahradil genpor. Mariána Áča ako trvale prizývanú osobu na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Na rokovaní zároveň privítal prezidenta Policajného zboru pána gen. Tibora Gašpara.

Na začiatku rokovania požiadal minister obrany SR pán Martin Glváč o zaradenie materiálu „Návrh na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky“ do programu zasadnutia a požiadal o ďalšie zvolanie zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na 21. októbra 2015. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky súhlasila s takto upraveným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s nasledovnými závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu so zameraním na nelegálnu migráciu. Predseda Bezpečnostnej rady SR zdôraznil potrebu ochrany Schengenskej hranice a v tomto zmysle aj jednotný postup krajín V4 na rokovaní v Bruseli.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Informácia o vyslaní príslušníkov Policajného zboru na výkon hliadkovej činnosti na územie Maďarska
Materiál predložili podpredseda vlády a minister vnútra SR a podpredseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Kaliňák a podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák ako iniciatívny materiál.
Podpredseda vlády a minister vnútra SR a podpredseda Bezpečnostnej rady SR informoval o záveroch stretnutia zástupcov Prezídia Policajného zboru a Celoštátneho hlavného veliteľstva Polície Maďarska zo dňa 12. októbra 2015, na základe ktorých sa dohodlo o vyslaní 50 príslušníkov Policajného zboru k vykonávaniu hliadkovej činnosti na maďarsko-srbskej hranici s termínom začatia 20. októbra 2015. Prezident Policajného zboru informoval o vybavení kontingentu štandardným vystrojením, výzbrojou a technickým zabezpečením v podobe terénnych motorových vozidiel, ktoré zabezpečí Slovenská republika. Maďarsko zabezpečí stravu a ubytovanie pre vyslaných príslušníkov ako aj pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel, ktoré budú využité na výkon hliadkovej činnosti počas spoločnej operácie. Vyslaní príslušníci Policajného zboru ovládajú maďarský jazyk alebo anglický jazyk. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zdôraznil, že toto rozhodnutie je v súlade s legislatívou Európskej únie a je realizáciou politického záväzku Slovenskej republiky, ktorým vyjadrila ochotu participovať na riešení nelegálnej migrácie. Taktiež je v súlade s rozhodnutím prijatým na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady zo dňa 23. septembra 2015, ktoré deklaruje o nutnosti riešiť dramatickú situáciu na vonkajších hraniciach EÚ, okrem iného posilnením ich kontroly. Toto rozhodnutie je súčasťou spoločnej a koordinovanej činnosti krajín V4.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 449, ktorým materiál „Informácia o vyslaní príslušníkov Policajného zboru na výkon hliadkovej činnosti na územie Maďarska“ vzala na vedomie a odporučila vláde Slovenskej republiky vziať na vedomie predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč a podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák ako iniciatívny materiál.
Predmetom aktualizácie je doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl SR v operácii Resolute Support o úlohy príspevku do Air Advisory Team, ktoré zahŕňajú najmä vykonávanie výcviku príslušníkov technického personálu Afganskej národnej armády. Predkladaným materiálom sa nenavyšuje Národnou radou SR určený celkový, t. j. mandátový počet príslušníkov ozbrojených síl SR pôsobiacich v operácii Resolute Support.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 450, ktorým s materiálom „Návrh na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Rôzne
Bez príspevkov.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR