Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na ÚV SRÚdaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:„Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na ÚV SR“
Miesto realizácie projektu:Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj;
Výška poskytnutého NFP: 430 000,00 EUR;

Stručný opis projektu

Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním odbornej kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí oprávnených administratívnych kapacít (AK) zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na ÚV SR. Realizácia projektu sa uskutočňuje prostredníctvom tuzemských, zahraničných ako aj inštitucionálne zabezpečených školení, kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, workshopov, účasťou na rôznych rokovaniach a na pracovných skupinách EŠIF, akciách zameraných na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ.

Hlavnou aktivitou projektu je „Špecifické vzdelávanie AK zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na ÚV SR“, v rámci ktorej sa plánujú najmä školenia, semináre, vzdelávacie aktivity, rokovania prispievajúce k zefektívneniu riadenia a kontroly EŠIF v programovom období 2014 -2020 a ďalšie aktivity súvisiace so zabezpečením stabilizácie oprávnených zamestnancov ÚV SR uskutočnené v SR aj v zahraničí. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí priebežné odborné vzdelávanie, ktoré umožní zdokonaľovať a dopĺňať požadované odborné vedomosti a schopnosti, ako aj zvyšovať odborné zručnosti oprávnených AK EŠIF.

Realizácia špecifického vzdelávania AK má za úlohu vytvoriť základ pre efektívnejšie fungovanie a stabilizáciu AK zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na ÚV SR a tak maximalizovať efektívne riadenie a kontrolu pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Výstupy týchto aktivít prinesú kvalitatívne zlepšenie výkonu pracovných činností oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR zapojených do riadenia a kontroly EŠIF.
23302