ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, VZDELÁVANIE A KULTÚRA

 Vláda považuje za základný pilier znalostnej spoločnosti a ekonomiky výchovu, vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie, informatizáciu a digitalizáciu. Výchova a vzdelávanie musí viesť ľudí k humanizmu, tolerancii, solidarite, spolupráci a zodpovednosti k životu a uskutočňovať systematické odovzdávanie spoločných kultúrnych a demokratických hodnôt v medzigeneračnom procese.
 
Vláda sa sústredí na rast úrovne a kvality vzdelávania všetkých občanov s dôrazom na mladú generáciu, na rozvoj a využívanie vedomostného a tvorivého potenciálu so zvýšením požiadaviek na adaptabilitu a odbornú zdatnosť ľudí. Uvedomuje si, že konkurencieschopnosť Slovenska je závislá od konkurencieschopných ľudí, ktorí sú vzdelaní, zruční, tvoriví a adaptabilní.
 
Vláda bude rozvíjať ucelenú vzdelávaciu sústavu, ktorá zahŕňa prechod od predškolskej výchovy až po celoživotné vzdelávanie. Bude podporovať rozvoj vzdelávania s jeho priamym previazaním s praxou, s dôrazom  na spoločenskú a technologickú modernizáciu spoločnosti. Vláda  vytvorí podmienky na posilnenie vzdelávania s prírodovedným a technickým zameraním. Podporí rozvoj finančného vzdelávania.
 
Opatrenia v tejto oblasti budú naviazané na Stratégiu Európa 2020 s hlavným cieľom: zachovania solidarity, sociálnej súdržnosti a spoločnosti založenej na učení a na nových vedomostiach.
 
V školstve považuje vláda za rozhodujúce zabezpečenie výraznejšej úlohy a postavenia učiteľov všetkých stupňov škôl v spoločnosti, preto okrem odborného a sociálneho aspektu sa musí zvýrazniť aj ich celospoločenská pozícia, t. j. politická, odborná a laická podpora učiteľskej profesie a samozrejme aj jej finančné ohodnotenie a zvýšenie spoločenského postavenia. Preto bude systémovo riešiť zlepšenie odmeňovania pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov podľa ich kvality a v závislosti od možností štátneho rozpočtu.
 
Vláda si uvedomuje, že nevyhnutným predpokladom ďalšieho rozvoja školstva bude tiež obnova disciplíny na základných a stredných školách založenej na prirodzenom vzore a autorite, ako aj v skvalitnení prípravy budúcich učiteľov a odborných zamestnancov na vysokých školách.
 
V rámci daných možností bude zvyšovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu so zameraním na posilnenie školstva, vedy a výskumu s cieľom zvýšenia ich kvality a efektivity.
 
 Vláda bude pri prístupe ku vzdelaniu zohľadňovať nielen ambície žiaka alebo študenta, ale aj jeho schopnosti a vytvorí také legislatívne podmienky, aby zriaďovatelia škôl alebo školy museli pri tvorbe plánov výkonov zohľadňovať aj požiadavky trhu práce.       
 
 
   V oblasti financovania škôl a školských zariadení uskutoční také opatrenia, aby vzdelávanie nebolo len výhodným biznisom z peňazí daňových poplatníkov, podmieni existenciu a financovanie škôl predovšetkým uplatnením ich absolventov na trhu práce vo vyštudovanom odbore a  legislatívne upraví možnosť uzatvárania zmlúv zamestnávateľov so žiakmi alebo študentmi tak, aby bola zabezpečená aj vymožiteľnosť záväzkov.
 
Vláda podporí vznik štvorpartity v rámci formovania  spoločnosti založenej na nových
poznatkoch vedy a techniky, výskumu, vývoja a inovácií tak, že k zástupcom zamestnancov, zamestnávateľov a vlády budú zaradení aj predstavitelia vedy, výskumu a univerzít.
 
Zvýšená pozornosť bude venovaná popri sektoroch tradičnej bezpečnosti  štátu aj tzv. intelektuálnej bezpečnosti štátu. Posilní sa a zefektívni štruktúra základného a aplikovaného výskumu, podporí sa komercionalizácia vedy, výskumu a vývoja, vzostup inovačného procesu, vytvárania centier transferu vedomostí a technológií a tvorby národných technologických platforiem, vytvoria podmienky pre funkčný, moderný národný inovačný systém.
 
Vláda bude pokračovať v informatizácii spoločnosti, najmä budovaním elektronickej
verejnej správy a samosprávy, digitalizácie pamäťových inštitúcií a širokopásmového internetu.
 

Regionálne školstvo

 
Vláda postupne inovuje štátne vzdelávacie programy v súlade s novými prioritami štátnej vzdelávacej politiky, počnúc predškolskou výchovou, a s aktuálnymi požiadavkami pedagogickej praxe – zosúladenie obsahu vzdelávania a odbornej prípravy s aktuálnymi potrebami trhu práce. V rámci celoživotného vzdelávania bude zvýšená pozornosť venovaná podpore digitálnych kompetencií občanov.
 
V záujme zvyšovania zamestnanosti absolventov stredných škôl vláda považuje za mimoriadne dôležité venovať osobitnú pozornosť kvalite ich vedomostí,  kariérovej výchove a kariérovému poradenstvu a to až do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy. Preto podporí zavedenie výučby smerujúcej k rozvoju pracovných zručností u žiakov základných škôl s cieľom zabezpečiť ich profesionálnu orientáciu žiakov, osobitne na štúdium na stredných odborných školách. V záujme zosúladenia vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu práce vláda vytvorí podmienky na operatívny tok aktuálnych informácií medzi školstvom, zamestnávateľmi a podnikateľským stavom, v regionálnom i národnom rozmere.
 
Vláda podporí zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. V záujme toho pôjde najmä o:
 • zjednodušenie a zefektívnenie udeľovania kreditov a o odstránenie byrokracie a administratívy,
 • výraznejšie podporovanie celoživotného vzdelávania v prostredí škôl, vstupom viacerých odborných subjektov do tohto procesu.
 
Vláda bude garantovať väčšiu nezávislosť Štátnej školskej inšpekcie, pričom vytvorí lepšie personálne, materiálno-technické a legislatívne podmienky na jej odborne kvalitný a profesionálny výkon s rozšírením o metodickú pomoc.
 
            Vláda nastaví nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva tým, že:
 
 • jasne definuje kompetencie v oblasti školstva týkajúce sa samosprávy, štátnej správy a priamo riadených inštitúcií rezortu školstva s dôrazom aj na koordináciu s neštátnym školstvom,
 • postupne presadí model financovania za kvalitu na triedu a nie len na žiaka, finančnými nástrojmi a kvalitatívnymi kritériami pri prijímaní zreálni počty žiakov do gymnázií,
 • dorieši financovanie neštátnych škôl a školských zariadení zo strany územnej samosprávy vrátane jej kompetencií v oblasti ich zriaďovania a zrušovania,
 • prehodnotí tvorbu normatívu stredných odborných škôl so zohľadnením vyššej ekonomickej náročnosti praktickej časti odborného vzdelávania a prípravy,
 • podporí záujem o štúdium v odborných školách, napríklad formou viaczdrojového financovania,
 • uskutoční také kroky, ktoré motivujú súkromný sektor k finančnej participácii na vzdelávaní, a to najmä na odbornom vzdelávaní a príprave,
 • prehodnotí systém finančného ohodnotenia kvality výkonu zamestnancov rezortu školstva,
 • zjednotí legislatívne podmienky pre všetkých zriaďovateľov v súvislosti s personálnym zabezpečením škôl,
 • zabezpečí vecné a transparentné financovanie záujmového vzdelávania, kapitálových výdavkov škôl, telovýchovných a športových aktivít.
 
Vláda zabezpečí uskutočnenie dôslednej revízie reformy školstva nastavením inovatívnych procesov v riadení a vzdelávaní kvalifikovanú reštrukturalizáciu štátnej a verejnej správy v školstve a skvalitní proces realizácie projektov EÚ.
 
Pozornosť vlády sa zameria na rozvíjanie a skvalitňovanie ľudských zdrojov, osobitne zvyšovaním odborných a osobnostných kompetencií zamestnancov rezortu školstva. Skvalitní vzdelávacie prostredie novými učebnými zdrojmi a materiálno-technickým vybavením s digitálnou podporou. Bude podporovať zvyšovanie kompetencií detí, žiakov a študentov s väzbou na vytváranie konkurencieschopnosti európskeho štandardu hodnotení, napr. PISA.
 
V oblasti rozvoja národnostného školstva vláda podporí kvalitné vzdelávanie v materinskom jazyku a úspešné zvládnutie úradného jazyka ako dôležitého predpokladu modernej,  integrujúcej sa občianskej spoločnosti.
 
Vláda opätovne posúdi možnosť zriadenia internátnych škôl na dobrovoľnej báze pre deti z marginalizovaného prostredia.
 
Na všetkých stupňoch škôl bude dôraz kladený na skvalitňovanie vzdelávania detí a žiakov v duchu národných, historických, kultúrnych hodnôt a tradícií, poznania a úcty k občianskym,  národným a kresťanským tradíciám a hodnotám. Bude podporované vlastenectvo modernými formami a metódami vzdelávania, prehĺbi sa výučba o holokauste, rasovom a etnickom násilí.
 
Vláda v záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory,  zvýši dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov.
 
Vláda podporí výraznejšie aktivity podnikateľskej sféry do oblastí celého školstva, ako nástroja konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti v globálnom prostredí.
 

Vysoké školy

 
Vláda bude garantovať jedno denné bezplatné vysokoškolské vzdelanie na verejných vysokých školách a podporí výraznejšie skvalitňovanie prípravy absolventov.
 
Prostredníctvom zmien financovania vysokých škôl podporí diferenciáciu vysokého školstva podľa kvality a efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vedeckom výskume a v prepojení na spoločensko-hospodárske potreby s väzbou na vytváranie vedecko-technologických parkov a inovatívnych výstupov. Na základe analýz sa sprecízni vecne  stanovený orientačný objem prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie, výskum, vývoj a aj infraštruktúru vysokých škôl, pre dlhší časový rámec.
 
Vláda bude iniciovať také zmeny v oblasti menovania profesorov, ktoré budú vyžadovať excelentné tvorivé a vzdelávacie schopnosti a výsledky,  vrátane formovania vedeckých alebo umeleckých škôl a medzinárodného ohlasu. Pre jednotlivé oblasti poznania bude vyžadované plnenie jednotných kritérií pedagogickej a tvorivej činnosti.
 
Predovšetkým úpravou požiadaviek na profil absolventov bakalárskeho štúdia budú vytvorené podmienky na plnohodnotné uznávanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa – bakalárskeho štúdia praxou. Rovnako v rámci ostatných stupňov vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske, doktorandské) vláda zosúladí výstupy vzdelávania absolventov s trendmi spoločenského a hospodárskeho rozvoja Slovenska a so súčasnou úrovňou poznania v jednotlivých študijných odboroch.
 
Vláda bude vytvárať také podmienky, aby Akreditačná komisia výraznejšie zohľadňovala kvalitu absolventov sledovanú prostredníctvom vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl, ktoré budú transparentné, založené na medzinárodných štandardoch, a budú poskytovať dostatok objektívnych informácií o  úspešnosti,  absolventov jednotlivých programov, odborov, fakúlt a vysokých škôl.
 
Osobitnú pozornosť vláda zameria na systémové vytváranie podmienok na udržanie či návrat absolventov doktorandského štúdia zo zahraničia a postavenia postdoktorandov na univerzitách a v Slovenskej akadémii vied. Podporí zvyšovanie kvality práce s doktorandmi a ich zapojenie do domácich a medzinárodných vedeckých projektov a vzdelávacích aktivít.
 
Vláda v rámci svojich priorít  podporí vysokoškolské vzdelávanie, výskum, inovácie s osobitným zreteľom z oblasti prírodných a technických vied a s väzbou na celospoločenské potreby a hospodársky rozvoj, ako aj mobilitu študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.
 

Výskum a vývoj

 
Vláda si uvedomuje, že výskum a vývojpatrí medzi najdôležitejšie faktory ďalšieho rozvoja Slovenska spojeného s rastom kvality života jeho občanov aj v období hospodárskej, sociálnej, finančnej a morálnej krízy.
 
Vláda bude podporovať spoluprácu výskumnej sféry s hospodárskou praxou a s inštitúciami európskeho výskumného priestoru a prispievať tak účinnejšie k rozvoju prepojenosti domáceho výskumu s technologickým a inovačným pokrokom a rozvojom výskumu Európskej únie a v ďalších vyspelých štátoch sveta.
 
Vláda si uvedomuje, že bez výrazného zvýšenia celkových výdavkov na výskum a vývoj, najmä väčšej zainteresovanosti podnikateľskej sféry, nebude možné dosiahnuť výraznejší pokrok v inováciách, vo zvyšovaní konkurencieschopnosti domácej ekonomiky a ich uplatnenia vo výrobno-technologickom procese, v súčinnosti výskumu a vývoja v Slovenskej republike.
 
            V oblasti vedy a výskumu bude vláda podporovať:
 
 • transformáciu Agentúry pre výskum a vývoj (APVV) na inštitúciu verejnoprávneho charakteru a posilnenie jej nadrezortného postavenia,
 • zriadenie implementačnej agentúry pre financovanie priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií v prostredí priemyselných podnikov,
 • pokračovanie v realizácii Modernizačného programu Slovensko 21 s využitím najlepších odporúčaní pre realizačnú prax,
 • financovanie nových inovačných aktivít aj prostredníctvom rizikového kapitálu,
 • pokračovanie účasti v 7. rámcovom programe EK a účasť v pripravovanom 8. rámcovom programe EK Horizont 2020,
 • formovanie prostredia a podmienok, ktoré znížia „únik mozgov“ zo Slovenska, resp. zvýšia možnosti ich návratu s možnosťami ďalšieho rozvoja najmä medzinárodnej spolupráce, pri podpore špičkovej vybavenosti laboratórií, pracovných podmienok na univerzitných, vedeckých pracoviskách, pracoviskách SAV a niektorých rezortných pracoviskách, napríklad v oblasti pôdohospodárstva a kvality potravín,
 • ďalšie prepojenie vzdelávania a vedy – univerzít a SAV s cieľom vzniku spoločných vedeckých, výskumných skupín a s lepším zapojením SAV do doktorandského štúdia,
 • vyhodnotenie výsledkov výskumných centier excelentnosti na Slovensku s cieľom formovania národnej a medzinárodnej siete spoločného európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a centier excelentnosti v EÚ,
 • iniciovanie takých výskumných projektov, ktoré budú prepojené na priority SR a EÚ vo výskume, vývoji a v inováciách s jasným nadrezortným a medziodborovým zameraním napr. v oblasti energetiky, zelených technológií, dopravných materiálov a systémov, biomedicíny, biotechnológií, informatiky, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu,
 • legislatívne zmeny, ktorými zabezpečíme  také podmienky, aby kvalitní študenti a výskumní pracovníci z tretích krajín prichádzali študovať a pracovať na Slovensko,
 • zlepšenie informovanosti a komunikácie v rámci vedeckovýskumných štruktúr EÚ, lepšie inštitucionálne prepojenie s naším zastupiteľstvom pri EK,
 • vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré budú výraznejšie motivovať súkromnú sféru na zvyšovanie výdavkov do výskumu, vývoja a inovácií,
 • vytvorenie funkčného národného inovačného systému formovanie centier na transfer vedomostí a technológií s budovaním vedecko-technologických parkov a formovania vedomostného prostredia v rámci realizácie európskeho nadregionálneho projektu Dunajskej stratégie.
 

Mládež a šport

 
Vláda bude podporovať a presadzovať vytváranie podmienok na športovanie širokej verejnosti, ale aj sociálnu a výchovnú funkciu športu a zdôraznenie jeho zdravotného aspektu, pozornosť bude venovať postaveniu mládeže v spoločnosti a jej zapájania sa do mnohých celospoločenských domácich i zahraničných projektov.
 
            Z uvedeného dôvodu vláda:
 
 • presadí vytváranie podmienok na športovú reprezentáciu, na prípravu športových talentov a na výstavbu športovej infraštruktúry,
 • bude participovať na projekte a viaczdrojovom financovaní výstavby Národného futbalového štadióna v Bratislave,
 • vypracuje novú legislatívnu úpravu pre zriaďovanie, činnosť a financovanie športových škôl a športových tried,
 • pripraví nový Národný program rozvoja športu v SR, model financovania a návrh zákona o športe,
 • predloží novú koncepciu práce s talentovanou mládežou,
 • podporí a presadí, vo vzťahu k deťom a mládeži, vytváranie podmienok na zvyšovanie kvality ich života, sociálnu spravodlivosť, rovnosť šancí, práva na vlastnú identitu, poskytovania príležitostí na zamestnanie a účasti na spoločenskom živote,
 • bude osobitnú pozornosť venovať podpore detského, mládežníckeho a akademického       športu v spolupráci s regionálnou a miestnou samosprávou.

Kultúra

 
Vláda istôt pre občanov považuje kultúru za vnútorný základ spoločnosti, ktorý ju určuje hodnotovo a spoluvytvára jej jedinečnú národnú, národnostnú, či miestnu identitu. Kultúra má schopnosť humanizovať, kultivovať a estetizovať život, rozvíjať v ľuďoch tvorivosť a originalitu. Je tiež dôležitou súčasťou výchovného a vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít obyvateľstva, posilňuje spoločenskú súdržnosť. Kultúra má aj nezanedbateľný potenciál prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju spoločnosti.
 
Vláda si uvedomuje dlhodobý verejný dlh voči kultúre, nedocenenie jej významu a absenciu systémových zmien utvárajúcich adekvátne podmienky na jej rozvoj. Je potrebná politika, ktorá kultúre nielen prizná spoločenskú dôležitosť, ale jej poskytne aj výraznejšiu podporu. Nejde o oblasť, na ktorej sa dá v nasledujúcich rokoch šetriť. Finančná podpora kultúry musí však vychádzať z reálnych ekonomických možností štátu a súčasne byť aj schopná napĺňať reálne stanovené ciele, priority a očakávania kultúrnej obce.
 
Kultúra je vnímaná aj ako oblasť s potenciálom prispieť svojou kreativitou k rozvoju znalostnej spoločnosti, k celkovej konkurencieschopnosti a v konečnom dôsledku aj k sociálnemu a ekonomickému rastu Slovenska. Je integrátorom celej slovenskej spoločnosti. Vláda vypracuje Stratégiu rozvoja kultúry pre roky 2013 – 2020. Jej obsah sa bude tvoriť v širokom dialógu ako program celospoločensky akceptovateľný a stane sa základom štátnej kultúrnej politiky a postupných systémových zmien v oblasti kultúry.
 
Vláda zriadi ako svoj poradný orgán Radu vlády pre kultúru s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami samosprávy a osobností kultúrnej obce. Vláda bude dbať na to, aby sa oblasť rozvoja kultúry a umenia zahrnula do rozvojových strategických dokumentov ústredných orgánov štátnej správy, ale tiež vedeckých a výskumných inštitúcií s celoštátnou pôsobnosťou.
 
Za dôležité bude vláda naďalej považovať financovanie kultúry nielen z verejných zdrojov, ale bude hľadať aj nové možnosti a modely. Pretransformuje súčasný Grantový systém ministerstva kultúry na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej kultúry, budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií.
 
V rámci spoločných východísk Slovenskej republiky o finančnom strategickom rámci Európskej únie na roky 2014 – 2020  dospieť k vytvoreniu minimálne samostatnej prioritnej osi pre kultúru s jasnou definíciou programových cieľov zameraných predovšetkým na ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva, osobitne pamiatkového fondu.
 
Postavenie národných kultúrnych inštitúcií považuje vláda za nezastupiteľné, a preto bude podporovať ich ďalší rozvoj.
 
Vláda považuje za potrebné zlepšiť právne a sociálne postavenie umelcov a kultúrnych pracovníkov v spoločnosti, vrátane umelcov v slobodnom povolaní, revíziou politiky odmeňovania v rezorte kultúry, ako aj zreálnením daňového a odvodového zaťaženia umeleckých pracovníkov vzhľadom na špecifickosť ich činnosti.
 
Vláda bude naďalej z verejných zdrojov podporovať tvorbu nových umeleckých diel, kultúrnych aktivít a ich prezentáciu. Osobitne sa zameria na podporu pôvodnej literatúry, ale aj dostupnosť kultúry a vytváranie podmienok na popularizáciu súčasného umenia.
 
Vláda zváži možnosť podpory výtvarnej tvorby a súčasne estetizáciu verejných stavieb prostredníctvom zavedenia povinnosti použiť stanovené percento z celkových nákladov verejnej stavby na nákup umeleckých diel. V dialógu s odbornou kultúrnou obcou stanoví priority a časový harmonogram vytvorenia adekvátneho inštitucionálneho a priestorového zázemia jednotlivých oblastí výtvarného umenia.
 
Vláda zabezpečí vytvorenie vhodného organizačného, legislatívneho a finančného rámca fungovania verejnoprávneho vysielateľa. Štandardizuje jeho inštitucionálnu štruktúru s ohľadom na jednotlivé orgány, ich zloženie, kreovanie a kompetencie. Stabilizuje tiež zdroje financovania prevádzky a vytvárania obsahov verejnoprávneho vysielateľa v záujme rastu diváckeho a poslucháčskeho zázemia s osobitným dôrazom na funkcie a význam verejnej služby.
 
Prostredníctvom Audiovizuálneho fondu sa vláda zameria na rozvoj pôvodnej audiovizuálnej tvorby ako významného nositeľa kultúrnych hodnôt, ako aj na zlepšovanie dostupnosti audiovizuálnych kultúrnych obsahov cez efektívny systém podpory distribúcie slovenských diel a projektov digitalizácie kín. Bude hľadať ďalšie možnosti financovania audiovizuálnej kultúry a priemyslu v kontexte európskych trendov.
 
Vláda pripraví rekodifikáciu autorského práva s cieľom prispôsobiť právnu úpravu súčasným európskym trendom tvorby, šírenia, používania a ochrany autorských diel, umeleckých výkonov, zvukových záznamov, vysielaní a databáz. Pozornosť bude venovať procesom masovej digitalizácie a  sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky širokej verejnosti, s dôrazom na implementáciu európskeho práva.
 
Vláda bude naďalej vytvárať podmienky na záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, na jeho zachovanie a systematické sprístupňovanie na kultúrne, vzdelávacie a prezentačné účely, predovšetkým prostredníctvom projektov digitalizácie.
 
Vláda schváli stratégie pamäťových a fondových inštitúcií na roky 2013 - 2020 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť procesu digitalizácie a tiež ochranu a  rozširovanie ich zbierkových a informačných fondov. Takisto podporí multikultúrne a komunitné aktivity knižníc, múzeí a galérií.
 
Starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorú považuje vláda za základ našej kultúrnej identity, bude venovať náležitú pozornosť. Tradičná ľudová kultúra prispieva k rozvoju neprofesionálnych kultúrno-spoločenských aktivít  miest, obcí a regiónov. Vláda vytvorí podmienky na uspokojovanie kultúrnych potrieb občanov celého Slovenska v duchu efektívnej spolupráce štátnej správy,  miest a regiónov a mimovládnych organizácií. Dôraz bude klásť na vytváranie udržateľného systému spolufinancovania miestnej a regionálnej kultúry, vrátane neprofesionálnych kultúrnych aktivít. 
 
Vláda podporí aktivity národnostných menšín žijúcich na území Slovenska, ktoré významnou mierou prispievajú k formovaniu a rozvoju kultúrnej rozmanitosti ako tradičnej a neoddeliteľnej súčasti rozvoja slovenskej spoločnosti. Pozornosť sústredí aj na kultúrne potreby marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva v záujme predchádzania ich  kultúrnej a sociálnej izolácii.
 
Vláda bude dbať o to, aby na celom území Slovenskej republiky bola zabezpečená dostupnosť informácií v štátnom jazyku vo verejnom styku. Popri starostlivosti o štátny jazyk bude chrániť priaznivé podmienky na používanie jazykov národnostných menšín v zmysle platnej legislatívy.
 
Vláda má záujem na stálom, partnerskom dialógu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Podporí starostlivosť o významné kultúrne pamiatky vo vlastníctve cirkví a bude pokračovať aj v diskusii o problematike financovania cirkví, pričom sa sústredí predovšetkým na jej odbornú rovinu.
 
Vláda vníma kultúru aj ako súčasť diplomacie a nástroj zahraničnej politiky, ktorým sa Slovenská republika môže prezentovať na medzinárodnej aréne, zvyšovať si prestíž a vytvárať hlbšie medzištátne vzťahy. Posilní túto úlohu kultúry najmä podporou kvalitných projektov na medzinárodných festivaloch, veľtrhoch a výstavách súčasného umenia, ktoré môžu byť impulzom k presadzovaniu hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a k vytváraniu jej priaznivého obrazu v zahraničí. 
 
Vláda podporí kultúrne projekty reflektujúce výročia významných medzníkov z histórie Slovenska ako aj výročia výnimočných osobností slovenského kultúrneho a umeleckého života. Vytvorí podmienky k dôstojnému pripomenutiu si 20. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky a vzniku samostatného štátu, ako aj výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.
 

Postavenie menšín – trvalá súčasť modernej slovenskej spoločnosti

 
Vláda konštatuje, že vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského, politického a kultúrneho života dlhodobo existuje úplná a efektívna rovnosť medzi osobami patriacimi k národnostným menšinám a osobami patriacimi k väčšine.
 
Vláda si uvedomuje, že národnostné menšiny predstavujú svojim významom dôležitú súčasť modernej slovenskej spoločnosti s veľkým kultúrnym bohatstvom a dôležitým historickým dedičstvom.
 
Vláda považuje ochranu a podporu rozvoja národnostných menšín za prirodzené poslanie pri formovaní moderného Slovenska.
 
Vláda bude vytvárať podmienky pre rozvoj národnostných menšín v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií, ktoré podporujú všestranný rozvoj celej spoločnosti.

Vláda garantuje dôstojné podmienky pre rozvoj každej národnostnej menšiny v duchu Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv a dohovorov, pri zachovávaní status quo, vyvážených vzťahov väčšinového národa s národnostnými menšinami, prostredníctvom tolerantného dialógu slovenskej spoločnosti.
 
Vláda zriadi Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a občiansku spoločnosť so zodpovedajúcimi koordinačnými a rozhodovacími právomocami.
7618