05.08.2015

Záznam zo 78. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 8. júla 2015

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister financií SR pán Peter Kažimír, minister životného prostredia SR pán Peter Žiga, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Ján Počiatek a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR pán gen. Marián Áč. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky bola uznášaniaschopná. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky súhlasila s návrhom programu a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu. Zaoberala sa aktivitami Islamského štátu, migráciou a extrémizmom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu boli prizvané z Ministerstva obrany SR pani Adriana Tóthová a pani Daša Donátová.
Účelom predloženého návrhu zákona je reakcia na aktuálne otázky strategickej bezpečnosti v oblastiach energetiky a kybernetickej bezpečnosti. Najnovší nepredvídateľný vývoj globálnej, ale aj regionálnej bezpečnostnej situácie poukazuje na to, že štruktúra pracovných orgánov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky plne nereflektuje tento vývoj a neumožňuje dostatočne flexibilnú a plne efektívnu reakciu zodpovedajúcich orgánov. Každá významná oblasť bezpečnosti nie je dostatočne detailne pokrytá príslušným pracovným orgánom.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 436, ktorým s materiálom „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán plk. Róbert Tibenský.
O vyslaní ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia, ako aj o prechode zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky rozhoduje podľa čl. 119 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky. V rámci úvodného slova pán minister požiadal o doplnenie údajov v časti I. a II. vlastného materiálu.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 437, ktorým s materiálom „Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, uložených ministrovi obrany Slovenskej republiky
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč ako iniciatívny materiál.
Ministerstvo obrany SR prehodnotilo všetky netermínované úlohy uložené uzneseniami vlády Slovenskej republiky ministrovi obrany SR z hľadiska ich aktuálnosti a duplicity so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predkladá návrh na zrušenie úloh. Návrh na zrušenie obsahuje číslo, presné znenie uznesenia vlády, číslo a znenie úlohy, gestora úlohy na úrovni vlády Slovenskej republiky a odôvodnenie návrhu na zrušenie úloh.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 438, ktorým s materiálom „Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, uložených ministrovi obrany Slovenskej republiky“ súhlasila a odporučila vláde schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Návrh Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR ako aktualizácia strategického dokumentu Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR
Materiál uviedol v zastúpení ministra hospodárstva SR generálny riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR pán Ján Petrovič ako iniciatívny materiál. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Ministerstva hospodárstva SR pán Ján Šovčík.
Povinnosť vypracovať vnútroštátnu politiku a vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, vyplynula zo Smernice Rady 2011/70/Euratom, v zmysle ktorej sú členské štáty po prvýkrát povinné oznámiť Európskej komisii obsah svojho vnútroštátneho programu, najneskôr do 23. augusta 2015. Predložený návrh predstavuje aktualizáciu „Stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v Slovenskej republike“, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila svojím uznesením č. 26 z 15. januára 2014. Navrhované úpravy a doplnenia v porovnaní s už spomínanou Stratégiou spočívajú najmä v spresnení množstva rádioaktívneho odpadu a podrobnejšej špecifikácii ich vlastností a tokov a taktiež v aktualizácii a spresnení ekonomickej časti.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 439, ktorým s materiálom „Návrh Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR ako aktualizácia strategického dokumentu Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR“ súhlasila a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Výboru Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pán Tibor Straka.
Kandidát na predsedu Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku je generálnym riaditeľom politickej sekcie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a disponuje previerkou na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami do stupňa utajenia PRÍSNE TAJNÉ. O kandidátovi nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou jeho vymenovania za predsedu výboru.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 440, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Výboru Bezpečnostnej rady SR“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Rôzne
Bez príspevkov.

Utajovaný materiál:

I. Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2014
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč na základe Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Ministerstva obrany SR pán plk. Róbert Tibenský.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 441, ktorým materiál „Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2014“ vzala na vedomie a odporučila vláde Slovenskej republiky prerokovať a vziať na vedomie predložený materiál.


Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR