14.10.2014

Záznam zo 68. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 1. októbra 2014

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák, minister spravodlivosti SR pán Tomáš Borec a ministerka zdravotníctva SR pani Zuzana Zvolenská a riaditeľ SIS pán Ján Valko. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s navrhovaným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR vyhodnotili bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a v zahraničí.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2015 - 2016
Materiál predložil predseda SŠHR SR pán Kajetán Kičura na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní zo SŠHR SR pani Stella Okruhlicová a pán Viliam Marušinec.
Cieľom predloženého materiálu je poskytnúť Bezpečnostnej rade SR a vláde SR informácie o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu. Po prerokovaní v Bezpečnostnej rade SR a na základe jej odporúčania bude materiál predložený na rokovanie vlády SR. Materiál bol predložený s rozporom, ktorý členovia Bezpečnostnej rady SR v rozprave odstránili.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 386, ktorým s materiálom „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2015 - 2016“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Informácia o vykonaní cvičenia kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 13
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Národného bezpečnostného úradu pán Roman Konečný.
Cieľom materiálu je zhodnotiť splnenie cieľov cvičenia, ktoré boli stanovené v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy ako aj v rámci Slovenskej republiky. Materiál poukazuje nielen na prínosy cvičenia, ale aj na rezervy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ukázalo sa tiež, že kybernetická obrana v Slovenskej republike má inštitucionálne rezervy, ktoré bude potrebné v najbližších rokoch vyriešiť. Napriek prejaveným nedostatkom malo cvičenie veľký prínos a získané poznatky budú aplikované pri plnení úloh obrany kybernetického priestoru Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 387, ktorým s materiálom „Informácia o vykonaní cvičenia kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 13“ súhlasila a odporučila vláde SR vziať na vedomie navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka na základe žiadosti ministra obrany SR.
Odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie v súlade s §8 ods. 2 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru schvaľuje Bezpečnostná rada SR. Kandidát na predsedu výboru pre obranné plánovanie je národným riaditeľom pre obranné spôsobilosti na uvedenom ministerstve. O kandidátovi nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou jeho vymenovania za predsedu výboru.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 388, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Rôzne
Bez príspevkov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utajované materiály:

Materiály boli prerokované Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Komplexné hodnotenie obrany za rok 2013
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu materiálu boli
prizvaní z ministerstva obrany pán Marián Božík a pán Michal Kohút.
Bezpečnostná rada SR prijala k predloženému materiálu uznesenie č. 389, ktorým materiál „Komplexné hodnotenie obrany za rok 2013“ vzala na vedomie a odporučila vláde vziať predložený materiál na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II. Aktualizácia hodnotenia bezpečnostnej situácie a informácia o stave realizácie opatrení vyplývajúcich z materiálu Hodnotenie bezpečnostnej situácie
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z ministerstva obrany pán Marián Božík a pán Michal Kohút.
Bezpečnostná rada SR prijala k predloženému materiálu uznesenie č. 390, ktorým materiál „Aktualizácia hodnotenia bezpečnostnej situácie a informácia o stave realizácie opatrení vyplývajúcich z materiálu Hodnotenie bezpečnostnej situácie“ vzala na vedomie a odporučila vláde vziať predložený materiál na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
III.Informácia zo zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v dňoch 3. - 4. júna 2014 o záveroch hodnotenia obranných plánov členských krajín NATO v rámci cyklu Defence Review 2013/14
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z ministerstva obrany pán Marián Kolek a pán Július Demetrian.
Bezpečnostná rada SR prijala k predloženému materiálu uznesenie č. 391, ktorým materiál „Informácia zo zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v dňoch 3.- 4. júna 2014 o záveroch hodnotenia obranných plánov členských krajín NATO v rámci cyklu Defence Review 2013/14“ vzala na vedomie a odporučila vláde vziať predložený materiál na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IV.Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Národného bezpečnostného úradu pán Roman Konečný.
Bezpečnostná rada SR prijala k predloženému materiálu uznesenie č. 392, ktorým materiál „Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky“ vzala na vedomie a odporučila vláde schváliť predložený materiál.
–––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– V.Návrh – Spoločné vyhlásenie o princípoch uplatňovaných v spolupráci pri činnostiach súvisiacich so SIGINT-om
Materiál predložil predseda Bezpečnostnej rady SR ako iniciatívny materiál.
Bezpečnostná rada SR prijala k predloženému materiálu uznesenie č. 393, ktorým materiál „Návrh – Spoločné vyhlásenie o princípoch uplatňovaných v spolupráci pri činnostiach súvisiacich so SIGINT-om“ schválila.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR