04.06.2014

Záznam zo 65. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 23. mája 2014

Mimoriadne zasadnutie otvoril a viedol predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák, minister obrany SR pán Martin Glváč, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Ján Počiatek a trvale prizývané osoby riaditeľ SIS pán Ján Valko, riaditeľ NBÚ pán Jozef Magala a náčelník VKP SR pán Marián ÁČ.
Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR bolo zvolané na návrh ministra hospodárstva SR za účelom prerokovania dopadov možnej odstávky dodávok zemného plynu cez územie Ukrajiny pre Slovenskú republiku dňom 1. júna 2014.Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s návrhom programu a rokovala s týmito závermi.

Informácia o zabezpečení dodávok zemného plynu, ropy a jadrového paliva

Informáciu predložil minister hospodárstva SR ako iniciatívny materiál a ako reakciu na list ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý oznámil premiérom viacerých európskych krajín, že v prípade, ak Ukrajina vopred nezaplatí za dodaný plyn, s účinnosťou od 1. júna 2014 môže dôjsť k odstaveniu dodávok zemného plynu, čo môže mať dôsledky nielen pre Ukrajinu, ale aj pre európsky trh. Podľa bezpečnostných expertov pristúpi Gazprom k zastaveniu dodávok pre domácu spotrebu Ukrajiny.
Minister hospodárstva SR uviedol, že na tranzit plynu na Slovensko a do ďalších európskych krajín by tieto opatrenia nemali mať vplyv. Na základe miernej zimy je možné rýchlejšie napĺňať zásobníky, ktoré na konci tohto vykurovacieho obdobia obsahujú podstatne väčší objem plynu, ako sa očakávalo. Ak by na Slovensko nebol dodaný žiadny plyn z východu, ani zo západu, do konca septembra 2014 budú pokryté všetky potreby domácností a hospodárstva. Ak by sa zopakovala situácia z roku 2009, kedy boli úplne zastavené akékoľvek dodávky zemného plynu na Slovensko, vďaka reverznému toku plynu z Českej republiky a z Rakúska bude Slovenská republika schopná získať cez tieto dve prepojenia 85 až 90 miliónov metrov kubických plynu denne, čo je niekoľkonásobne vyššia kapacita, ako Slovensko reálne potrebuje pre svoj vnútorný život a prebytok plynu by bolo možné distribuovať na hranicu s Ukrajinou.
Podľa ministra hospodárstva je možné ďalej pracovať aj na zmluvách s alternatívnymi dodávateľmi plynu.
Zástupcovia spoločností Eustream a SPP uviedli, že okamžite po doručení listu od ruského prezidenta prijali nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie dostatočných zásob plynu pre zabezpečenie štandardných dodávok pre Slovenskú republiku.
Ďalej uviedli, že zastavenie dodávok plynu do Európy cez Ukrajinu sa nateraz neočakáva. Predseda predstavenstva spoločnosti Eustream ubezpečil, že tranzit, distribúcia, zásobníky aj SPP sú stopercentne pripravené na akýkoľvek možný scenár. Slovensko sa nemusí v dohľadnej dobe obávať akýchkoľvek negatívnych dopadov možnej eskalácie krízy medzi Ruskom a Ukrajinou. Prípadné zvýšené finančné náklady ponesie ruská strana a slovenské domácnosti ani žiadni slovenskí spotrebitelia by to nemali vôbec pocítiť.
Predseda Bezpečnostnej rady SR uviedol, že od 1. januára 2015 bude plne funkčná prevádzka slovensko-maďarského plynového prepojenia, ktoré je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke. Nejde o veľký objem plynu, ale aj to je ukážka diverzifikácie dovozu alebo vývozu zemného plynu na Slovensko alebo zo Slovenska. Ďalej uviedol, že oblasť energetickej bezpečnosti bude prioritou v rámci rokovania krajín V4 v nadchádzajúcom období.
Bezpečnostná rada SR rokovala nielen o zásobách zemného plynu ale aj o zásobách ropy a jadrového paliva. V zmysle smerníc EÚ má Slovensko zabezpečené zásoby ropy na 97 dní, minister hospodárstva SR dodal, že zásoby komerčných dodávateľov a vlastníkov ropy vystačia až na 150 dní priemernej dennej spotreby.
Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver uviedol, že vláda SR bude spor Ruska a Ukrajiny, ktorý by mohol začiatkom júna vyústiť do odstavenia nášho východného suseda od plynu, pozorne sledovať a v prípade potreby bude opäť zvolané zasadnutie Bezpečnostnej rady SR.

Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 379, ktorým vzala Informáciu o zabezpečení dodávok zemného plynu, ropy a jadrového paliva predloženú ministrom hospodárstva SR na vedomie.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR