08.12.2015

Záznam z 85. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 25. novembra 2015

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák, minister zdravotníctva pán Viliam Čislák a minister hospodárstva SR pán Vazil Hudák. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bola uznášaniaschopná. Na rokovaní predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky privítal všetkých prizvaných odborníkov.
Na začiatku rokovania navrhol predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Robert Fico prerokovanie prvých troch bodov programu súčasne z dôvodu ich obsahovej súvislosti. Ďalej riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala požiadal o zaradenie utajovaného materiálu „Návrh na uzavretie Memorandum of Understanding between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) represented by NATO Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges, Chair of Cyber Defence Management Board (CDMB) and the Slovak Republic represented by National Security Authority concerning Cooperation on Cyber Defence (CD)“ ako bod I. do programu zasadnutia. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky súhlasila s takto upraveným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s nasledovnými závermi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete(ústne informácie)
Bezpečnostná rada SR vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Legislatívny zámer opatrení v oblasti boja proti terorizmu
Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na úvod poďakoval za vypracovanie návrhu materiálu pracovnou skupinou pod gesciou ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, zloženou zo zástupcov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a zástupcov z akademickej obce.
Výsledkom činnosti pracovnej skupiny je súbor opatrení, resp. návrhov na zmenu alebo doplnenie platnej právnej úpravy prierezového charakteru. Spoločnou črtou všetkých navrhovaných opatrení je, že sa týkajú výlučne boja proti terorizmu a zameriavajú sa na tri základné oblasti: efektívne zhromažďovanie informácií, preventívne pôsobenie, represia a sankcie.
Hlavnou úlohou návrhu je sformulovanie opatrení, ktoré zefektívnia boj proti terorizmu najmä v oblasti získavania informácií, preventívneho pôsobenia a prípadnej represie, či sankčných mechanizmov v záujme ochrany občanov Slovenskej republiky, jej ústavného zriadenia a zahranično-politických záujmov.
Ďalej skonštatoval, že legislatívne opatrenia vyplývajúce zo zámeru sú rozdelené z hľadiska ich uskutočniteľnosti na opatrenia okamžité, strednodobé a dlhodobé a navrhol rokovanie zamerať na procesné právne normy; v oblasti obmedzenia osobnej slobody na novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky; na súvisiace zákony týkajúce sa Policajného zboru, ozbrojených síl SR, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a na návrhy Generálnej prokuratúry SR. V rámci rozpravy požiadal všetkých členov a prizvaných odborníkov k predloženiu vecných návrhov za účelom precizovania jednotlivých článkov legislatívneho zámeru opatrení boja proti terorizmu.
Výsledkom rokovania bolo prijatie návrhov na zmeny v oblasti trestného práva, kde sa navrhuje predĺženie lehoty obmedzenia osobnej slobody bez rozhodnutia súdu, rozšírenie pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry, rozhodovanie vo väzobných veciach, monitorovanie telefonickej komunikácie odsúdených a obvinených, rešpektujúc pri tom právo na obhajobu, zmenu trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny na obzvlášť závažný zločin, využitie inštitútov dočasného odloženia vznesenia obvinenia, zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného a prerušenie trestného stíhania. Ďalej navrhuje úpravu pôsobnosti zákona na ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám, rozšírenie možnosti využitia agenta, umožniť využitie inštitútov vypočutia svedka pomocou technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu a prehodnotenie úpravy prípravného konania v trestnom konaní o trestných činoch terorizmu.
V oblasti Policajného zboru bolo navrhnuté rozšírenie dôvodov zaistenia osôb, predĺženie lehoty zaistenia rozšírenie oprávnenia na prehliadku dopravného prostriedku, zaisťovanie bezpečnosti v hromadnej doprave, uzatvorenie verejne prístupných miest, rozšírenie použitia špeciálneho streliva a špeciálnych donucovacích prostriedkov, rozšírenie okruhu ustanovení, ktoré sa primerane použijú na profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Policajného zboru, rozšírenie medzinárodnej policajnej spolupráce, ďalej možnosť zamietnuť vycestovať cez vonkajšiu hranicu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie, ak existuje dôvodné podozrenie, že sa v zahraničí zúčastní bojovej alebo inej činnosti v prospech organizovanej ozbrojenej skupiny alebo ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných.
V oblasti spravodajských služieb bolo navrhnuté zavedenie inštitútu predstieraného prevodu veci a zámeny veci s cieľom získať informácie o nedovolenom obchodovaní s vecami, na ktorých držanie sa vyžaduje osobitné povolenie alebo ktorých držanie je zakázané, a ktoré môžu byť použité na spáchanie teroristického činu, rozšírenie informačných zdrojov, preventívnych opatrení v oblasti elektronických komunikácií v záujme zamedzenia šírenia myšlienok podporujúcich a propagujúcich skupiny smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd, preventívne opatrenia v oblasti cestovných dokladov, upraviť príslušnosť súdov na vydávanie súhlasu s použitím informačno-technických prostriedkov a zmeny v oblasti pôsobnosti a úloh spravodajských služieb.
Predseda Bezpečnostnej rady SR požiadal o predloženie konkrétnych návrhov novelizácií zákonov na mimoriadne rokovanie vlády SR, ktoré sa uskutoční v piatok. Navrhuje sa prijať opatrenia v skrátenom legislatívnom konaní.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 460, ktorým s materiálom „Legislatívny zámer opatrení v oblasti boja proti terorizmu“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky prerokovať a schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Informácia o príprave technických a personálnych opatrení v oblasti boja proti terorizmu
Bezpečnostná rada SR prerokovala ústne informácie o príprave technických a personálnych opatrení v oblasti boja proti terorizmu a odporučila vláde SR, aby sa zaoberala týmito opatreniami. Na základe záverov rokovania Bezpečnostnej rady SR budú na rokovanie vlády predložené návrhy na technické a personálne posilnenie bezpečnostných zložiek Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru, Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu OS SR, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Tibor Straka.

Podnetom na vypracovanie predkladaného materiálu je návrh podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zmenu člena Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku. Návrh bol podaný z dôvodu personálnych zmien na uvedenom ministerstve. O kandidátovi nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou jeho vymenovania za člena výboru.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 461, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Informácia o vyhlásení obmedzeného vzdušného priestoru na východnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou
Materiál predložil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pán Ján Počiatek.

Informácia bola spracovaná a predložená na základe spolupráce Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ministerstvo obrany SR navrhlo rozšíriť vymedzený vzdušný priestor z 5 km na 10 km a ustanoviť povinnosť získať povolenie na vstup do tohto vzdušného priestoru od vojenského stanovišťa pracoviska spravovania vzdušného priestoru a ustanoviť nové pravidlá lietania v tomto vzdušnom priestore. Vyhlásenie obmedzeného vzdušného priestoru na hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou je potrebné z bezpečnostných dôvodov a dôvodov pružnejšej reakcie pri ochrane štátnej hranice.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 462, ktorým materiál „Informácia o vyhlásení obmedzeného vzdušného priestoru na východnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou“ vzala na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2016
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR pán Igor Federič v súlade s uznesením Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky č. 399 z 26. novembra 2014. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Úradu vlády SR pán Peter Maroš.

V tomto zameraní sa navrhujú vykonať štyri kontroly, ktoré smerujú do oblasti plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy.
Ako prvá je zaradená kontrola, ktorá je pokračovaním rovnomennej kontroly z tohto roku a má za cieľ zistiť reálny stav spracovania krízových plánov ústrednými orgánmi štátnej správy. Cieľom druhej kontroly je zistiť stav plnenia úloh vybranými orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového riadenia. Tretia kontrola smeruje do oblasti pripravenosti orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení. Cieľom štvrtej kontroly je zistiť reálny stav spracovania krízových plánov ústrednými orgánmi štátnej.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 463, ktorým materiál „Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2016“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Rôzne
Bez príspevkov

Utajovaný materiál:

I. Návrh na uzavretie Memorandum of Understanding between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) represented by NATO Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges, Chair of Cyber Defence Management Board (CDMB) and the Slovak Republic represented by National Security Authority concerning Cooperation on Cyber Defence (CD) (Stupeň utajenia - Vyhradený)

Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Národného bezpečnostného úradu pán plk. Roman Konečný.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 464, ktorým s materiálom „Návrh na uzavretie Memorandum of Understanding between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) represented by NATO Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges, Chair of Cyber Defence Management Board (CDMB) and the Slovak Republic represented by National Security Authority concerning Cooperation on Cyber Defence (CD)“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky prerokovať a schváliť predložený materiál.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR