06.02.2015

Záznam zo 73. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 28. januára 2015

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister financií SR pán Peter Kažimír a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR pán genpor. Marián Áč. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Predseda Bezpečnostnej rady SR navrhol zmenu poradia prerokovania bodov programu 2. a 3. na základe požiadavky ministra hospodárstva SR. Bezpečnostná rada SR súhlasila s takto upraveným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby a následne podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informovali členov Bezpečnostnej rady SR o aktuálnom vývoji bezpečnostnej situácie doma i v zahraničí. Pán podpredseda vlády ďalej informoval o plánovaných zasadnutiach medzinárodných spoločenstiev zameraných na riešenie ukrajinskej krízy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona predložil minister hospodárstva SR pán Pavol Pavlis v zastúpení ministra životného prostredia SR ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z Ministerstva životného prostredia SR pani Henrieta Čajková, pán Boris Balog a pán Dušan Jurík.
Dôvodom predloženia návrhu zákona je povinná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES. Uvedená smernica bude transponovaná do právnych predpisov Slovenskej republiky. Cieľom návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. Návrh zákona bol predložený na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bez rozporov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 411, ktorým s „Návrhom zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený návrh.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh na vyčlenenie príspevku Ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015
Materiál predložili minister obrany SR pán Martin Glváč a podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák ako iniciatívny materiál.
V predloženom materiáli sa navrhuje vláde Slovenskej republiky schváliť opätovné vyčlenenie príspevku Ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA a to vo forme mechanizovanej roty v počte do 125 profesionálnych vojakov na dobu pohotovosti od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015, pričom finančné prostriedky na pokrytie nákladov na jedno prípadné vyslanie, pôsobenie a stiahnutie príspevku vyčlení Ministerstvo obrany SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 412, ktorým s materiálom „Návrh na vyčlenenie príspevku Ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený návrh.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Rôzne
Bez príspevkov.


Utajovaný materiál:

I. Štúdia uskutočniteľnosti Situačného centra SR
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč na základe uznesenia vlády SR č. 277/2014 zo 4. júna 2014 k „Zámeru zriadenia stáleho Situačného centra SR pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete“. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán plk. Róbert Tibenský.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 413, ktorým s materiálom „Štúdia uskutočniteľnosti Situačného centra SR“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený návrh.

Predsedajúci zasadnutia na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR