> História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012 > Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

4. 2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť

Zákonnosť a poriadok v štáte a bezpečnosť jeho občanov sú trvalým predpokladom zdravého  vývoja  každej  spoločnosti.  Vláda  práva  a dodržiavanie  zákona  je  základom slobodnej   spoločnosti.   Kľúčovými   inštitúciami   pre   bezpečnosť   občanov, poriadok a zákonnosť sú polícia a ďalšie represívne zložky štátu. Vláda SR bude od nich so všetkým dôrazom vyžadovať napĺňanie ich základného poslania a tým je  tvrdosť k zločinu a slušnosť voči občanom. Funkcia ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti však nemôže byť len vecou týchto zložiek. Vláda SR bude  presadzovať, aby svoj  podiel zodpovednosti prevzali s oveľa väčšou vážnosťou aj ďalšie subjekty štátu kompetentné v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti. Väčšiu zainteresovanosť pri ochrane života, zdravia, majetku, práv a slobôd občanov očakáva aj od orgánov samosprávy obcí a miest i od samotných občanov.

Predovšetkým   Policajný   zbor   musí   dôslednejšie   a efektívne   využívať   svoje oprávnenia, personálny potenciál, zdroje a prostriedky na zvýšenie pocitu bezpečia a istoty občanov.  Vláda  SR  bude  požadovať  väčšiu  otvorenosť polície  voči  občanom,  zlepšenie vzájomnej  komunikácie  a účinnejšie  využívanie  podnetov  občanov.  Vláda  SR  začlení Železničnú   políciu   do   organizačnej   štruktúry   Policajného   zboru   a úrad   hraničnej
a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR do organizačnej štruktúry prezídia Policajného
zboru.

Vláda  SR  je  pevne  rozhodnutá  viesť  razantnejšie  zásahy  a tvrdšie  postihovať organizovaný   zločin.   Prijme   systém   ochrany   oznamovateľov   závažnej   kriminality a zefektívni inštitút spolupracujúceho obvineného. Úpravou trestnoprávnych predpisov zlepší využívanie operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických prostriedkov.

Vláda SR zameria pozornosť aj na drobnú kriminalitu, s ktorou sa občania stretávajú najčastejšie. Okrem iného posilnením počtu policajtov v hliadkovej službe, predovšetkým v problematických oblastiach. Posilní ochranu majetku občanov žijúcich v blízkosti sociálne odkázaných spoločenstiev. Zasadí sa za budovanie dôvery rómskej komunity k inštitúciám štátu (integrácia Rómov do Policajného zboru, obecnej polície), a to aj jej zvýšenou ochranou pred  úžerníctvom.  Vláda  SR  predloží  návrh  novej  právnej  úpravy  postavenia  a činnosti obecnej  polície.  Finančne  bude  podporovať  preventívne  programy  a projekty  budovania kamerových monitorovacích systémov obcí pre väčšiu bezpečnosť ľudí a majetku, vytláčanie vandalizmu a výtržností z verejných priestranstiev a centier miest so zvýšeným výskytom kriminality a porušovania verejného poriadku.
Pri  priestupkoch  typu  drobných  krádeží  vláda  SR  posúdi  možnosť  zavedenia povinnosti nahradiť škodu vo výške dvojnásobku spôsobenej ujmy, a to formou odpracovania verejnoprospešných prác  alebo  finančne.  Za  maloleté  osoby  by  táto  povinnosť  pripadla rodičom alebo zákonným zástupcom.

Vláda SR prijme nový strategický celospoločenský plán smerovania Slovenskej republiky v oblasti prevencie kriminality na najbližšie roky. Považuje za dôležité dobudovať a stabilizovať vytvorené štruktúry systému prevencie kriminality na národnej a regionálnej úrovni a realizovať systémové riešenie financovania prevencie kriminality a vzdelávania na úseku prevencie.

Boj proti korupcii bude patriť medzi hlavné priority vlády SR. Vláda SR bude pôsobiť na  to,  aby  sa  posilnili  a zlepšili  väzby  medzi  políciou,  prokuratúrou  a súdmi  v záujme urýchlenia a vyššej efektívnosti  konania v závažných korupčných kauzách v celom reťazci, počínajúc odhalením, vyšetrovaním, obžalobou a končiac odsúdením páchateľa. Efektívnym využívaním policajných kapacít, legislatívnych i technických prostriedkov a nástrojov chce dosiahnuť väčšiu úspešnosť v odhaľovaní   prípadov korupcie. Vláda SR bude presadzovať kvalitnejšie   budovanie   špecializovaných   zložiek   polície,   osobitne   sprísnením   výberu policajtov a získaním špičkových špecialistov zo súkromného sektora do úradu boja proti korupcii a úradu boja  proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Vláda SR podporuje  iniciatívy  na  vytvorenie  európskej  antikorupčnej  siete.  Dorieši  trestnoprávnu úpravu postihu korupcie a pripraví novú zákonnú úpravu s cieľom zvýšenia transparentnosti financovania politických strán a hnutí a volebných kampaní všetkých druhov volieb v súlade s odporúčaniami skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO). Vláda SR sa zaväzuje urobiť viac ako doteraz aj v oblasti zvyšovania právneho vedomia občanov, prekonávania vžitých, zakorenených postojov a zmýšľania, s akým dnešná spoločnosť pristupuje k tomuto negatívnemu javu.

Vláda  SR  vytvorí,  predovšetkým  v službe  finančnej  polície  Policajného  zboru, potrebné podmienky na dôsledné uplatňovanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, aby sa  stal  účinnou  hrozbou  pre  nadobúdanie  majetku  z nelegálnych  príjmov  a efektívnym nástrojom odnímania takto získaného majetku.

Vláda SR vyhlasuje, že akékoľvek prejavy extrémizmu v našej spoločnosti nemajú miesto.  Využije  všetky  zákonné  právomoci  a nástroje  v boji  proti  extrémizmu  vrátane personálneho a odborného posilnenia štruktúr boja s extrémizmom a ďalej ich skvalitní. Vláda SR   dostupnými prostriedkami zabráni tomu, aby extrémisti brali do svojich rúk iniciatívu v riešení  problémov  rómskej  komunity.  Vláda  SR  bude  presadzovať  nulovú  toleranciu k individuálnemu, skupinovému a inštitucionálnemu násiliu páchanému v rozpore s princípmi ľudských práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi. Po vykonaní analýzy súčasného stavu schváli novú koncepciu boja proti extrémizmu.

Vláda SR podporí dobudovanie analyticko-koordinačného centra boja proti organizovanému  zločinu.  Posilní  opatrenia  v boji  proti  terorizmu  s dôrazom  na  plnenie záväzkov Slovenskej republiky prijatých na úrovni orgánov Európskej únie. Prijme ďalšie nevyhnutné právne nástroje a prostriedky na elimináciu hrozieb spočívajúcich v legalizácii príjmov  z trestnej   činnosti  a vo  financovaní  terorizmu.  Bude  pokračovať  v preberaní základných medzinárodných štandardov do právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, financovania terorizmu a členov teroristických skupín, ako aj iného napomáhania ich nezákonnej činnosti.

Základný rámec protidrogovej politiky vlády SR bude aj v najbližšom období tvoriť Stratégia Európskej únie boja proti drogám na roky 2005 – 2012 aplikovaná na podmienky Slovenskej republiky v Národnej protidrogovej stratégii. Osobitný priestor bude vláda SR venovať boju proti distribúcii a spotrebe drog v oblasti represie, ale aj prevencie. Posilní zákonné a výkonné kompetencie Policajného zboru v oblasti boja proti drogám.

Vláda  SR  pripraví  novú  komplexnú  národnú  stratégiu  boja  proti  obchodovaniu s ľuďmi  a ochrany  obetí  tejto  trestnej  činnosti.  Personálne  a odborne  posilní  boj  proti obchodovaniu s ľuďmi. Zameria sa na prísnejšie postihovanie trestných činov obchodovania s ľuďmi, detskej pornografie, násilia proti deťom, sexuálneho zneužívania a týrania.

V roku  2009  sa  Slovenská  republika  priblížila  na  dosah  splnenia  záväzku  voči Európskej únii znížiť počet obetí dopravných nehôd do roku 2010 na polovicu. Vláda SR prijme opatrenia, aby úmrtnosť  na cestách zostala na čo najnižšej úrovni. Bude presadzovať, aby   výkon právomocí polície ešte viac   smeroval k ochrane všetkých slušných vodičov a nekompromisnému postihu hrubosti, arogancie a pirátstva na cestách. Vláda SR prijme jasné pravidlá na obmedzenie voľnosti v rozhodovaní pri výbere pokút za priestupky v cestnej premávke. Policajný zbor nebude motivovaný k maximalizácii výnosov pokút za dopravné priestupky. Vláda SR zavedie objektívnu zodpovednosť za dopravné priestupky.

Vláda SR zabezpečí   v rámci eGovernmentu vydávanie elektronickej identifikačnej karty a prispôsobí vydávanie dokladov tak, aby bola zaistená bezpečná identifikácia občanov v informačných systémoch eGovernmentu, využívanie zaručeného elektronického podpisu a aby bolo umožnené využitie dokladov a informačných systémov pre bezpečnú identifikáciu pri využívaní služieb i v súkromnom sektore.

Kvalitu  práce  a dobré  výsledky  Policajného  zboru  podmieňuje  kvalita  ľudského činiteľa  a zvyšovanie  spoločenského  postavenia  policajta.  Systém  vzdelávania  a výchovy policajtov si vyžiada určité korekcie vrátane vytvorenia  nadstavby na absolvovanie základnej policajnej  prípravy  v podobe  zriadenia  stálych  poriadkových  jednotiek.  Budú  slúžiť  na získanie a upevnenie potrebných praktických návykov a služobnej disciplíny pred príchodom policajtov do výkonu služby.
Rizikovosť práce policajtov, nebezpečnosť a náročnosť plnených úloh  a vysoká miera ich  zodpovednosti  musia  byť  vyvážené  uplatňovaním  a zdokonaľovaním  prvkov  účinnej ochrany policajtov. Vláda SR bude zároveň klásť dôraz  na kontrolu polície smerom dovnútra
prostredníctvom kapacitného posilnenia a technického zabezpečenia kontrolných a inšpekčných  mechanizmov  a posilnenia  systému  nezávislosti  inšpekčných  orgánov.  Od ministerstva vnútra bude vláda SR požadovať prijatie vlastných opatrení, resp. predloženie návrhov na odstránenie prekážok, ktoré sťažujú alebo znemožňujú odhaľovanie a účinné vyšetrovanie  korupcie,  nelegálnej  spolupráce  policajtov  s kriminálnym  prostredím  a inej trestnej   činnosti.  Vláda  SR   podporí  realizáciu  projektu  tzv.   inteligentného  policajta (bezhotovostné vyberanie pokút, kontrola vybavovania pristupkov technickými prostriedkami),  ktorý  by  mal  zvýšiť  transparentnosť  vybavovania  priestupkov  v doprave
a zamedziť korupcii policajtov.

Vláda SR zachová sociálny systém ozbrojených zložiek, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. S cieľom zabezpečiť udržateľnosť a spravodlivosť tohto systému pripraví jeho zmeny, ktoré sa budú vzťahovať na nových príslušníkov prijatých do týchto zložiek po nadobudnutí účinnosti zmien. Vláda SR si dobre uvedomuje, že zhoršenie postavenia a podmienok práce polície vytvára riziká nárastu zločinnosti, a tým aj zníženia bezpečnosti občanov. Po už vykonaných zmenách v odmeňovaní a sociálnom zabezpečení policajtov, príslušníkov  Hasičského  a záchranného  zboru  a Horskej  záchrannej  služby  sa zameria na bytovú politiku ako ďalší stabilizačný prvok. V oblasti materiálno-technického zabezpečenia policajtov dôjde v závislosti od finančných možností rezortu, aj  s využitím fondov a finančných nástrojov Európskej únie a iných nástrojov zahraničnej pomoci, k ďalšej nevyhnutnej obmene a modernizácii  techniky,  výstroja  a  výzbroje, ako aj  k rekonštrukcii objektov.   Prioritu   budú   mať   špecializované   policajné   útvary.   Vláda   SR   zabezpečí prezbrojenie policajtov, predovšetkým v priamom výkone služby.

Vláda SR  pripraví novú koncepciu bezpečnostného systému Slovenskej republiky s cieľom  zabezpečiť  jednotu  krízového  riadenia  pri  vojenských a nevojenských hrozbách a jeho efektívnejšie fungovanie na všetkých úrovniach. Súčasťou realizácie novej koncepcie bude  vypracovanie návrhov všeobecne záväzných  právnych predpisov, ktoré  budú  riešiť včasné  prijímanie  a realizáciu  potrebných  opatrení  v krízovej  situácii  i v období  mimo krízovej situácie. Vláda SR zavedie jednoduchšiu štruktúru bezpečnostného systému a vytvorí nevyhnutné  podmienky  na  jeho  transformáciu  v súlade  so  schválenou  Bezpečnostnou stratégiou  SR  a medzinárodnými  záväzkami  Slovenskej  republiky.  Za  dôležitú  úlohu v bezpečnostnom  systéme  pokladá  vláda  SR  dosiahnutie  kvalitatívne  vyššieho  stupňa zaručenia bezpečnosti občana a štátu.

Pri riešení následkov mimoriadnych udalostí (živelných pohrôm, havárií a katastrof) vláda SR  bude klásť čoraz  vyššie nároky na  zabezpečenie ústavného práva občanov na ochranu ich života, zdravia, majetku a životného prostredia. Vláda SR bude vytvárať potrebné predpoklady  na   rozvoj  systému  civilnej   ochrany  do  roku  2015  a plnenie  záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku zo strategických dokumentov EÚ, NATO a OSN. Zabezpečí  rýchlejšiu  a účinnejšiu  pomoc  obyvateľom  po  vzniku  mimoriadnych  udalostí a v krízových situáciách spoločným postupom pri nasadzovaní síl a prostriedkov všetkých zainteresovaných záchranných zložiek.

Vláda  SR  vybuduje  lepšie  fungujúci  integrovaný  záchranný  systém  integráciou a reštrukturalizáciou operačného riadenia orgánov krízového riadenia  a základných záchranných zložiek  najmä prostredníctvom  rozvoja služieb na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112. Pripraví   novú   koncepciu   organizácie,   fungovania   a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2010 – 2015 s akčným plánom a nový zákon o integrovanom záchrannom systéme.

Vláda SR si uvedomuje, že vybavenosť Hasičského a záchranného zboru a podmienky jeho práce stále zaostávajú za štandardami vyspelých krajín EÚ. V rámci možností štátneho rozpočtu,  fondov a finančných nástrojov EÚ a iných nástrojov zahraničnej pomoci nájde ďalšie zdroje na postupné zvyšovanie početných stavov hasičov, na materiálno-technické vybavenie a obnovu zastaranej techniky, ako aj na prebiehajúcu rekonštrukciu hasičských staníc.  Podporí  obnovu  materiálno-technického  vybavenia  obecných  hasičských  zborov s cieľom zvýšenia ich akcieschopnosti a využitia pri zdolávaní požiarov, poskytovaní pomoci a pri vykonávaní záchranných a zabezpečovacích prác pri živelných pohromách najmä v čase povodní. Vláda SR prikročí ku komplexnému riešeniu existujúcich problémov výkonu záchrany v horách s cieľom vytvorenia lepších podmienok na poskytnutie adekvátnej pomoci postihnutým príslušníkmi Horskej záchrannej služby.

Po dva a pol roku od vstupu do schengenského priestoru je realitou, že Slovenská republika  je  jeho  plnohodnotným členom.  Pripravované opätovné hodnotenie Slovenskej republiky  v roku  2012,  resp.  2013  zaväzuje vládu  nepoľaviť  v úsilí  o implementáciuschengenského acquis. Dokončenie súvisiacich opatrení na vnútorných hraniciach vrátane  aktualizácie    projektov    na    účely    dočasného obnovenia    kontroly    vnútorných    hraníc, skvalitňovanie fyzického a technického zabezpečenia vonkajšej štátnej hranice s Ukrajinou, medzinárodných letísk schengenského typu, dobudovanie schengenského informačného systému  II.  generácie  a vízového  informačného  systému  patrí  medzi  priority  Slovenskej republiky pri zvyšovaní úrovne bezpečnosti a ochrany schengenského priestoru, realizácia ktorých bude financovaná aj z prostriedkov fondov EÚ.

Vláda SR bude skvalitňovať mechanizmy riadenia migrácie a integrácie cudzincov s dôrazom na zosúladenie a harmonizáciu jednotlivých postupov a politík v týchto oblastiach s vývojom a trendmi  v rámci  členských štátov  EÚ.  Slovenská republika sa  bude  zapájať v rámci  rozdeľovania  bremena  migrácie  do  presídľovacieho  procesu,  prijímať  migrantov z krajín Európskej únie zaťažených veľkým náporom migrantov, resp. z krajín, v prípade ktorých bolo na úrovni EÚ dohodnuté poskytnutie humanitnej pomoci na základe princípu solidarity. V oblasti azylovej problematiky sa vláda SR zameria na dokončenie druhej etapy budovania spoločného európskeho azylového systému. Bude podporovať súlad azylovej politiky a spoluprácu s ostatnými členskými štátmi EÚ, najmä na úseku zvyšovania kvality rozhodovacích postupov, a zasadí sa za vysokú úroveň ochrany inštitúcie azylu pred jeho zneužívaním. Dobuduje systém readmisných dohôd s Ruskom a Ukrajinou. Vláda SR pripraví koncepčné zámery migračnej politiky Slovenskej republiky na obdobie rokov 2011 – 2015.

Verejná správa

Prejavom modernej, vyspelej spoločnosti je stabilná, racionálne usporiadaná a občanom   dobre   slúžiaca   verejná   správa.   Kritériom   takejto   verejnej   správy  je   jej transparentnosť, úspornosť, dostupnosť, výkonové financovanie, decentralizácia a uplatňovanie  trhových  prvkov.  Vláda  SR  chce  vniesť  väčšiu  dynamiku  do  procesov modernizácie, ekonomizácie a informatizácie verejnej správy.

Modernizácia  verejnej  správy  predstavuje  dlhodobý  a zložitý  proces.  Musí  ju sprevádzať  debyrokratizácia jej  štruktúr  a aparátu.  Vláda  SR  uskutoční  kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy. Zabezpečí vykonanie revízie všetkých úradov s prezumpciou nepotrebnosti, audity a reštrukturalizáciu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov   štátnej   správy.   Vláda   SR   bude   presadzovať   zracionalizovanie   postupov a odbyrokratizovanie  práce  s informáciami  v činnosti  orgánov  verejnej  správy.  Vynaloží potrebné úsilie na to, aby sa od občana nevyžadovali informácie v prípadoch, keď ich úrad má k dispozícii alebo keď  môže  tieto  informácie získať iným  spôsobom. Vláda SR  zavedie princíp, podľa ktorého nedodržanie lehoty zo strany úradu bude zakladať právo občana na vrátenie správneho poplatku.

Vláda SR prehodnotí výsledky decentralizácie kompetencií na všetkých úrovniach verejnej správy. Prehodnotí uplatňovanie kompetencií na  úrovni územnej  samosprávy so zámerom nastavenia jasných pravidiel spolupôsobenia regionálnej a miestnej samosprávy.

Vláda SR uskutoční komunálnu reformu, ktorá bude motivovať obce k dobrovoľnej spolupráci,   spájaniu   administratívnych   kapacít   a k spájaniu   obcí.   Podporí   budovanie spoločných obecných úradovní, ktoré by mali vytvoriť lepšie podmienky na kontakt občana s úradmi, zracionalizovať a skvalitniť činnosť orgánov miestnej samosprávy. Vláda   SR sa zasadí o posilnenie nezávislosti kontroly územnej samosprávy.
V rámci ekonomizácie verejnej správy vláda SR posúdi možnosti ďalšej finančnej decentralizácie. Upraví systém prerozdeľovania verejných financií medzi jednotlivými úrovňami štátnej správy a samosprávy, ktorý zabezpečí ich spravodlivejšie použitie tak, aby objem pridelených finančných prostriedkov zodpovedal rozsahu vykonávaných činností   a finančnej náročnosti jednotlivých druhov správy.

Informatizácia zohráva pri riešení všetkých problémov vo verejnej správe rozhodujúcu úlohu. Základom je modernizácia všetkých existujúcich systémov, zavádzanie nových systémov,  ich  zosúladenie  a integrovanie,  dosiahnutie  kompatibility  a interoperability  na všetkých úsekoch verejnej správy. Je to základný predpoklad pre poskytovanie kvalitných, rýchlych  a dostupných  služieb  občanom.  Vláda  SR  bude  zároveň  podporovať  plnenie strategických úloh v oblasti informačnej bezpečnosti.
V záujme   zvýšenia   transparentnosti   rozhodovacích   procesov   pri   vynakladaní rozpočtových prostriedkov v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti a v oblasti verejnej správy  vláda  SR  bude  rozvíjať  a využívať  možnosti  dané  integrovaným  informačným systémom kapitoly ministerstva vnútra, najmä v oblasti projektového riadenia a pri analýzach efektívnosti rozpočtového hospodárenia jednotlivých subjektov.

Vláda SR bude širšie využívať a rozvíjať potenciál spolupráce orgánov verejnej správy s neziskovým  sektorom.  Vytvorí   potrebný  legislatívny  rámec  na  to,  aby  sa  neziskové organizácie mohli efektívnejšie podieľať na uspokojovaní potrieb občanov, zvyšovaní kvality ich života a kvality spravovania spoločnosti a demokracie posilnením účasti v rozhodovacích procesoch. Vláda SR  vytvorí podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva, vrátane definovania inštitútu  dobrovoľníka.  Vláda  SR  podporí  aktivity  charity,  mimovládnych  organizácií a kresťanských spoločenstiev, ktoré majú najlepšie výsledky, najmä z fondov EÚ.

Na úseku živnostenského podnikania vláda SR posúdi rozsah pôsobnosti živnostenských  úradov  v postavení  jednotných  kontaktných  miest  obstarávajúcich  služby spojené s umožnením vstupu zahraničných i slovenských fyzických osôb aj právnických osôb do podnikania na území Slovenskej republiky. Preskúma možnosť zjednodušenia procesu vydávania  preukazov  o živnostenskom  oprávnení  pri  voľných  živnostiach  a preskúma podmienky registrácie podnikateľskej činnosti u fyzických osôb a právnických osôb.

Vláda  SR  pripraví  volebný  kódex  s cieľom  priniesť  prehľadnosť,  zjednotenie terminológie a jednotnú úpravu niektorých ustanovení súčasných volebných zákonov. Vláda SR navrhne  pravidlo: len jeden mandát pri poslancoch Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho  parlamentu. Umožní  voľby  cez  internet  vrátane  jediného  elektronického identifikátora občana.

V súlade  s Národnou  koncepciou  informatizácie  verejnej  správy  bude  vláda  SR pokračovať  v pripájaní  všetkých  matričných  úradov  na  centrálny  informačný  systém a v budovaní centrálnej databázy matričných udalostí v rámci celej  republiky, ktorá bude poskytovať služby matričným úradom, ako aj verejnosti.

V oblasti   nadobudnutia  štátneho   občianstva   vláda   SR   stanoví   prísne  pravidlá a kontrolu jeho udeľovania. Zmení zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reaguje na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve, tak, aby zmena eliminovala nežiaduce negatívne účinky tohto zákona na občanov Slovenskej republiky. Vláda SR zlepší služby občanom Slovenskej republiky dlhodobo pracujúcim a študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných a iných administratívnych úkonov.
243