03.07.2015

Záznam zo 77. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 10. júna 2015

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo zasadnutia boli ospravedlnení minister obrany SR pán Martin Glváč a riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Ján Valko. Pán predseda privítal na zasadnutí nového člena, ministra životného prostredia SR pána Petra Žigu. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.

Podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák, požiadal v zastúpení ministra obrany SR o zaradenie materiálu (bod č. II) do programu zasadnutia. Bezpečnostná rada SR súhlasila s návrhom programu a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák informoval prítomných o aktuálnej bezpečnostnej situácii so zameraním sa na problematiku prílevu migrantov do krajín Európskej únie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----–––––––––––––
2. Návrh na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine
Materiál uviedol v zastúpení ministra obrany SR podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák ako iniciatívny materiál.
Slovenská republika sa podieľa na predmetnej operácii od jej začiatku v roku 2004. V súvislosti so začlenením 2 príslušníkov Vojenskej polície SR do Medzinárodnej jednotky vojenskej polície sa predloženým materiálom navrhuje doplnenie úloh určených mandátom o úlohy, ktoré budú príslušníci Vojenskej polície SR plniť v rámci svojho zaradenia.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 429, ktorým s materiálom „Návrh na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh na vykonanie cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike a jeho zabezpečenie
Materiál uviedol podpredseda Úradu jadrového dozoru SR pán Eduard Metke v zastúpení pani predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2015.
Obsah materiálu je vypracovaný v súlade s odporúčaniami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a jej Agentúry pre jadrovú energiu. Séria medzinárodných jadrových havarijných cvičení INEX, organizovaná v pôsobnosti uvedených organizácií, sa ukázala ako úspešná pri testovaní, zisťovaní nedostatkov a zlepšení opatrení odozvy na jadrové udalosti a radiačné mimoriadne udalosti na národnej i medzinárodnej úrovni. Cieľom štábneho cvičenia INEX 5 je poskytnutie základu pre posilnenie národných i medzinárodných opatrení krízového a havarijného manažmentu týkajúcich sa vyrozumenia, komunikácie a získavania zdrojov prostredníctvom výmeny skúseností z cvičenia zúčastnených krajín s cieľom identifikovať osvedčené postupy. Predpokladá sa, že v rámci cvičenia bude Ústredný krízový štáb zasadať v reálnom čase za účasti všetkých jeho členov (ministri a štátni tajomníci) v rozsahu cca 4 hodín s cieľom riešiť konkrétnu modelovú situáciu na národnej úrovni. V rámci zasadnutia Ústredného krízového štábu budú jeho členovia informovaní o jadrovej havárii, o jej možných dopadoch a o postupoch riešenia.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 430, ktorým s materiálom „Návrh na vykonanie cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike a jeho zabezpečenie“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2015.
Hlavným cieľom predkladanej Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014 (ďalej len ,,správa“) je zhodnotiť stav zaistenia bezpečnosti voči aktuálnym a predpokladaným rizikám a hrozbám s ich možným dosahom na Slovenskú republiku a poskytnúť tak vláde Slovenskej republiky komplexnú informáciu v tejto oblasti. Správa obsahuje charakteristiku vonkajších a vnútorných hrozieb a rizík ovplyvňujúcich bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky a navrhuje opatrenia na eliminovanie negatívnych faktorov vplývajúcich na bezpečnosť Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 431, ktorým materiál „Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014“ vzala na vedomie a odporučila vláde prerokovať a vziať na vedomie predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Správa z kontroly zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti určených ako subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR pán Igor Federič ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu bol prizvaný z Úradu vlády SR pán Peter Maroš.
Predmetná správa je vypracovaná na základe výsledných materiálov z kontroly vykonanej podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov na Ministerstve vnútra SR, Ministerstve obrany SR a v zdravotníckych zariadeniach, subjektoch hospodárskej mobilizácie, v ich vecnej pôsobnosti – Nemocnica sv. Michala, a. s. Bratislava, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR ARCO Trenčianske Teplice a HOREZZA, a. s., Piešťany.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 432, ktorým materiál „Správa z kontroly zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti určených ako subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR“ vzala na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Rôzne
Tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka informoval predsedu Bezpečnostnej rady SR a jej členov o rokovaní krajín V4, ktoré sa uskutočnilo na úrovni tajomníkov bezpečnostných rád v dňoch 25. až 26. mája 2015. Predmetné rokovanie nadväzovalo na úvodné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2014. Obidve rokovania sa uskutočnili v súlade s Programom predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine na obdobie 1. júl 2014 až 30. jún 2015 schváleného uznesením vlády č. 278 zo 4. júna 2014. Agenda rokovania bola zameraná tak, aby reflektovala aktuálne riziká v bezpečnostnom prostredí a výsledkom rokovania boli námety na ich riešenie z pohľadu zúčastnených delegácií.

Utajované materiály:

I. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky

Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2015. K prerokovaniu bol prizvaný z Národného bezpečnostného úradu pán plk. Roman Konečný.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 433, ktorým s materiálom „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky prerokovať a schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II. Návrh na začatie obstarávania stavby „Centrum výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností“

Materiál uviedol v zastúpení ministra obrany SR podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák, ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán Ján Rausa.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 434, ktorým s materiálom „Návrh na začatie obstarávania stavby „Centrum výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky súhlasiť s predloženým materiálom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
III. Návrh - Správa o postupe vyraďovania jadrových elektrární

Materiál predložil podpredseda vlády a minister financií SR a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva SR pán Peter Kažimír. K prerokovaniu bol prizvaný z ministerstva hospodárstva SR pán Miroslav Obert.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 435.


Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR