18.07.2011

Záznam zo 40. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 12. júla 2011

Zasadnutie otvorila a viedla, predsedníčka Bezpečnostnej rady SR, pani Iveta Radičová. Konštatovala, že z členov Bezpečnostnej rady SR boli neprítomní páni: Rudolf Chmel, Daniel Lipšic a Juraj Miškov. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Program rokovania Bezpečnostná rada SR schválila v navrhovanom znení.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jediný bod s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Závery strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky
Materiál predložil minister obrany, pán Ľubomír Galko. Uviedol, že na základe ostatného rokovania vlády SR predkladá na rokovanie Bezpečnostnej rady SR materiál Závery strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky, ktorý je prvým výstupom strategického hodnotenia obrany SR realizovaného v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR v časti Bezpečnostná politika a obrana. Týmto dokumentom sa začína projekčná fáza na začiatku ktorej je potrebné prijať politické rozhodnutie o ďalšom strategickom smerovaní rozvoja OS SR. Materiál má však vzhľadom na svoj charakter aj oveľa širší význam a to nie len pre napĺňanie litery, ale aj ducha programového vyhlásenia. Je totiž praktickým potvrdením novej politiky, potvrdením novej kultúry, pravdivosti, otvorenosti a transparentnosti činnosti, ktorá sa prelína celým programovým vyhlásením našej vlády. Vážnosť obsahu tohto dokumentu potvrdila nielen diskusia na odbornej úrovni, ale aj na úrovni politickej. Na základe priebehu a výsledkov týchto rokovaní minister obrany navrhol členom Bezpečnostnej rady SR, aby predložený materiál vzali na vedomie a uložili mu predložiť na najbližšie rokovanie vlády SR materiál, ktorý bude obsahovať návrh jednej strategickej voľby, pričom finančný zdrojový rámec bude špecifikovaný až v následných podrobných dokumentoch. V nadväznosti na rozhodnutie vlády SR táto konkrétna voľba bude rozpracovaná v komplexnom materiáli obsahujúcom model cieľovej podoby OS SR, návrh spôsobu a časovej postupnosti reformných krokov zameraných na postupný rozvoj vojenských spôsobilosti vrátane definovania potreby finančných zdrojov nevyhnutných na jeho realizáciu. Materiál bude obsahovať aj rozpracovanie ostatných súčasti rezortu obrany vrátane zoštíhlenia štruktúr velenia a riadenia, zefektívnenia spravodajských služieb, racionalizácie podnikov s účasťou štátu, využívania SBS pri strážení vojenských objektov a analýzu zamestnávania vojenských výsluhových dôchodcov do budúcnosti. V materiáli budú zapracované úspory formou odstránenia duplicít medzi štruktúrami GŠ OS SR a MO SR, ukončenie všetkých organizácií ktoré nemajú podiel na plnenie úloh MO SR a zbavenie sa ich nepotrebného majetku. Súčasťou procesu strategického hodnotenia bude koncepčné riešenie štátnej služby profesionálnych vojakov a systému ich sociálneho zabezpečenia.

V rozprave sa k materiálu vyjadrili:
- p. Radičová poukázala na skutočnosť, že k predloženému materiálu síce bola diskusia, ale nie taká rozsiahla ako k iným materiálom, napr. ku koncepcii odvodovej reformy. Po dôslednom a dôkladnom preštudovaní predkladaného materiálu považuje návrh ministra obrany, aby bol materiál vzatý na vedomie a predložený vláde prepracovaný materiál, za konštruktívny. Navrhla, aby takýto strategický materiál neobsahoval návrhy na finančné krytie, nakoľko sa jedná o predbiehanie diskusie o štátnom rozpočte a zároveň navrhla doplniť materiál o analytickú časť. Poukázala na nutnosť vykonania racionalizačných opatrení v rezorte obrany v čo najkratšom čase a posúdiť možné úspory po vykonaní týchto opatrení.
- p. Dzurinda uviedol, že na samom začiatku diskusie k OS SR by očakával kritickú analýzu súčasného stavu, v akom stave sú OS SR, akými spôsobilosťami OS SR disponuju, ktoré treba zachovať a ktoré vypustiť. Poukázal na skutočnosť, že vyspelé krajiny sveta reagujú aj na dôsledky ekonomickej krízy a v dokumente absentuje medzinárodné porovnanie výdavkov na vojaka.
- p. Figeľ navrhol podporiť materiál ako vhodné politické posolstvo a východisko pre ďalší rozvoj OS SR. Poukázal na niektoré vnútorné rezervy MO SR a OS SR, ale aj na predimenzované vojenské spravodajské služby.
- p. Mikloš považuje za nedostatok v materiáli podmieňovanie: ak budeme mať 1,5 % HDP splníme strategické záväzky ktoré máme, ak nie tak ich nesplníme, pretože to v materiáli nie je preukázané, že bez 1,5 % HDP záväzky nesplníme. Poukázal aj na niektoré obrovské vnútorné rezervy MO SR, kde by mal rezort obrany šetriť (BARMO, veľký počet OZ ministerstva v porovnaní s počtom OS, nadštandardné sociálne zabezpečenie vojakov). Oboznámil členov Bezpečnostnej rady SR so stavom verejných financií s tým, že SR má najnižší podiel verejných príjmov na HDP, pričom za minulý rok verejné prijmi boli na úrovni 33% HDP a výdavky boli na úrovni 41% HDP.
- p. Uhliarik upozornil na nesúlad v predkladanom materiáli pri prijatí alternatívy č. 2, kde sa udáva, že pomoc občanom pri mimoriadnych udalostiach bude znížená, ale zároveň sa konštatuje, že súčasná mobilizačná potreba bude zachovaná a rozšírená na riešenie úloh národného krízového manažmentu.
- p. Galko sa vyjadril k námetom ktoré odzneli v diskusií ako k podnetným, ktoré zohľadnia pri dopracovaní materiálu a navrhol aby materiál bol vzatý na vedomie, s tým, že na rokovanie vlády bude doplnený o zapracované pripomienky.
- p. Bulík uviedol, že aj v ťažkej situácii sú OS SR schopné plniť medzinárodné záväzky, stále udržujú disciplínu a morálny stav, ktorý je aj podľa zahraničných partnerov hodnotený veľmi vysoko. Uviedol, že pri tvorbe predkladaného modelu použili štandardné mechanizmy spracovania predloženého materiálu tak, ako ich používajú vyspelé štáty (USA, VB, Holandsko, Nemecko). Poukázal na skutočnosť, že OS SR sú v období, kedy končí životnosť hlavných druhov techniky a že sa dlhodobo nemodernizovali. Zdôraznil, že OS SR sú v situácii kedy ešte isté obdobie 2-5 rokov môžu byť poddimenzované, ale stále na nižšej spôsobilosti.
- p. Radičová navrhla dopracovať materiál o pripomienky vznesené na rokovaní Bezpečnostnej rady SR, navrhla premenovať materiál na Východiská strategického hodnotenia obrany SR a takýto materiál predložiť na rokovanie vlády SR do 1. 9. 2011. Odporučila ministrovi obrany a NGŠ OS SR pred prerokovaním materiálu vo vláde vykonať seminár pre členov vlády SR k problematike OS SR.

BR SR prijala uznesenie č. 281, ktorým materiál „Východiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky“ vzala na vedomie s pripomienkami a uložila ministrovi predložiť na rokovanie vlády SR Východiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky so zapracovanými pripomienkami.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predsedníčka BR SR poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie.

Kancelária BR SR