11.10.2006

Záznam zo 14. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 11. októbra 2006

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Robert Fico.
Zo zasadnutia boli ospravedlnení minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek a minister dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky Ľubomír Vážny z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Ľubomír Bulík z dôvodu prijatia zahraničného partnera.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala podľa navrhnutého programu.
Na 14. zasadnutí Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bolo prerokovaných celkom 14 bodov programu s nasledujúcimi závermi:K bodu 1.: Vzhľadom k tomu, že Bezpečnostná rada SR sa zišla na 14. zasadnutí, po prvýkrát v novom zložení po predčasných parlamentných voľbách, predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky predstavil jej členov, trvalo prizývaných na zasadnutie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, tajomníčku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a predsedov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.


K bodu 2.: Informácie o pôsobení Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade OSN v druhom a v treťom štvrťroku 2006 pre Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky – predložil minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie informácie o pôsobení Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade OSN v druhom a treťom štvrťroku 2006 a zároveň vzala na vedomie informáciu ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky o spôsobe predkladania materiálov o činnosti Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade OSN na najbližšie obdobie, v zmysle ktorej bude Ministerstvo zahraničných vecí SR prostredníctvom Stálej misie SR pri Organizácii Spojených národov v New Yorku predkladať týždenné informácie o práci Bezpečnostnej rady OSN všetkým členom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.


K bodu 3.: Informácia o príprave materiálu Návrh na zmenu Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky – predniesol ústne podpredseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 115, ktorým vzala na vedomie ústnu informáciu jej podpredsedu o príprave materiálu Návrh na zmenu Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky a uložila mu v spolupráci s ministrom obrany Slovenskej republiky, ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ministrom hospodárstva Slovenskej republiky a riaditeľom SIS vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu s mandátom vypracovať Zámer výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010 v termíne do 31. marca 2007.


K bodu 4 .: Správa o priebehu cvičení krízového manažmentu NATO CMX 06 – predložil minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 116, ktorým súhlasila s materiálom Správa o priebehu cvičení krízového manažmentu NATO CMX 06 a odporučila vláde Slovenskej republiky jeho schválenie.


K bodu 5 .: Súhrnná výročná správa o obchode s vojenským materiálom za rok 2005 (materiál je VYHRADENÝ) – predložil minister hospodárstva Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 117, ktorým vzala na vedomie predloženú Súhrnnú výročnú správu o obchode s vojenským materiálom za rok 2005 a uložila ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky predložiť „Súhrnnú výročnú správu o obchode s vojenským materiálom za rok 2006“ na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v termíne do 31. marca 2007.


K bodu 6.: Informácia z kontroly efektívnosti použitia účelových prostriedkov štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie vo vybraných ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky určených ako subjekty hospodárskej mobilizácie a v nimi určených subjektoch hospodárskej mobilizácie – predložil vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 118, ktorým materiál Informácia z kontroly efektívnosti použitia účelových prostriedkov štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie vo vybraných ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky určených ako subjekty hospodárskej mobilizácie a v nimi určených subjektoch hospodárskej mobilizácie vzala na vedomie.
Bolo konštatované, že o neefektívnom vynakladaní finančných prostriedkov určených na hospodársku mobilizáciu bolo informované Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako vecne príslušný orgán.


K bodu 7.: Správa z kontroly stavu zabezpečenia ochrany a obrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v stave bezpečnosti a v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu (materiál je VYHRADENÝ) – predložil vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 119, ktorým materiál Správa z kontroly stavu zabezpečenia ochrany a obrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v stave bezpečnosti a v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu vzala na vedomie s pripomienkami k návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky a odporučila predsedovi vlády Slovenskej republiky predložiť predmetný materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky


K bodu 8 .: Správa o plnení spravodajských priorít SIS v roku 2005 – predložil riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 120, ktorým vzala na vedomie materiál Správa o plnení spravodajských priorít SIS v roku 2005 a uložila riaditeľovi SIS predložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky aktualizáciu Strategického zamerania činnosti Slovenskej informačnej služby v termíne do 31. decembra 2006.
Zároveň, na základe stanoviska Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb, odporučila v budúcnosti nezaraďovať Správu o plnení spravodajských priorít SIS v ostatnom roku na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky nakoľko plnenie priorít spravodajských služieb je predmetom každého zasadnutia citovaného výboru, o čom je následne informovaná aj Bezpečnostná rada Slovenskej republiky.


K bodu 9 .: Informácia o plnení úlohy z § 3 ods. 7 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze – predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 121, ktorým vzala na vedomie materiál Informácia o plnení úlohy z § 3 ods. 7 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a odporučila vláde Slovenskej republiky jeho vzatie na vedomie.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky zároveň v uznesení konštatuje, že považuje budovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov za základný záujem Slovenskej republiky.


K bodu 10.: Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky – predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 122, v ktorom súhlasila s predloženým materiálom Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky a odporučila vláde Slovenskej republiky jeho schválenie.


K bodu 11.: Aktualizácia potreby výstavby skladovacích kapacít pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov – predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Vzhľadom k tomu, že materiál Aktualizácia potreby výstavby skladovacích kapacít pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov bol prerokovaný vo vláde Slovenskej republiky dňa 4. októbra 2006, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky uznesením č. 123 predmetný materiál vzala na vedomie.


K bodu 12.: Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2007 – 2008 – predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 124, v ktorom súhlasila s predloženým materiálom Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2007 – 2008, vzala na vedomie informáciu o priebežnom doplňovaní pohotovostných zásob a odporučila vláde Slovenskej republiky predmetný materiál schváliť.


K bodu 13 .: Návrh aktualizácie Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2006 na obdobie do konca roku 2006 – predložila riaditeľka Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 125, ktorým schválila predložený materiál Návrh aktualizácie Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2006 na obdobie do konca roku 2006 s pripomienkami.
Zároveň konštatovala, že úlohy vyplývajúce z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2006, ktorých splnenie časovo nadväzovalo na návrh na zmenu Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky, budú splatné v priebehu roku 2007, prípadne v ďalších rokoch, po schválení Zámeru výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010 v určených termínoch.


K bodu 14.: Rôzne
a) Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 126, ktorým schválila odvolanie a vymenovanie členov Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie, Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie a odvolanie člena Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku.
b) Bezpečnostná rada Slovenskej republiky na návrh predsedu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a odporúčanie Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb prijala záver, že Kancelária Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky predloží Správu o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2005 vypracovanú v druhom štvrťroku 2006 na jej novembrové zasadnutie.
c) Na návrh ministra obrany bolo Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky rozhodnuté, že z časových dôvodov bude plánovaná prezentácia Kurzu národnej bezpečnosti vykonaná na najbližšom zasadnutí Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.


Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Fico poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR SR