27.11.2015

Záznam z 83. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam, november 2015

„Návrh na aktualizáciu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 397 z 8. júla 2015 v znení uznesení vlády Slovenskej republiky č. 473 z 26. augusta 2015 a č. 585 z 28. októbra 2015“ predložil na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky minister obrany Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál so žiadosťou o prerokovanie formou per rollam.
V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky predsedajúci požiadal členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, aby o predmetnom návrhu rozhodli formou per rollam.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky odsúhlasila predložený materiál bez pripomienok a prijala predložené uznesenie.

Kancelária BR SR