22.05.2014

Záznam zo 64. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo 14. mája 2014

Zasadnutie otvoril a viedol predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia bol ospravedlnený minister financií pán Peter Kažimír. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s navrhovaným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete so zameraním na aktuálnu situáciu na Ukrajine
(ústne informácie)
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby informoval o dynamickom vývoji situácie na Ukrajine, ktorá je naďalej nepredvídateľná a napätá.
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí informoval o uskutočnenom referende o osamostatnení sa Donecko-Luhanskej oblasti, ktorého výsledky nie sú akceptované Ukrajinou, EÚ a USA. Za dôležitý medzník vo vývoji situácie sa považujú prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia 25. mája a očakáva sa od nich buď upokojenie situácie alebo jej eskalácia. K aktuálnej situácii na Ukrajine vydalo MZV cestovné odporúčanie 2. stupňa, čo znamená zvážiť nevyhnutnosť cestovania na Ukrajinu. Oproti minulému rolu poklesol počet žiadostí o udelenie víz na Ukrajinu a neboli zaznamenané žiadne požiadavky o azyl zo strany občanov Ukrajiny. Ďalej informoval o záveroch rokovania Rady ministrov zahraničných vecí v Bruseli na ktorom boli prijaté rozšírené sankčné opatrenia vzťahujúce sa na 61 fyzických osôb a dve Krymské spoločnosti. EÚ zatiaľ vylúčila uplatnenie tretej fázy sankcií. Pozitívnym aspektom pri riešení situácie na Ukrajine je štvorbodový plán Švajčiarska, ktoré v súčasnosti predsedá OBSE. Plán je zameraný na zastavenie násilia, odzbrojenie všetkých nezákonných skupín, naštartovanie celonárodného dialógu a uskutočnenie prezidentských volieb. Za kľúčový bod plánu sa považuje celonárodný dialóg, ktorý je podporovaný aj Ruskou federáciou.
Podpredseda vlády a minister vnútra SR a podpredseda Bezpečnostnej rady SR informoval, že situácia na hraniciach s Ukrajinou je pokojná. Zároveň potvrdil, že situácia na ukrajinskej strane je napätá a neprehľadná z dôvodu prebiehajúcich ozbrojených konfliktov. Informoval o výsledkoch vyšetrovacej komisie týkajúce sa vyšetrovania februárových nepokojov v Kyjeve.
Ostatné informácie boli prerokované v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za informácie k celkovej bezpečnostnej situácii. Bezpečnostná rada SR vzala informácie na vedomie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh na uzavretie dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci
Materiál predložil ako iniciatívny minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu bola prizvaná z ministerstva obrany pani Lenka Al Shafe´i.
Návrh predkladanej dohody bol spracovaný v nadväznosti na rokovanie s poľskou stranou s cieľom rozvíjať vzájomnú spoluprácu v obrannej oblasti, posilňujúc tak doterajšiu vzájomnú spoluprácu.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 376, ktorým s materiálom „Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovanú dohodu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Rôzne
Bez príspevkov.

Utajované materiály:

I. Návrh hodnotenia bezpečnostnej situácie
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu boli prizvaní z ministerstva obrany pán genmjr. Pavel Macko a pán František Bilčík.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 377, ktorým s materiálom „Návrh hodnotenia bezpečnostnej situácie“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhované hodnotenie.

II. Návrh koncepcie rozvoja vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu bol prizvaný z ministerstva obrany pán brig. gen. Miroslav Korba.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala k materiálu „Návrh koncepcie rozvoja vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky“ uznesenie č. 378.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR