31.03.2015

Záznam zo 74. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 18. marca 2015

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej podpredsedu pána Roberta Kaliňáka. Zo zasadnutia boli ospravedlnení predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico a minister spravodlivosti SR pán Tomáš Borec. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
V rámci schvaľovania programu rokovania minister obrany SR požiadal o zaradenie utajovaného materiálu ,,Návrh na vyjadrenie súhlasu so zahájením rokovaní k obmene taktických lietadiel Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky“, stupeň utajenia Vyhradené a podpredseda vlády a minister vnútra SR požiadal o zaradenie utajovaného materiálu ,,Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete a návrh opatrení“, stupeň utajenia Vyhradené. Bezpečnostná rada SR súhlasila so zaradením materiálov do programu a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete (ústne informácie)
Podpredseda vlády a minister vnútra SR, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a riaditeľ Slovenskej informačnej služby informovali členov Bezpečnostnej rady SR o aktuálnej bezpečnostnej situácii doma i v zahraničí. Podpredseda vlády a minister vnútra SR ďalej informoval o kapacitných možnostiach Slovenskej republiky v oblasti humanitárnej pomoci v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poukázal na význam vymenovania štátneho tajomníka pána Petra Buriana na post osobitného predstaviteľa EÚ pre Strednú Áziu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2014
Správu predložil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák na základe plánu práce Bezpečnostnej rady SR.
Obsahom správy je informácia o zapojení Slovenskej republiky do aktivít medzinárodného krízového manažmentu prostredníctvom všetkých svojich príspevkov. Správa sumarizuje personálne, materiálne a finančné príspevky, ktoré Slovenská republika poskytla na riešenie krízových situácií za rok 2014 s cieľom priniesť komplexný a presný prehľad o efektívnosti civilno-vojenského pôsobenia Slovenskej republiky v jednotlivých krízových oblastiach vo svete. Správa hodnotí, akým spôsobom príspevky Slovenskej republiky podporujú snahy medzinárodného spoločenstva o vyriešenie konkrétnej krízovej situácie a obsahuje výhľad pôsobenia Slovenskej republiky v jednotlivých aktivitách na rok 2015.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 414, ktorým s materiálom „Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2014“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predloženú správu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Národný plán riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný pán pplk. Ladislav Chabreček z Prezídia Policajného zboru.
Slovenská republika počas sedemročného pôsobenia v schengenskom priestore preukázala, že je zodpovedným partnerom v oblasti zabezpečenia účinnej kontroly svojich vonkajších hraníc, čo bolo potvrdené počas schengenského hodnotenia pozemných a vzdušných hraníc Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili v roku 2012 a 2013. Hlavným cieľom nového národného plánu je zabezpečiť kontinuitu v postupnom budovaní integrovaného riadenia hraníc v Slovenskej republike tak, ako táto úloha vyplýva už zo samotnej Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 415, ktorým s materiálom „Národný plán riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 až 2019
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný pán pplk. Pavol Kocán z Prezídia Policajného zboru.
Návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 (ďalej len „koncepcia“) je iniciatívne predkladaným strategickým dokumentom, ktorý nadväzuje na predchádzajúce dve koncepcie pre túto oblasť. Potreba jej prijatia a realizácia v nej navrhnutých opatrení vyplýva z dôvodu ochrany hodnôt zakotvených v Ústave Slovenskej republiky, medzinárodných dohovoroch v oblasti ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj z ostatných dokumentov strategickej povahy v tejto oblasti. Zároveň je koncepcia premietnutím úloh zo Stratégie vnútornej bezpečnosti Európskej únie v oblasti predchádzania násilnému extrémizmu a radikalizácii.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 416, ktorým s materiálom „Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 až 2019“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Návrh rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z ministerstva obrany pán Kristián Matoušek a pán Kristian Gresho.
Rozvojový plán vychádza z Bielej knihy o obrane SR a bol harmonizovaný s Rozvojovým plánom ministerstva obrany s výhľadom do roku 2024. Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Vznesené pripomienky boli do návrhu v primeranom rozsahu zapracované. Na rokovanie Bezpečnostnej rady SR je rozvojový plán predložený bez rozporov s odporúčajúcim stanoviskom Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 417, ktorým s materiálom „Návrh rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Návrh - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní z ministerstva obrany pani Adriana Tóthová pán Milan Brach a pán pplk. Peter Hiadlovský.
Predloženým nariadením vlády sa navrhuje zmena hraníc Vojenského obvodu Lešť tak, že z katastrálneho územia Lažteky sa vyčlení územie vo výmere 76 274 m2, čo je 0,05 % z celkovej výmery vojenského obvodu a následne sa územie začlení do územia obce Pliešovce, katastrálne územie Pliešovce. Navrhovaná zmena hraníc vojenského obvodu neovplyvní výcvik ozbrojených síl Slovenskej republiky a zostávajúce územie vojenského obvodu bude naďalej spĺňať požiadavky na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 418, ktorým s materiálom „Návrh - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z.
Materiál predložil minister hospodárstva SR pán Pavol Pavlis ako iniciatívny materiál.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie zo správy správcu majetku štátu do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je vo vlastníctve štátu. Predmetný návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 419, ktorým s materiálom „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady SR č. 204/2013 Z. z.“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Rôzne
Bez príspevkov

Utajovaný materiál:

I. Návrh na vyjadrenie súhlasu so začatím rokovaní k obmene taktických lietadiel Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z ministerstva obrany pán plk. Róbert Tibenský.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 420, ktorým s materiálom „Návrh na vyjadrenie súhlasu so začatím rokovaní k obmene taktických lietadiel Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky“ súhlasila a odporučila vláde SR súhlasiť s predloženým materiálom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v SR a vo svete a návrh opatrení

Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák v zastúpení predsedu vlády a predsedu Bezpečnostnej rady SR pána Roberta Fica ako iniciatívny materiál.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 421, ktorým materiál „Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v SR a vo svete a návrh opatrení“ odsúhlasila s pripomienkami a po zapracovaní pripomienok do materiálu odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.

Podpredseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR