27.02.2014

Záznam zo 60. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 21. februára 2014

Zasadnutie otvoril a viedol predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia boli ospravedlnení ministerka zdravotníctva pani Zuzana Zvolenská a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta pán genpor. Marián Áč. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Minister obrany pán Martin Glváč požiadal priamo na zasadnutí o doplnenie návrhu programu o materiál Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s takto doplneným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák informoval o bezpečnostnej situácii vo svete so zameraním sa na Bosnu a Hercegovinu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu bola prizvaná z ministerstva obrany pani Lenka Al Shafe´i. Pán minister predložil návrh na vyslovenie súhlasu na základe článku 119, písmena o) Ústavy Slovenskej republiky.
Navrhovaná aktualizácia zohľadňuje dodatočné zmeny uplatnené vo vzťahu k vojenským cvičeniam zahraničných partnerov. Cieľom predloženej aktualizácie je doplnenie schváleného materiálu o cvičenie ozbrojených síl Maďarska s príslušnou vojenskou technikou na území Slovenskej republiky vo Výcvikovom a testovacom centre RCHBO Zemianske Kostoľany v termíne 17. – 21. marca 2014 a zmena termínu vykonania cvičenia Technického sekretariátu Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) z termínu 17. – 28. február 2014 na 23. - 30. jún 2014.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 366, ktorým s materiálom „Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Plán prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014 v podmienkach Slovenskej republiky
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu bol prizvaný z ministerstva obrany pán Ján Vágner.
Cieľom materiálu je vytvoriť podmienky pre úspešné zapojenie sa do cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014, ktoré sa uskutoční v termíne 5. – 11. marca 2014. Spôsob vykonávania cvičenia vychádza z predchádzajúcich cvičení krízového manažmentu. Špecifikuje spôsob zapojenia sa Slovenskej republiky do tohto cvičenia, určuje úlohy na koordináciu cvičenia a takisto určuje úlohy pre cvičiace ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a Slovenskej informačnej služby.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 367, ktorým s materiálom „Plán prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014 v podmienkach Slovenskej republiky“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu bol prizvaný z ministerstva obrany pán Juraj Kern. Pán minister podotkol, že materiál bol vypracovaný v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí.
V súčasnosti pôsobí v Afganistane 290 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky s mandátom do konca roka 2014. Návrh pojednáva o vyslaní ďalších 6 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF. Výdavky budú hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 368, ktorým s materiálom „Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Rôzne
Bez príspevkov.

Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR