22.12.2014

Záznam zo 72. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 10. decembra 2014

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo zasadnutia boli ospravedlnení minister hospodárstva SR pán Pavol Pavlis a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR pán genpor. Marián Áč. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico, navrhol prerokovanie bodov programu 2. až 5. v jednom bode. Bezpečnostná rada SR súhlasila s takto upraveným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR vyhodnotili bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a v zahraničí od posledného zasadnutia Bezpečnostnej rady SR.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku
na rok 2015

3. Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie
na rok 2015

4. Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2015
5. Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2015

Materiály predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a s Plánom práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z Ministerstva vnútra SR pani Lenka Hmírová a z Ministerstva obrany SR pán Peter Szórád.
Návrhy plánov boli vypracované na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015, schváleného uznesením vlády SR č. 613/2014 a na základe podkladov zaslaných jednotlivými členmi výborov. Materiály sa predkladajú na zasadnutie Bezpečnostnej rady SR bez rozporov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenia č. 405, 406, 407 a 408, ktorými materiály „Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2015“, „Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2015“, „Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2015“, „Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2015“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie Resolute Support v Afganistane
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z Ministerstva obrany SR pán Peter Szórád, pani Katarína Bartosiewiczová a pán Juraj Kern.
Operácia Resolute Support je zameraná na výcvik, podporu a pomoc afgánskym bezpečnostným silám. Začiatok misie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, je plánovaný na 1. január 2015. Finančné prostriedky budú hradené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR. Materiál sa predkladá na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bez rozporov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 409, ktorým s materiálom „Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie Resolute Support
v Afganistane“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený návrh.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebou zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2015
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z Ministerstva obrany SR pán Peter Szórád, pán Anton Dubovský a pán Marián Kolek.
Po schválení predmetného návrhu vládou SR bude v súlade so zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov uskutočnená plánovaná reorganizácia a redislokácia ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2015. Materiál sa predkladá na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bez rozporov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 410, ktorým s materiálom „Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebou zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2015“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený návrh.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Rôzne
Bez príspevkov


Pán predseda na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR