> História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012 > Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

2. 3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch


Doprava

Vláda SR podporí rozvoj kvalitnej, dostupnej a integrovanej dopravnej infraštruktúry, konkurenčné dopravné služby, užívateľsky prijateľnú a ekologicky a energeticky efektívnu a bezpečnú dopravu.

Vláda SR zabezpečí budovanie dopravnej infraštruktúry, ktorá podporí sociálnu inklúziu prepojením menej rozvinutých regiónov na nadradenú infraštruktúru a posilní medzinárodnú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky, ako aj využitie geografického potenciálu SR.

Vláda SR bude presadzovať svoje záujmy pri prijímaní legislatívy EÚ a v rámci ďalších medzinárodných organizácií. Vláda SR bude podporovať dobudovanie vnútornéhotrhu EÚ s presadzovaním pravidiel hospodárskej sútaže a uplatňovaním princípu subsidiarity.

Vláda SR zabezpečí efektívne vynakladanie finančných prostriedkov v doprave. Vykoná dôkladnú analýzu čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 s cieľom prehodnotitť ciele a priority Národného strategického referenčného rámca tak, aby sa dosiahla čo najvyššia pridaná hodnota pre rozvoj Slovenskej republiky.

Vláda SR v rámci Národného strategického referenčného rámca presmeruje volné prostriedky EÚ do Operačného programu Doprava (OPD) a umožní využitie zdrojov starobného dôchodkového sporenia na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.

Vláda SR zabezpečí podmienky na plynulé čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ programového obdobia 2007 – 2013 tak, aby Slovensko efektívnym spôsobom využilo ponúkané možnosti a finančné zdroje z fondov EÚ v prospech všetkých svojich občanov.

Vláda SR zabezpečí vypracovanie sektorového operačného programu v rámci nového programového obdobia 2014 – 2020, ktorý bude reflektovať národné priority v oblasti výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry. Prioritou vlády SR je znížiť finančnú náročnosť dopravných stavieb na priemernú úroveň krajín EÚ.

Vláda SR zabezpečí transparentné verejné obstarávanie dopravných projektov. Posilní úlohu štátnej a rezortnej expertízy pri posudzovaní technického riešenia, ekonomickej efektívnosti a maximálnej ceny stavby a zabezpečí, aby ku každému projektu financovanému z verejných zdrojov bola vypracovaná analýza prínosov a nákladov.

Vláda SR legislatívne upraví postup, na základe ktorého bude výstavba stavieb v strategickom záujme realizovaná až po vysporiadaní majetkových práv k nehnuteľnostiam či už prostredníctvom inštitútu vyvlastnenia, alebo odkúpením predmetných nehnuteľností, alebo využitím majetku Slovenského pozemkového fondu.

Vláda SR dôkladne zanalyzuje priority a prípravu výstavby infraštruktúry s hlavným dôrazom na finančné možnosti, dopravnoinžinierske požiadavky a na potreby jednotlivých regiónov.

Vláda SR zmodernizuje kľúčové tranzitné úseky cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry ako prostriedku dynamiky rozvoja zaostávajúcich regiónov pri prednostnom využití zdrojov EÚ.

Vláda SR prehodnotí ďalšiu realizáciu PPP projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry so zreteľom na skúsenosti a výsledky z už realizovaných projektov s cieľom zefektívniť ďalšiu výstavbu. Prioritou vlády SR bude znížiť finančnú náročnosť PPP projektov, ktoré zatiaľ neboli finančné uzavreté.

Vláda SR si kladie za ciel zabezpečiť do roku 2014 nadštandardné cestné spojenie Bratislavy a Košíc a začne s výstavbou úsekov na rýchlostných cestách v jednotlivých regiónoch Slovenska (okrem iných diaľničné úseky D1, D4, rýchlostné cesty R2, R4, R7, R9,
nové mostné stavby). V oblasti spolupráce so susednými krajinami bude vláda SR komplexne riešiť problematiku cezhraničnej integrácie a interoperability dopravnej infraštruktúry. Na cestách I. triedy vláda SR bude klásť dôraz na odstraňovanie nehodových lokalít, havarijných stavov mostov, budovanie obchvatov miest a obcí s cieľom odkloniť tranzit a riešiť nevyhovujúcu dopravnú výkonnosť vybraných križovatiek.

Vláda SR dôsledne uplatní práva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a štátu vyplývajúce zo zmluvy s dodávateľom elektronického mýta a zabezpečí preskúmanie projektu z hľadiska presadzovania verejného záujmu. Pre osobné motorové vozidlá nezavedie mýto a ponechá diaľničné známky.

Vláda SR zabezpečí zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a Slovenskej správy ciest, keďže činnosti NDS, a. s., a SSC sa vzájomne dopĺňajú. V oblasti železničnej infraštruktúry s cieľom zachovať podiel železničnej dopravy na prepravnom trhu vláda SR do roku 2014 odovzdá do užívania ďalšie úseky interoperabilných železničných tratí modernizovaných na rýchlosť 160 km/h.

Vláda SR vykoná analýzu výsledkov štúdie realizovateľnosti projektu širokorozchodnej trate. Vláda SR nepodporuje tento projekt. S cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti osobnej vlakovej dopravy a vyššieho komfortu cestujúcich vláda SR zabezpečí, popri modernizácii súčasného vozňového parku, aj uvedenie nových mobilných prostriedkov do prevádzky.

Vláda SR vytvorí podmienky na uplatnenie liberalizácie vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy.

Vláda SR prijme opatrenia na revitalizáciu železničných spoločností. V železničnej nákladnej doprave vytvorí podmienky na vstup silného strategického investora do Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., s cieľom zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť na
liberalizovanom trhu EÚ.

Vláda SR zníži cenu za použitie železničnej infraštruktúry s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy krytím fixných nákladov v rámci rozpočtových možností.

Vláda SR podporí projekty zamerané na využitie dopravno-prepravných procesov medzi EÚ a Áziou a severojužné prepojenie krajín EÚ, na ktorých sa SR svojou výhodnou geografickou polohou môže podieľať. Vláda SR vyvinie úsilie na zaradenie existujúcej
infraštruktúry (Košice – Žilina – Bratislava) do hlavnej siete TEN-T. Na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, elimináciu kongescií a ekologizáciu dopravy pri neustále sa zvyšujúcich kapacitných požiadavkách vláda SR uvedie do prevádzky Národný systém dopravných informácií.

Vláda SR bude venovať pozornosť bezpečnosti cestnej premávky v súlade s politikou EÚ. S cieľom znížiť dopravné nehody so smrteľnými a inými následkami a zabrániť vzniku národnohospodárskych škôd vláda SR posilní činnosť Rady vlády SR pre BECEP.

Vláda SR podporí verejnú osobnú dopravu a vytvorí podmienky na rozširovanie integrovaných dopravných systémov v najväčších mestách Slovenskej republiky.

Vláda SR presunie kompetencie v regionálnej osobnej železničnej doprave na samosprávne kraje ako prenesený výkon štátnej správy podla už schváleného zákona c. 514/2009 Z. z. Zapojením samosprávnych krajov do riešenia dopravnej obslužnosti regiónov vláda SR podporí harmonizáciu verejnej osobnej dopravy pri zachovaní princípu uhrádzania straty z prevádzkovania verejnej dopravy iba pre jeden druh dopravy.

Vláda SR podporí ďalší rozvoj letiska Bratislava ako najvýznamnejšieho leteckého dopravného uzla na Slovensku vstupom strategického partnera a vytvorením podmienok pre leteckých dopravcov na otvorenie pravidelných liniek osobnej dopravy. Vláda SR podporí vytvorenie funkčného bloku vzdušného priestoru strednej Európy so zachovaním poskytovania leteckých navigačných služieb Slovenskou republikou a zabezpečí implementáciu jednotného európskeho vzdušného priestoru.

Vláda SR v súlade s európskou dopravnou politikou podporí zvyšovanie úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky, bezpečnostnej ochrany civilného letectva, vytváranie transparentných podmienok regulácie leteckých dopravcov, ako aj podmienok pre ich liberálny prístup na slovenský trh s uplatňovaním princípu reciprocity.

Vláda SR v súlade s európskym akčným plánom na rozvoj vnútrozemskej plavby podporí efektívne plnenie úloh v oblasti vodnej dopravy na zabezpečenie jej konkurencieschopnosti a lepšieho postavenia na dopravnom trhu, najmä v oblasti rozvoja a výstavby vodných ciest, zavedenia rozšírenej ponuky riečnych informačných služieb a zvyšovania úrovne bezpečnosti vo vnútrozemskej vodnej doprave.

Vláda SR bude presadzovať v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región rozvoj dopravnej infraštruktúry, predovšetkým kontinuálnej dunajskej vodnej cesty, a zabezpečenie splavnosti Dunaja v pôvodnom toku.

Vláda SR v oblasti námornej dopravy zabezpečí realizáciu stratégie EÚ, najmä vo vzťahu k medzinárodným organizáciám, zvyšovaním bezpečnosti plavby a stabilizáciou postavenia Slovenskej republiky v ratingových analýzach.

Vláda SR prehodnotí účast štátu v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu.


Pošta a telekomunikácie

Vláda SR zabezpečí vytvorenie legislatívneho a regulačného prostredia na poskytovanie poštových služieb v podmienkach úplnej liberalizácie poštového trhu EÚ s garanciou zabezpečenia univerzálnej poštovej služby.

Vláda SR zabezpečí legislatívne a regulačné prostredie pre harmonizáciu hospodárskej sútaže jednotného trhu v oblasti elektronických komunikácií. S cieľom zabezpečiť čo najširšiu dostupnosť elektronických služieb vláda SR podporí rozvoj vysokorýchlostných sietí tak, aby sa pokrytie obyvateľstva vysokorýchlostným internetom čo najviac priblížilo priemernej úrovni krajín EÚ. V oblasti televízneho vysielania vláda SR uskutoční všetky potrebné kroky smerujúce k ukončeniu prechodu na digitálne pozemské televízne vysielanie do roku 2012. Súčasne vláda SR vytvorí podmienky na efektívne využitie frekvenčného spektra získaného prechodom na digitálne televízne vysielanie, ako aj podmienky na ďalšiu modernizáciu a pridané služby televízneho vysielania a digitalizáciu rozhlasového vysielania.


Regionálny rozvoj

Rozvoj Slovenska ako celku a rozvoj jeho regiónov sú vzájomne prepojené a navzájom sa podmieňujú a podporujú. Obdobne spolu súvisia rozvoj hlavnej, celoštátnej infraštruktúry a miestny rozvoj. Pri regionálnom rozvoji bude vláda SR klásť dôraz na znižovanie regionálnych rozdielov a posilňovanie kohézie medzi jednotlivými územnými celkami Slovenska.

Vláda SR preskúma možnosť decentralizovať rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov z Regionálneho operačného programu (ROP) na vyššie územné celky a adekvátne posilní mechanizmus podpory financovania regionálneho rozvoja z prostriedkov EÚ.

Vláda SR zavedie zjednodušený a transparentný prístup k fondom EÚ, projektová dokumentácia schválených projektov (vrátane uvedenia spracovateľa dokumentu a členov komisií) bude verejne dostupná na internetovom portáli príslušného ministerstva.

Vláda SR zvýši kontrolu používania fondov EÚ a preverí doterajšiu realizáciu projektov. Zreálni náklady v doteraz schválených projektoch. V Agentúre na podporu regionálneho rozvoja sa vláda SR zameria na regeneráciu a rozvoj infraštruktúry a sídel, a to aj prípadnou zmenou jednotlivých programov.

Vláda SR sa aktívne zapojí do formovania štrukturálnej a kohéznej politiky na úrovni EÚ pre ďalšie programovacie obdobie (od roku 2014). Výstavba a rozvoj bývania Dôstojné bývanie je základnou životnou potrebou, ale zároveň nákladnou záležitosťou, ktorá často presahuje možnosti obyvateľov. Kvalitné obytné prostredie je podmienkou pre spokojný život obyvateľov. Základné priority preto budú zamerané na zvyšovanie dostupnosti bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľov a skvalitňovanie obytného prostredia.

Vláda SR posilní legislatívu o bezbariérovej výstavbe budov a vytváranie bezbariérovej komunikácie a informovanosti verejných inštitúcií. Podiel spotreby energie v budovách tvorí až 40 % celkovej spotreby energie. Zníženie spotreby energie a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v sektore budov preto predstavujú dôležité opatrenia potrebné na zníženie energetickej závislosti a emisií skleníkových plynov.

Vláda SR podporí rozvoj sociálneho nájomného bývania (štartovacie byty pre mladých, bývanie pre starších ľudí a marginalizované skupiny).

Vláda SR podporí revitalizáciu obytného prostredia s preferovaním integrovaných stratégií.

Vláda SR podporí rozvoj ekonomických nástrojov na rozvoj bývania (hypotekárne úverovanie, stavebné sporenie, Štátny fond rozvoja bývania) a ich zacielenie na prioritné oblasti s integrovaním nových nástrojov finančného inžinierstva (napr. JESSICA) s cieľom dosiahnuť ich vzájomným pôsobením čo najširší rozvoj v oblasti bývania a obytného prostredia.

Vláda SR podporí legislatívne doriešenie problematiky vzťahov súkromných vlastníkov a nájomcov reštituovaných bytov.

Vláda SR podporí vytvorenie podmienok pre vznik funkčného a pravidelne aktualizovaného registra so základnými ukazovateľmi o jestvujúcom bytovom fonde.

Vláda SR podporí aktivity v oblasti energetickej hospodárnosti budov, ktorých cieľom je v dlhodobom horizonte prispieť k zníženiu závislosti od primárnych zdrojov, a tým aj k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vláda SR pripraví novelizáciu právnych predpisov na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastnenia. Ich cieľom bude zníženie administratívnej náročnosti povoľovacích konaní podla novej diferenciácie stavieb vo väzbe na nové povoľovacie postupy a posilnenie nástrojov kontroly sledujúcej uskutočňovanie stavby s dôrazom na zvýšenie účinnosti boja proti čiernym stavbám a odstránenie zistených nedostatkov (vrátane posilnenia kompetencie polície zakročiť proti tzv. čiernym stavbám).

Novelizáciou vláda SR zabezpečí spravodlivý a efektívny systém vyvlastnenia vo verejnom záujme.

Vláda SR pripraví aktualizáciu Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 ako základnej politiky územného rozvoja štátu.


Cestovný ruch

Geografická poloha, prírodné podmienky a pamiatky kultúrneho dedičstva vytvárajú predpoklady, aby sa cestovný ruch stal dôležitým odvetvím rozvoja Slovenska.

Vláda SR podporí trvalú udržateľnosť cestovného ruchu najmä prostredníctvom novelizácie zákona c. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, využívaním prostriedkov Európskych spoločenstiev i aplikáciou zákona c. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci.

Vláda SR zabezpečí realizáciu prác súvisiacich s dobudovaním satelitného úctu cestovného ruchu vrátane výberového štatistického zisťovania s cieľom kontinuálneho skvalitňovania vstupných informácií o skutočnom podiele cestovného ruchu na tvorbehrubého domáceho produktu.

Vláda SR zabezpečí skvalitňovanie a zefektívňovanie propagácie a prezentácie Slovenska ako dovolenkovej krajiny prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, kontinuálnym financovaním marketingových aktivít, prijatím a realizáciou marketingovej stratégie, revitalizáciou systému pre správu národného turistického portálu slovakia.travel, lepšou koordináciou prostredníctvom Rady vlády SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, ako aj realizáciou národného projektu propagácie a prezentácie Slovenska podporovaného v rámci štrukturálnych fondov EÚ (Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast).

Vláda SR podporí väčšiu súčinnosť medzi rezortmi, ktorých sa cestovný ruch týka. Podporí projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 (Košice) ako strategicky významného projektu s multiplikačnými účinkami pre rozvoj cestovného ruchu.

Vláda SR vytvorí legislatívne podmienky na zapojenie zdravotne znevýhodnených občanov do cestovného ruchu novelizáciou vyhlášky MŽP SR c. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb.

Vláda SR bude podporovať podnikanie v oblasti cestovného ruchu s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, a to obmedzovaním administratívneho zaťaženia, zjednodušovaním podnikania najmä v oblasti ubytovacích služieb i zavádzaním systémov kvality, modernizácií a inovácií, v súčinnosti so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou prehodnotí možnosť poskytovania rizikových úverov pre malé a stredné podniky v cestovnom ruchu.

Vláda SR v súlade so spoločenskou hodnotou cestovného ruchu, únosnosťou krajiny a verejným záujmom nastaví činnosti v cestovnom ruchu tak, aby sa harmonizovali záujmy udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany životného prostredia.

Vláda SR sa bude zapájať do iniciatív Európskej únie v oblasti cestovného ruchu a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych združení v oblasti turizmu na zlepšenie konkurencieschopnosti ako významného odvetvia národného hospodárstva.
232