30.11.2015

Záznam z 84. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky konaného v dňoch 14. a 18. novembra 2015

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala v oboch dňoch pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica.
Z rokovania konaného dňa 14. novembra 2015 boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister vnútra SR a podpredseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Ján Počiatek, minister zdravotníctva SR pán Viliam Čislák, minister hospodárstva SR pán Vazil Hudák, riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Ján Valko a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR pán Vladimír Šimko.
Na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky boli prizvaní štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Igor Slobodník, námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby plk. Ľudovít Mihál, riaditeľ Vojenského spravodajstva pán plk. Ľubomír Skuhra a zástupca riaditeľa Vojenského spravodajstva brig. gen. Ján Balciar.
Z rokovania konaného dňa 18. novembra 2015 boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister financií SR pán Peter Kažimír a minister hospodárstva SR pán Vazil Hudák.
Na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky boli prizvaní prezident Policajného zboru pán gen. Tibor Gašpar a riaditeľ Vojenského spravodajstva pán plk. Ľubomír Skuhra.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bola počas rokovania v oboch dňoch uznášaniaschopná.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete(14. a 18. november 2015) (ústne informácie)

Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na úvod rokovania dňa 14. novembra 2015 uviedol dôvod mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, ktorým je prijatie opatrení na základe odporúčania Rady Národného bezpečnostného analytického centra v súvislosti s teroristickými útokmi v Paríži vo Francúzsku a navrhol, aby rokovanie zostalo otvorené a bolo ukončené jeho prerušením. Informácie o aktuálnej bezpečnostnej situácii poskytli námestník riaditeľa SIS, riaditeľ Vojenského spravodajstva, minister financií SR, minister životného prostredia SR, minister obrany SR a minister spravodlivosti SR.
Na základe týchto informácií predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zdôraznil dôležitosť vykonávania preventívnych opatrení, nepretržité získavanie a okamžité poskytovanie informácií indikujúcich aktivity o možnej radikalizácii.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie vyhodnotenie aktuálnosti stupňa teroristického ohrozenia Radou Národného bezpečnostného analytického centra a vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu, ktorú bude naďalej monitorovať.
Požiadala ministrov vlády Slovenskej republiky a zainteresované subjekty o preverenie stavu ochrany objektov kritickej infraštruktúry a o zintenzívnenie ochrany štátnej hranice. V súvislosti s organizovaním masových kultúrnych a ďalších spoločenských podujatí na Slovensku prijala preventívne opatrenia na zabezpečenie monitorovania rizikových skupín, vyzvala k aktívnej komunikácii a súčinnosti s partnerskými spravodajskými službami a deklarovala pripravenosť zainteresovaných bezpečnostných zložiek spolupracovať pri identifikácii páchateľov a zbraní.
Na návrh predsedu Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prerušila svoje rokovanie.
Rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pokračovalo dňa 18. novembra 2015, na ktorom boli prijaté najnovšie informácie o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike a vo svete v súvislosti s teroristickými útokmi v Paríži vo Francúzsku.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby informoval o veľmi intenzívnej práci spravodajských služieb, Národného bezpečnostného analytického centra a o intenzívnej výmene informácií na dennej báze s partnerskými službami. Skonštatoval, že komunikácia je veľmi efektívna a vyústila do konkrétnych bezpečnostných opatrení.
Prezident Policajného zboru informoval o opatreniach na zabezpečenie verejného poriadku so zameraním na monitorovanie rizikových osôb.
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informoval o záveroch prijatých na zasadnutí ministrov zahraničných vecí zo dňa 16. novembra 2015 v Bruseli, na ktorom dominovala téma migrácie a bol kladený dôraz na plnenie prijatých záväzkov týkajúcich sa najmä zlepšenia ochrany vonkajších hraníc shengenského priestoru. Hodnotenie plnenia záväzkov bude významnou agendou počas predsedníctva SR v Rade EÚ. Ďalej informoval o rokovaní s ministrom zahraničných vecí Francúzskej republiky pánom Fabiusom zo dňa 17. novembra 2015 o poskytnutí pomoci v súvislosti s teroristickými útokmi a o mimoriadnom zasadaní Rady ministrov vnútra, ktoré sa uskutoční v Bruseli dňa 20. novembra 2015.
Minister životného prostredia SR informoval o realizácii opatrení na ochranu objektov kritickej infraštruktúry v rámci rezortu.
Podpredseda vlády a minister vnútra SR upozornil na potrebu legislatívnych zmien, týkajúcich sa pravidiel usporiadania kultúrnych a spoločenských podujatí podľa jednotlivých stupňov ohrozenia ako aj oblasti spätného monitorovania a využívania dátových informácií o pohybe a kontaktoch rizikových osôb.
Navrhol, aby sa ako súčasť legislatívnych zmien v krátkom časovom horizonte realizovali opatrenia zamerané na personálne posilnenie všetkých bezpečnostných zložiek (špeciálne jednotky Policajného zboru, Ministerstva obrany SR a SIS), ich logistické zabezpečenie a adekvátne vycvičenie na zásah.
Zdôraznil potrebu technického vybavenia na zabezpečenie monitorovania rizikových osôb za účelom ich preventívnej eliminácie. V súvislosti s uvedeným upozornil na nutnosť integrácie migrantov do spoločnosti, nakoľko ich segregácia môže byť hlavným dôvodom ich radikalizácie a život segregovanej skupiny môže byť zdrojom terorizmu.
Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na základe poskytnutých informácií skonštatoval, že po teroristických útokoch vo Francúzsku je činnosť všetkých bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky veľmi intenzívna a Slovenská republika je v rámci medzinárodnej spolupráce pripravená naďalej pomáhať v súlade s medzinárodným právom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----–––––––––
2. Informácie o stave legislatívy v oblasti boja proti terorizmu a ďalšie opatrenia

Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky vyzval k prehodnoteniu právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti boja proti terorizmu a k navrhnutiu ďalších opatrení. Upozornil najmä na vymedzenie skutkovej podstaty trestného činu teroru a požiadal o prehodnotenie úplnosti jeho obsahu, ďalej o prehodnotenie procesného práva a procesných úkonov už pri podozrení z trestného činu teroru. V tomto môžu byť príkladnými iné členské štáty EÚ, ktoré už prijali antiteroristickú právnu úpravu.
Minister spravodlivosti SR informoval o zmenách trestného zákona, prijatých Národnou radou SR, ktoré sa uskutočnili v zmysle odporúčaní Valného zhromaždenia OSN.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR upozornil na Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o prevencii terorizmu, ktorý bol prijatý na zasadnutí Výboru ministrov Rady Európy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Posilnenie personálneho a technického zabezpečenia v oblasti boja proti terorizmu

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky sa zaoberala aj návrhom na posilnenie personálnej a technickej stránky boja proti terorizmu a požiadala o vypracovanie návrhu časového harmonogramu.
Na záver rokovania sa Bezpečnostná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že je potrebné pristúpiť k novelizácii a doplneniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti boja proti terorizmu. Na tento účel navrhla vytvorenie pracovnej skupiny za účasti Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Generálnej prokuratúry SR, Slovenskej informačnej služby, Policajného zboru, Vojenského spravodajstva a zástupcov akademickej obce. Výsledkom ich činnosti bude legislatívny zámer opatrení v oblasti boja proti terorizmu, o ktorom bude rokovať Bezpečnostná rada Slovenskej republiky v nasledujúcom týždni.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 459, ktorým vzala na vedomie ústne informácie o stave legislatívy v oblasti boja proti terorizmu a uložila ministrovi spravodlivosti zriadiť pracovnú skupinu v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR, ministrom obrany SR, generálnym prokurátorom SR, riaditeľom Slovenskej informačnej služby, prezidentom Policajného zboru, riaditeľom Vojenského spravodajstva, zástupcami akademickej obce za účelom analyzovania a navrhnutia novelizácie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti boja proti terorizmu a predložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady SR legislatívny zámer opatrení v oblasti boja proti terorizmu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Rôzne
Bez príspevkov.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR