08.12.2014

Záznam zo 71. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 26. novembra 2014

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej podpredsedu pána Roberta Kaliňáka. Zo zasadnutia boli ospravedlnení predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister financií SR pán Peter Kažimír a minister zdravotníctva SR pán Viliam Čislák. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s navrhovaným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Podpredseda vlády a minister vnútra pán Robert Kaliňák charakterizoval bezpečnostnú situáciu na Slovensku z pohľadu rezortu ministerstva vnútra ako pokojnú a stabilizovanú.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Ján Valko informoval prítomných o aktuálnej situácii na Ukrajine. V ďalšej časti príspevku hovoril o príprave legislatívnych opatrení, zameraných na obmedzenie migrácie militantov.
Minister obrany pán Martin Glváč informoval prítomných o mandáte slovenských vojakov v Afganistane.
Pán predsedajúci poďakoval za príspevky a skonštatoval, že Bezpečnostná rada SR vzala tieto informácie na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov
Materiál predložil predseda SŠHR SR pán Kajetán Kičura na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný zo SŠHR SR pán Vladimír Lačok.
Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky (ďalej len „núdzové zásoby“) sú budované a udržiavané za účelom ochrany základných a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky ako členskej krajiny Európskeho spoločenstva v oblasti zabezpečenia ropnej bezpečnosti štátu, riešenia stavu ropnej núdze a plnenia medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná. V roku 2014 prešli núdzové zásoby z vlastníctva štátu do vlastníctva Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktorá súčasne zabezpečuje ich financovanie. Správa rezerv plní funkciu orgánu štátneho dozoru nad núdzovými zásobami.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 398, ktorým materiál „Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov“ vzala na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2015
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR pán Igor Federič na základe uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 350 zo dňa 27. novembra 2013. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Úradu vlády SR pán Peter Maroš.
V predkladanom zameraní sa navrhujú vykonať štyri kontroly, ktoré smerujú do oblasti plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy. Kontrolované oblasti vyplynuli z predchádzajúcich kontrolných zistení a požiadaviek príslušných ústredných orgánov štátnej správy uplatňovaných v rámci koordinácie kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti štátu. Vykonanie vybraných kontrol sa navrhuje za spolupráce zamestnancov z vecne príslušných ústredných orgánov štátnej správy.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 399, ktorým materiál „Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2015“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 3. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a 4. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák na základe uznesenia vlády SR č. 19/2014. K prerokovaniu materiálu bola prizvaná z Prezídia Policajného zboru pani pplk. Katarína Keratová.
Cieľom materiálu je predovšetkým zapracovať odporúčania hodnotiacej komisie vyplývajúcej zo schengenského hodnotenia Slovenskej republiky v oblasti pozemných hraníc a Schengenského informačného systému a taktiež vyhodnotiť plnenie úloh a odporúčaní z predchádzajúcich hodnotení za obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 a zadefinovať nové úlohy. Pán podpredseda vlády SR uviedol, že Slovenská republika v poslednom hodnotení uspela veľmi dobre a je lídrom v tomto projekte.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 400, ktorým s materiálom „Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 3. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a 4. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky“ súhlasila a odporučila vláde SR vziať na vedomie predloženú správu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Návrh na zrušenie úlohy č. 4 z mesiaca máj Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 5 z mesiaca júl Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala ako iniciatívny materiál.
Národný bezpečnostný úrad navrhuje zrušiť úlohu predložiť materiál Stratégia kybernetickej bezpečnosti na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR, z dôvodu kreovania Koncepcie kybernetickej bezpečnosti, na základe uznesenia vlády č. 276/2014. Na tvorbe koncepcie sa ako členovia medzirezortnej pracovnej skupiny spolupodieľajú aj zástupcovia Národného bezpečnostného úradu. Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 401, ktorým s materiálom „Návrh na zrušenie úlohy č. 4 z mesiaca máj Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 5 z mesiaca júl Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený návrh.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Návrh medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2015 až 2020
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z Ministerstva obrany SR pán Kristián Matoušek a pán Eduard Grescho.
Predložený materiál má nadrezortný charakter, bol vypracovaný v súčinnosti s vybranými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Finančné prostriedky určené na plnenie zámeru a cieľov programu sú účelovo viazané v rozpočtových kapitolách rezortov, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní úloh podpory obrany štátu. V rámci prípravy materiálu bolo vykonané predbežné pripomienkové konanie a medzirezortné pripomienkové konanie. Na rokovanie Bezpečnostnej rady SR je návrh medzirezortného programu predložený bez rozporov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 402, ktorým s materiálom „Návrh medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2015 až 2020“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený návrh.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a Plánom práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014.
Návrh plánu bol vypracovaný na základe zaslaných podkladov od všetkých členov Bezpečnostnej rady SR, trvalo prizývaných na rokovanie Bezpečnostnej rady SR, ďalej Správy štátnych hmotných rezerv SR a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. Návrh plánu bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a na zasadnutie Bezpečnostnej rady SR sa predkladá bez rozporov. Výbory BR SR vo svojich stanoviskách odporúčajú súhlasiť s navrhovaným materiálom a prijať navrhované uznesenie.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 403, ktorým s materiálom „Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený návrh.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Rôzne
Bez príspevkov

Utajovaný materiál:

I. Návrh riešenia zabezpečenia obnovy a prevádzky rádiolokačnej techniky vzdušných síl OS SR
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán Róbert Tibenský.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala k predloženému materiálu uznesenie č. 404, ktorým s materiálom „Návrh riešenia zabezpečenia obnovy a prevádzky rádiolokačnej techniky vzdušných síl OS SR“ súhlasila a odporučila vláde súhlasiť s predloženým návrhom

Predsedajúci zasadnutia na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR