Komisia začala posudzovať projekty podporujúce regionálny rozvoj

07.11.2017
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR ako gestor vyhlásila v auguste tohto roku Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja.   Do uzávierky podávania žiadostí o dotáciu, teda do 30.septembra 2017, bolo na adresu Úradu vlády SR doručených celkom 56 žiadostí.
 
Pre potreby posudzovania projektov zriadil vedúci úradu vlády na návrh gestora sedemčlennú odbornú hodnotiacu komisiu, ktorej členmi sú okrem zástupcov Úradu vlády SR či  splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov najmä odborníci angažujúci sa v oblasti regionálneho rozvoja: expert na priestorové plánovanie, profesor Maroš Finka,  expertka na cestovný ruch Iveta Niňajová či expertka pre oblasť životného prostredia, ochrany prírody, rozvoja miest  Martina Berancová Paulíková.
 
Úlohou komisie je posúdenie a vyhodnotenie žiadostí, ktoré boli predložené na základe kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja, pričom komisia  navrhuje projekty podporiť alebo nepodporiť, navrhovať výšku podpory projektov,  odporučiť alebo neodporučiť konkrétne nákladové položky rozpočtu a limitovať ich strop. Komisia po formálnej  kontrole žiadostí o dotáciu zasadala prvý krát v pondelok6.novembra 2017, pričom jej ďalšie zasadnutie je naplánované na budúci týždeň. Po ňom bude známe  odporúčanie komisie podporiť z jej pohľadu úspešné  projekty, ktoré budú zverejnené na stránke: http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/.  
 
Žiadať o dotácie mohli podávať regionálne rozvojové agentúry, slovenské časti euroregiónov, európske zoskupenia územnej spolupráce, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, obce aj vyššie územné celky.  Objem disponibilných finančných prostriedkov pre oblasť regionálneho rozvoja je 1 110 178,00 eur, pričom výška dotácie na jeden projekt sa môže pohybovať od 20 000 do 50 000 eur. Podmienkou je aj najmenej 10% spolufinancovanie projektu. 
 
Úrad vlády SR uvedenou výzvou prispieva k akcelerácii podpory čo najefektívnejšieho znižovania nežiaducich rozdielov v rámci Slovenskej republiky na úrovni hospodárskeho, sociálneho, vzdelanostného a územného rozvoja regiónov, udržania ich trvalého rozvoja, zvyšovania ich ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti, zvyšovanie ľudských a inštitucionálnych kapacít,  a to najmä s cieľom zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.
 
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/