> História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012 > Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

3. 2 Práca, sociálne veci, rodina

V sociálnej oblasti sa vláda SR sústredí na podporu rastu životnej úrovne obyvateľstva, a to aj v komplikovanej situácii prebiehajúcej hospodárskej krízy. Preto bude najvyššou prioritou vlády SR v sociálnej oblasti zvyšovanie zamestnanosti a s tým spojená podpora tvorby nových pracovných miest ako najúčinnejšieho prostriedku na zabezpečenie rastu príjmov obyvateľstva. Tvorbe nových a udržaniu existujúcich pracovných miest bráni viacero faktorov, medzi ktorými sú mimoriadne významné vysoké odvodové zaťaženie a nepružnosť pracovného trhu.

Vláda SR preto považuje reformu odvodového systému a zmeny v pracovnoprávnych normách za podstatnú súčasť svojho programu na nasledujúce volebné obdobie. V rodinnej politike bude vláda SR venovať pozornosť a podporu rodine v kritických fázach jej existencie, najmä po narodení dieťaťa a pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, a to buď priamymi dotáciami služieb pre rodičov, alebo podporou flexibilnejších pracovných foriem vrátane podpory opatrovateľskej služby.

Vláda SR prehodnotí doterajšie nastavenie systému sociálneho poistenia najmä z pohľadu medzigeneračnej a generačnej solidarity, z pohľadu spravodlivosti dávkovej politiky, z pohľadu zreálnenia nastavenia sadzieb poistného, ako aj z pohľadu osobného rozsahu sociálneho poistenia. Osobitnú pozornosť bude vláda SR venovať finančnej stabilizácii priebežne financovaného systému dôchodkového poistenia a v tejto súvislosti prijme opatrenia na zvýšenie miery úspešnosti výberu poistného a dôsledné vymáhanie pohľadávok. Pre stabilizáciu systému starobného dôchodkového sporenia vláda SR urýchlene prijme opatrenia, ktoré odstránia obmedzenia na investovanie aktív sporiteľov a zároveň zabezpečia dostatočnú ochranu sporiteľov.

Vláda SR považuje za nutné nanovo definovať priority v riešení problémov marginalizovaných sociálnych skupín s cieľom posilniť motiváciu ich členov pracovať, vychovávať a vzdelávať deti a starať sa o ľudsky dôstojné bývanie.

Vláda SR prijme opatrenia na zvýšenie integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti a vyvinie úsilie o odstránenie bariér pri komunikácii týchto osôb s okolím.

Vláda SR bude riešiť nerovnoprávne postavenie poskytovateľov sociálnych služieb a ich financovanie. Podpora zvyšovania zamestnanosti V tomto roku prekročil počet nezamestnaných hranicu 400 000 osôb, pričom vyše 200 000 osôb je nezamestnaných  dlhodobo. Zámer podporiť tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce sa nedarí napĺňať. Asi štvrtina z existujúcich dotácií a príspevkov sa nevyužíva, iné sú zneužívané a nenapĺňa sa ciel znižovať nimi nezamestnanosť. Systém pomoci v hmotnej núdzi je komplikovaný a demotivujúci. Preto vláda SR navrhne legislatívne úpravy, ktoré podporia motiváciu nezamestnaných prijat pracovné pozície, a to zavedením kombinácie práce a dávok pre dlhodobo nezamestnaných (medzitrh práce).

Vláda SR zainteresuje zamestnávateľov na vytváraní nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných úľavami na poistnom na sociálne poistenie a zdravotné poistenie a ďalšími opatreniami, ktoré vytvoria motivačné prostredie nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných podnikateľov. Vláda SR zavedie konkurenciu pre štátne služby zamestnanosti.

Vláda SR zastaví plytvanie finančných prostriedkov v sociálnych podnikoch, dôsledne prešetrí ich doterajšie hospodárenie a prehodnotí opodstatnenosť ich ďalšej existencie, Vláda SR bude presadzovať zmenu Zákonníka práce a dalších pracovnoprávnych predpisov s cieľom zaviesť pružnejšie pracovné vzťahy a motivovať zamestnávateľov k podpore pracovnej klímy zameranej na zosúlaďovanie pracovných a rodičovských povinností. S cieľom znižovania neprimeraných nákladov zamestnávateľov vláda SR zruší súbeh výpovednej doby a odstupného. Vláda SR považuje privilégiá odborov za neopodstatnené, a preto rozšíri možnosť uzatvárať vzájomné dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na riešenie operatívnych zmien pracovných podmienok.

Vláda SR zruší súčasný právny stav možnosti rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu príslušného zamestnávateľa pri rešpektovaní platných medzinárodných dohovorov. Spružní podmienky na výkon pracovnej zdravotnej služby  a ponechá určenie podmienok zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o zamestnancov na individuálnych dohodách.

Vláda SR obmedzí súbeh dôchodku a príjmu u štátnych zamestnancov, zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a u zamestnancov v služobnom pomere.
 

Sociálne poistenie

Nielen vysoké poistné je prekážkou tvorby pracovných miest. Množstvo statusov poistencov, ktoré generujú rozdiely v osobných rozsahoch jednotlivých druhov sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, odlišná skladba vymeriavacích základov, odlišné rozhodujúce obdobia na určenie maximálnych vymeriavacích základov a v  konečnom dôsledku aj odlišné maximálne vymeriavacie základy na určenie výšky poistného vyžadujú od zamestnávateľov značné finančné náklady na administráciu poistnej agendy. Ak k tomu pripočítame komplikovanú procesnú stránku odvodov je reforma  odvodového systému vysoko aktuálna téma aj z hľadiska tvorby nových pracovných miest. V systéme sociálneho poistenia bude reforma odvodového systému spojená s revíziou nastavenia sadzieb poistného. Vláda SR bude dôsledne vyžadovať sprísnenie platobnej disciplíny zamestnávateľov a sprísnenie vymáhania pohľadávok.

Vláda SR prehodnotí doterajší systém dávok sociálneho poistenia a posilní solidaritu v systéme so zachovaním poistného charakteru sociálneho poistenia. V nemocenskom poistení prijme opatrenia na zníženie zneužívania systému a zavedie dôslednejšiu kontrolu liečebného režimu poistencov.

Vláda SR predĺži materskú dovolenku so súčasným zvýšením materského v závislosti od možnosti verejných financií a reformy odvodového systému. Na zvýšenie solidarity v dôchodkovom systéme vláda SR prehodnotí systém valorizácie dôchodkov.

Vláda SR zváži zachovanie súčasných solidárnych prvkov a odstráni disproporcie pri určovaní sumy starobných a invalidných dôchodkov. Ako nástroj na zvýšenie solidarity v dôchodkovom systéme vláda SR zavedie minimálny dôchodok tak, aby pri splnení definovaného obdobia poistenia nebol ani jeden poistenec v stave hmotnej núdze.
 

Starobné dôchodkové sporenie

Vláda SR predloží do Národnej rady SR návrh ústavného zákona na ochranu 2. piliera, ktorý potvrdí súčasné percento odvodov do 2. piliera a zároveň určí, že príjmy z privatizácie štátneho majetku sa budú môcť použiť iba na krytie nákladov spojených s dôchodkovou reformou.

Vláda SR urýchlene prijme opatrenia na stabilizáciu starobného dôchodkového sporenia.

Vláda SR upraví vznik a zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Vláda SR odstráni deformácie v právnej úprave dôchodkových fondov – obmedzenia a rozloženia rizika, umiestňovanie investícií, odplatu správcovským spoločnostiam, porovnávanie výkonnosti dôchodkových fondov a účasť sporiteľov v jednotlivých fondoch.

Vláda SR legislatívne upraví výplatu dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia.
 

Sociálna pomoc a sociálna podpora

Vláda SR vypracuje prísnejšiu a adresnejšiu úpravu podmienok vzniku nároku na pomoc v hmotnej núdzi vrátane výraznejšieho previazania dávky v hmotnej núdzi na aktivitu poberateľa.

Vláda SR zavedie pilotný projekt E-pay kariet pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Vláda SR považuje za nutné naďalej podporovať rodinu najmä v období výchovy maloletých detí, keď prichádza k poklesu príjmu rodín. S cieľom zlepšiť súčasný stav vláda SR odstráni legislatívne prekážky vykonávania zárobkovej činnosti počas poberania rodičovského príspevku a zároveň odstráni diskrimináciu vo výške rodičovského príspevku s fiškálne neutrálnym dosahom.

Vláda SR zavedie flexibilnejšie rodičovské dovolenky.

Vláda SR obnoví sociálne štipendiá pre deti na základných školách diferencované podla prospechu.

Vláda SR bude podporovať rozvoj služieb pre rodičov s deťmi napríklad formou podpory mikroškôlok alebo podporou opatrovateliek detí z medzitrhu práce. Na druhej strane považuje vláda SR za potrebné podmieniť poberanie rodinných dávok starostlivosťou o deti a aj v tejto súvislosti prehodnotiť inštitút osobného príjemcu všade tam, kde nespĺňa účel.

Vláda SR bude presadzovať zmeny v sociálnoprávnej ochrane detí a v sociálnej kuratele s cieľom ich efektívnejšieho využívania a zlepšenia podmienok detí, ktoré žijú bez rodičovskej starostlivosti.

Vláda SR zadefinuje sankcie za nedodržiavanie zákona o sociálnoprávnej ochrane.

Vláda SR zvýši vekovú hranicu detí, ktoré musia byt umiestnené výlučne v rodinnom prostredí, na šesť rokov.

Vláda SR bude podporovať všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Zjednotí podmienky výkonu zamestnania profesionálnych rodičov a zavedie vyššiu špecializáciu profesionálnych rodín.

Vláda SR dobuduje sieť terénnych sociálnych pracovníkov (aj z prostriedkov EÚ) a zameria ich aj na prácu s biologickou rodinou dieťaťa s cieľom sanácie rodiny.

Vláda SR dokončí proces zjednotenia výkonu súdnych rozhodnutí do pôsobnosti jedného rezortu presunom reedukačných zariadení pod rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vláda SR zlepší podmienky medzištátnych adopcií detí.

Vláda SR sprísni posudzovanie presunov maloletých detí medzi domovmi.

Vláda SR zavedie účinnejšiu pomoc obetiam násilia.

Vláda SR zmení systém financovania poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby boli zrovnoprávnené všetky právne formy poskytovateľov, a zavedie právo klientov na výber poskytovateľa sociálnych služieb.

Vláda SR zvýši mieru integrácie a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím.

Vláda SR zabezpečí dostupnosť tlmočníckych služieb. Vláda SR vytvorí sieť integrovanej starostlivosti o deti.

Vláda SR dôsledne prehodnotí systém kompenzácií pre zdravotne postihnuté osoby v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí.

Vláda SR podporí vytvorenie bezbariérovej komunikácie a informovanosti verejných inštitúcií.
 

Rómske osady a marginalizované komunity

Vláda SR pripraví zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách (SVS), ktorým definuje SVS a stanoví priority a postupy v riešení problémov ich členov.

Vláda SR podporí projekt nultých ročníkov základných škôl, posilní účast detí zo SVS na predškolskom vzdelávaní a na štúdiu na stredných školách a posilní inštitút asistentov.

Vláda SR urobí opatrenia proti segregácii v školstve a nesprávnemu zaraďovaniu detí zo SVS do špeciálnych škôl a zavedie testy zrelosti v rómčine.

Vláda SR prehodnotí systém pedagogicko-psychologického a špeciálneho pedagogického poradenstva.

Vláda SR navrhne spôsob vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom v rámci SVS a podporí investície do základnej infraštruktúry.

Vláda SR zadefinuje sociálne bývanie a podporí systém prestupného viacstupňového sociálneho bývania založený na princípoch zásluhovosti.Pre účinnejšiu ochranu pred kriminalitou vláda SR posilní činnosť Policajného zboru SR.

Vláda SR vytvorí podmienky na integráciu Rómov do Policajného zboru SR, na zavedenie tzv. „pochôdzkarov“ SVS a spoluprácu polície s terénnymi pracovníkmi.

Vláda SR dobuduje sieť komunitných centier so zadefinovanými štandardami, ktoré musia spĺňať (napríklad vybavenie, sociálni terénni pracovníci, asistenti zdravotníka).

Vláda SR podporí aktivity samospráv, cirkví, charity a organizácií tretieho sektora, ktoré dosahujú preukázateľné výsledky v riešení problémov SVS.

Vláda SR zavedie analýzy a kontinuálne výskumy SVS (napr. vzdelanie,zamestnanosť, zdravotný stav, kriminalita a pod.), ktoré budú slúžiť na vyhodnotenie dosahov verejných politík a efektivity realizovaných programov. Jednotkou spracovania budú komunity definované ako skupiny ľudí, ktorých majorita subjektívne definuje ako členov SVS.
237