Zlepšenie procesov riadenia a implementácie EŠIF v rokoch 2021 - 2027Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov projektu: Zlepšenie procesov riadenia a implementácie EŠIF v rokoch 2021 - 2027
Miesto realizácie projektu: územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu: 301010031- 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Číslo projektu: 301011AKW1
Výška  poskytnutého NFP: 808 608,00 EUR
 

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je analyzovanie súčasného stavu procesov riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR so zameraním na zhodnotenie a porovnanie dosahovania míľnikov v oblasti čerpania a implementácie EŠIF, vypracovanie návrhu riešení na efektívne riadenie a implementáciu EŠIF v podmienkach SR a identifikácie a popisu činností a úloh, ktoré je potrebné vykonať zo strany zapojených aktérov v SR v programovom období 2021 - 2027.
 
Projekt je zameraný na analyzovanie súčasného stavu procesov riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR so zameraním na zhodnotenie a porovnanie dosahovania míľnikov v oblasti čerpania a implementácie EŠIF v jednotlivých programových obdobiach, zhodnotenie organizačného zapojenia subjektov, procesov, informačných technológií, kľúčových ukazovateľov výkonnosti, externého regulačného prostredia, identifikovať bariéry a kritické miesta v riadení a implementácii EŠIF, ako aj porovnať systém riadenia a implementácie EŠIF v SR so systémami riadenia a implementácie vybraných členských krajín, vrátane identifikácie „Best Practice“ vo vybraných oblastiach (predpokladá sa porovnanie s tromi inými krajinami).
 
Výstupy dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity budú kvantifikované pomocou merateľných ukazovateľov P0747 - Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb a P0743 - Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu.
27783