16.02.2005

Záznam z mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR konanej dňa 16. februára 2005

Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bolo zvolané v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 110/2004 o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru a s článkom 2 ods. 1 rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady SR na základe žiadosti jej člena, ministra obrany pána Lišku, za účelom prerokovania „Návrhu nariadenia vlády SR o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky“.


Rokovanie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Mikuláš DZURINDA.


Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu odporučila vláde SR schváliť „Návrh nariadenia vlády SR o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky“.
K predmetnému materiálu Bezpečnostná rada SR p r i j a l a uznesenie č. 56.
Číslo predloženého materiálu: SELP/K-26/4-112/2005

KBR SR