28.04.2015

Záznam zo 75. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 15. apríla 2015

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo zasadnutia bol ospravedlnený minister zdravotníctva SR pán Viliam Čislák. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s návrhom programu a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete (ústne informácie)
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby a riaditeľ Vojenského spravodajstva informovali členov Bezpečnostnej rady SR o aktuálnej bezpečnostnej situácii doma i v zahraničí. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ďalej informoval o aktivitách neformálnej expertnej skupiny zloženej zo zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej informačnej služby, zameraných na vytvorenie nových legislatívnych ustanovení za účelom boja proti terorizmu, resp. zahraničným teroristickým bojovníkom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2014
Správu predložil v zastúpení predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR podpredseda úradu pán Eduard Metke na základe plánu práce Bezpečnostnej rady SR.
Správa podáva prehľadnú informáciu o aktivitách ÚJD SR v oblasti legislatívy, vydávania povolení pre umiestňovanie, výstavbu, prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky, hodnotenia a kontroly bezpečnosti jadrových zariadení, v oblasti bezpečného nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, v oblasti hodnotenia vonkajšej havarijnej pripravenosti, havarijnej pripravenosti štátu pre radiačné havárie, v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov, nezávislého informovania verejnosti a v oblasti medzinárodnej spolupráce. Správa sa zaoberá aj aktivitami ÚJD SR v rámci Európskej únie a v medzinárodných organizáciách. Na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti ÚJD SR je možné konštatovať, že jadrové zariadenia v Slovenskej republike boli v roku 2014 prevádzkované bezpečne a spoľahlivo, bez závažných udalostí.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 422, ktorým s materiálom „ Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2014“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky vziať na vedomie predloženú správu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál.
K prerokovaniu materiálu boli prizvaní pani Lenka Al-Shafe´i a pán mjr. Zsolt Pastorek z Ministerstva obrany SR.
Návrh na pristúpenie k Dohovoru o kazetovej munícii (ďalej len „dohovor“) sa predkladá na základe bodu B.2 akčného plánu realizácie záväzkov SR vyplývajúcich z Dohovoru o kazetovej munícii schváleného uznesením vlády SR č. 22 z 15. januára 2014. Akčný plán bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom hospodárstva SR. Dohovor je v súlade s článkom 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou zmluvou vojenskej povahy, ktorá pred ratifikáciou prezidentom Slovenskej republiky podlieha súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 423, ktorým s materiálom „ Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii “ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky súhlasiť s predloženým materiálom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu boli prizvané pani Anetta Teplicová a pani Kristína Szarková z Ministerstva vnútra SR.
Predkladaný návrh Dohody zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Je vypracovaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi jej z iných medzinárodných dokumentov. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá je podľa vnútroštátnych právnych predpisov medzinárodnou zmluvou vládnej povahy.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 424, ktorým s materiálom „Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Rôzne
Bez príspevkov

Utajovaný materiál:

I. Aktualizácia materiálu „ Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu “ Správu predložil v zastúpení predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR, podpredseda úradu pán Eduard Metke na základe plánu práce Bezpečnostnej rady SR.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 425, ktorým materiál „Aktualizácia materiálu - Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu “ vzala na vedomie.

Predseda zasadnutia na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR