13.05.2015

Záznam zo 76. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 29. apríla 2015

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo zasadnutia bol ospravedlnený minister hospodárstva SR pán Pavol Pavlis. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s návrhom programu a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR, podpredseda vlády a minister vnútra SR a podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informovali o aktuálnej situácii v Nepále. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informoval o zasadnutiach krízového štábu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý je v pohotovosti a komunikuje so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Dillí pri zabezpečovaní pomoci občanom Slovenskej republiky nachádzajúcim sa v Nepále. Podpredseda vlády a minister vnútra SR ďalej informoval o humanitárnej pomoci, ktorú je Slovenská republika pripravená poskytnúť oblasti postihnutej zemetrasením a o možných spôsoboch jej doručenia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný pán pplk. Rastislav Kováč z Prezídia Policajného zboru SR.
Správa podáva informáciu o plnení úloh z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 – 2014 ( ďalej len ,,plán“). Plán sa orientoval na kľúčové problémy boja proti terorizmu v Slovenskej republike, ktoré v predchádzajúcich verziách plánu neboli obsiahnuté dostatočne alebo sa v nich vôbec nenachádzali. Obsahoval sedemnásť úloh, z ktorých šestnásť bolo splnených. Úloha č. 1.3 „Zriadiť post Národného koordinátora boja proti terorizmu v Slovenskej republike“ bola zrušená, keďže v súčasnosti analytickú a koordinačnú úlohu v oblasti boja proti terorizmu plní Národné bezpečnostné analytické centrum, ktoré bolo zriadené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 75 zo dňa 7. marca 2012 v rámci plnenia úlohy 1.4 plánu na roky 2011 - 2014.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 426, ktorým s materiálom „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky vziať na vedomie predloženú správu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2015 - 2018 - návrh
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný pán pplk. Rastislav Kováč z Prezídia Policajného zboru SR.
Cieľom Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2015 – 2018 (ďalej len ,,plán“) je prostredníctvom nových úloh rozšíriť nástroje boja proti terorizmu v Slovenskej republike a reagovať na aktuálne trendy v uvedenej oblasti, akými sú cestovanie európskych občanov do konfliktných zón, ich radikalizácia a následný návrat do európskych štátov, hrozby útokov tzv. osamelých aktérov, radikalizácia a samoradikalizácia na internete, vo vzdelávacích inštitúciách a v náboženských komunitách, financovanie terorizmu a iné. Úlohy vyplývajúce z plánu sa budú realizovať z rozpočtových kapitol dotknutých rezortov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 427, ktorým s materiálom „Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2015 - 2018 - návrh“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Rôzne
Bez príspevkov.

Utajovaný materiál:

I. Návrh obmeny viacúčelových vrtuľníkov a spôsob jej financovania

Materiál predložil minister obrany SR ako iniciatívny.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 428, ktorým s materiálom „Návrh obmeny viacúčelových vrtuľníkov a spôsob jej financovania“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky súhlasiť s predloženým materiálom.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR