Nový nástroj tvorby pracovných miest - jeho vykonávateľom je Úrad vlády SR

08.11.2017
Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo v Obchodnom vestníku:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1706

Predmetom uvedenej schémyje poskytovanie minimálnej pomoci pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť v rámci realizácie projektu zameraného na hospodársky a sociálny rozvoj regiónu formou dotácie alebo regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z prostriedkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR. Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Úrad vlády SR.
 
Cieľom pomoci je zmierňovať nežiaduce rozdiely na úrovni regiónov s cieľom hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, a tiež zvyšovať ich konkurencieschopnosť za účelom ich trvalo udržateľného rozvoja. 
 
Zároveň je cieľom podporovať tvorbu nových pracovných miest s dôrazom na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Dôležitým kritériom oprávnenosti projektov je vytvorenie a udržanie najmenej piatich nových pracovných miest, z ktorých najmenej tri musia byť vytvorené pre znevýhodnených uchádzačov.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/