Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK EŠIF v oblasti informovaniaÚdaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP
Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Názov:Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK EŠIF v oblasti informovania a publicity na ÚV SR
Miesto realizácie:Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Hlavný cieľ projektu: 301010011 - 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Číslo projektu: 301011BCK8
Výška poskytnutého NFP:5 926,62 €
 

Stručný opis projektu

Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) plní prostredníctvom odboru informovanosti a publicity (ďalej len „OIP“) úlohy definované Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom článku 5 (Informovanie, komunikácia a viditeľnosť podpory z fondov), ktorý definuje náležitosti informačných a komunikačných opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti podpory z fondov. Na plnenie informačných a komunikačných úloh je potrebné realizovať špecifické vzdelávanie zamestnancov OIP.

Pripravovaný projekt je pokračovaním predchádzajúcich projektov súvisiacich so špecifickým vzdelávaním AK EŠIF (Projekt „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF na ÚV SR v rokoch 2019 – 2020“, kód v ITMS 301011Y545 a „Jazykové vzdelávanie AK zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF na ÚV SR v rokoch 2020-2021“, kód v ITMS 301011AHD1), prostredníctvom ktorých boli refundované výdavky OIP na zahraničné pracovné cesty a jazykové vzdelávanie zamestnancov do 01.10.2020. Na základe Uznesenia vlády č. 355/2020 došlo k organizačnej zmene a ostatné útvary, ktoré zastupovali v projekte pozíciu prijímateľa spoločne s OIP, boli delimitované z ÚV SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. OIP, ktorý zostal súčasťou organizačnej štruktúry ÚV SR,  si v nadväznosti na uvedené, nemôže ďalej financovať svoje aktivity z menovaných projektov a preto si ich realizáciu musí zabezpečovať vlastným projektom.

Aktivity projektu sú zamerané na jazykové a odborné vzdelávanie AK EŠIF na ÚV SR s cieľom prehĺbiť a zvýšiť odbornú kvalifikáciu, praktické zručnosti a informovanosť zamestnancov OIP. Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť účasť oprávnených zamestnancov na vzdelávacích aktivitách a informačných seminároch v zahraničí, ktoré prispievajú k vysokej miere informovanosti zamestnancov OIP a tým k zabezpečeniu účinnej koordinácie informovanosti a publicity na Slovensku.

Realizáciou hlavnej aktivity projektu sa zabezpečí vyškolenie:
  • 7 účastníkov v rámci špecifických školení a kurzov
  • 2 účastníkov v rámci pracovnej cesty zameranej na získavanie a výmenu informácii a skúseností v zahraničí
28758

Dátum poslednej aktualizácie: 17.08.2021