Zbor poradcov pomohol pri riešení uznávania vzdelávania sestier z Ukrajiny

15.06.2023

Zbor poradcov predsedu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave pripravili riešenie, ktoré zjednoduší zapojenie sestier z Ukrajiny do zdravotníckeho systému na Slovensku.

V súčasnosti sa neuznávajú doklady o kvalifikácii v prípade, že štúdium, ktoré absolvoval občan z tretej krajiny, nie je rovnaké ako v Slovenskej republike. „Som rada, že sa nám podarilo nájsť riešenie, ktoré pomôže nielen zdravotným sestrám z Ukrajiny, aby mohli u nás pracovať, ale aspoň trocha pomôže aj nášmu zdravotníctvu, ktoré trpí nedostatkom pracovníkov. V spolupráci s príslušnými rezortmi sme nastavili systém, ktorý je nielen v súlade s našou legislatívou a zdravotníckou praxou, ale do budúcna môže pomôcť aj pri zamestnávaní sestier z iných krajín mimo Európskej únie,“ povedala predsedníčka Zboru poradcov predsedu vlády SR Elena Kohútiková.

Proces získania odbornej spôsobilosti pri sestrách s bakalárskym vzdelaním, ktoré získali na Ukrajine, je nasledovný. Žiadateľ, ktorý získal vzdelanie v bakalárskom štúdiu v študijnom odbore ošetrovateľstvo na území Ukrajiny a získal na Strednej zdravotníckej škole v Trnave uznanie praktickej sestry, sa zapíše do  Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Následne pošle potrebné doklady na ministerstvo školstva, ktoré rozhodne o uložení skúšky spôsobilosti. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti podľa požiadaviek Slovenskej republiky. Túto skúšku zabezpečí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a pozostáva z praktickej časti na rôznych oddeleniach – novorodeneckom, gynekologickom, JIS, OIAM a iných. Následne univerzita zašle protokol rezortu školstva, ktoré vydá rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Ministerstvo vydá rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní do jedného mesiaca.

Po tomto nasleduje doplňujúca skúška na Slovenskej zdravotníckej univerzite v slovenskom jazyku písomnou a ústnou formou. Skúšku je možné absolvovať aj bez dočasnej odbornej stáže u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Žiadateľ po úspešnej doplňujúcej skúške požiada o uznanie odbornej kvalifikácie ministerstvo školstva, ktoré rozhodne do jedného mesiaca. Po rozhodnutí môžu žiadatelia vykonávať povolanie sestry. Prípadní záujemcovia môžu taktiež pokračovať v magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo.

Financovanie nákladov na mzdu sestry z Ukrajiny je do konca tohto roka zabezpečené z rozpočtu ministerstva zdravotníctva. V ďalšom roku budú použité financie z európskych finančných prostriedkov z programu CARE-EFRR, Operačný program Ľudské zdroje.

Viac informácií o uznávaní zdravotníckych kvalifikácií je tu: https://www.health.gov.sk/?UA-uznavanie-vzdelania

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

29849