11.11.2015

Záznam z 82. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 28. októbra 2015

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák, minister životného prostredia SR pán Peter Žiga, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Ján Počiatek a minister hospodárstva SR pán Vazil Hudák. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bola uznášaniaschopná. Na rokovaní predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky privítal prezidenta Policajného zboru pána gen. Tibora Gašpara.
Na začiatku rokovania požiadal minister obrany SR pán Martin Glváč o zaradenie materiálu „Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky tohto vojenského zastúpenia“ ako 8. bod programu zasadnutia. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky súhlasila s takto upraveným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s nasledovnými závermi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete (ústne informácie)
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu so zameraním na nelegálnu migráciu. V súvislosti s prívalovou utečeneckou vlnou do Európy bolo poukázané na zvyšovanie bezpečnostných rizík vyplývajúcich z etnických, náboženských a národnostných rozdielov prichádzajúcich skupín a na skutočnosť, že tisíce osôb, ktoré prichádzajú do Európy v rámci nelegálnej migrácie, sú bez identity a ich súčasťou môžu byť rizikové osoby, ktoré môžu vyvíjať náborové aktivity vedúce k radikalizácii utečencov. Ďalej členovia upozornili na nárast počtu incidentov v utečeneckých táboroch na území Nemecka, Švédska, Holandska a Belgicka, na možnosti vytvárania izolovaných komunít, ktoré sa v budúcnosti nebudú vedieť zaradiť v rámci majority a na možný nárast extrémistických útokov na utečenecké tábory. Očakávaný pokles prílivu migrantov do Európy sa nenapĺňa, počet migrantov, ktorí prišli do Európy za prvý polrok 2015 sa v súčasnosti pohybuje na mesačnej báze.
V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je možné konštatovať, že sa zvyšuje riziko ďalšieho zhoršovania bezpečnostnej situácie.
–––––––––--–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán plk. Róbert Tibenský.
Cieľom predkladaného materiálu je vytvoriť organizačné, personálne a technické podmienky na úspešné zapojenie Slovenskej republiky do cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016, ktoré sa plánuje uskutočniť na jar 2016. Obsah materiálu je založený na skúsenostiach z predchádzajúcich cvičení krízového manažmentu NATO a špecifikuje spôsob zapojenia sa Slovenskej republiky do cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016. Stanovuje mandát a úlohy pre koordinátora prípravy tohto cvičenia, ktorým je minister obrany Slovenskej republiky. Materiál stanovuje úlohy aj pre účastníkov cvičenia z ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby. Predkladaný materiál je v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z jej členstva v NATO. Materiál bol predmetom predbežného a medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky sa predložil bez rozporov.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 451, ktorým s materiálom „Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu podľa § 19 ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Materiál predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Kajetán Kičura v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K prerokovaniu bol prizvaný zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Viliam Marušinec.
Cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky ako aj vláde Slovenskej republiky súhrnnú informáciu o doplnení položiek pohotovostných zásob štátu k 31.08.2015.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 452, ktorým s materiálom „Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu podľa § 19 ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky vziať na vedomie predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov
Materiál predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Kajetán Kičura na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady na rok 2015. K prerokovaniu bol prizvaný zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Viliam Marušinec.
Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky (ďalej len „núdzové zásoby“) sú budované a udržiavané za účelom ochrany základných a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky ako členskej krajiny Európskeho spoločenstva v oblasti zabezpečenia ropnej bezpečnosti štátu, riešenia stavu ropnej núdze a plnenia medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná voči Európskej únii a Medzinárodnej energetickej agentúre. Núdzové zásoby sú v priebehu celého roka 2015 udržiavané na úrovni 95 až 97 dní priemerných denných čistých dovozov ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v závislosti od priebehu obmien (výmeny ropných výrobkov na konci ich lehoty skladovania za nové). Predpoklad do konca roka 2015 je dosiahnuť úroveň núdzových zásob vo výške 97 dní priemerných denných čistých dovozov ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 453, ktorým materiál „Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov“ vzala na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Tibor Straka.
Podnetom na vypracovanie predkladaného materiálu je návrh ministra obrany SR na zmenu vo funkcii predsedu a člena Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie; návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na zmenu člena Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie; návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na zmenu člena Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie a Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie. Návrhy boli podané z dôvodu personálnych zmien na uvedených ministerstvách.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 454, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán plk. Róbert Tibenský.
Na zasadnutí ministrov obrany členských krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy dňa 5. februára 2015 bol deklarovaný záujem Slovenskej republiky o vytvorenie NFIU (NATO FORCE INTEGRATION UNIT/tím pre integráciu síl NATO) na území Slovenskej republiky. Koncept tímov pre integráciu síl NATO predstavuje jeden z implementačných nástrojov Akčného plánu pripravenosti NATO. Podmienky zabezpečenia prítomnosti zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v rámci NFIU budú upravené osobitnými zmluvnými dokumentmi, ktoré budú uzatvorené v nadväznosti na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe rozhodnutia Severoatlantickej rady bude NFIU aktivované ako medzinárodné vojenské veliteľstvo, na ktoré sa bude vzťahovať Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy a teda vo vymedzenom rozsahu aj zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 455, ktorým s materiálom „Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán plk. Róbert Tibenský.
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 397 z 8. júla 2015 schválila Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015 v znení aktualizácie schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 473 z 26. augusta 2015. V súvislosti s prípravou vojenského cvičenia s názvom BALATON 2015, ktoré sa uskutočňuje v Maďarsku v termíne od 15. októbra 2015 do 15. decembra 2015, požiadal náčelník Generálneho štábu obranných síl Maďarska slovenskú stranu o spoluprácu. V nadväznosti na túto žiadosť sa predmetným materiálom navrhuje participácia ozbrojených síl Slovenskej republiky na uvedenom cvičení, a to formou vyslania čaty prepravy a opráv v počte do 30 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v termíne od 1. novembra do 15. decembra 2015.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 456, ktorým s materiálom „Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán plk. Róbert Tibenský.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1846 z 23. septembra 2005 v znení neskorších aktualizácií vzala na vedomie návrh vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ. Materiál reaguje na adaptačné opatrenia NATO v kontexte implementácie Akčného plánu pripravenosti s cieľom zabezpečiť podmienky na vytvorenie tímov pre integráciu síl NATO. Z hľadiska možností a priorít ozbrojených síl Slovenskej republiky sa zvyšuje vojenské zastúpenie o zastúpenie v ostatných štruktúrach pôsobiacich v rámci NATO. Uvedeným návrhom sa nezvyšujú tzv. celkové mandátové počty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zastúpení mimo územia Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 457, ktorým s materiálom „Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. Rôzne
Prezident Policajného zboru pán gen. Tibor Gašpar informoval členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky o pripravovanom spoločnom cvičení príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Vojenskej polície Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky pod názvom „akcia JUH“.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR