> História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012 > Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

4. 3 Bezpečnostná politika a obrana

Bezpečnosť Slovenskej republiky je neoddeliteľne spätá s bezpečnosťou euroatlantického  priestoru.  Systém  kolektívnej  obrany  NATO  a  Spoločná  bezpečnostná a obranná politika EÚ  poskytujú Slovenskej republike rozhodujúce bezpečnostné záruky. Spoločne  s  ostatnými  medzinárodnými  organizáciami,  ktorých  je  Slovenská  republika členom, predstavujú primárne nástroje na obhajobu a presadzovanie bezpečnostných záujmov Slovenskej  republiky.  Z   tohto   dôvodu  bude   vláda   SR   prispievať   k zvyšovaniu  ich akcieschopnosti a kredibility.

Vláda SR bude uskutočňovať bezpečnostnú a obrannú politiku tak, aby bola Slovenská republika schopná včas a primerane reagovať na situácie ohrozujúce bezpečnosť občanov, štátu a spojencov. Bude aktívne prispievať k zaručovaniu bezpečnosti a ochrane hodnôt, ktoré má spoločné so svojimi spojencami a partnermi.

Vláda SR, vychádzajúc z potrieb zaručenia bezpečnosti občana a obrany štátu pri zohľadnení strategických dokumentov NATO  a EÚ  vrátane  novej  Strategickej  koncepcie NATO,  vykoná  strategické  hodnotenie  obrany  Slovenskej  republiky  s cieľom  definovať politicko-strategický rámec pre dlhodobý rozvoj obranného potenciálu Slovenskej republiky a ozbrojených síl vrátane zabezpečenia stabilného zdrojového rámca. V rámci tohto procesu prehodnotí základné bezpečnostno-politické a obranné dokumenty, aby korešpondovali so súčasnými reáliami medzinárodných vzťahov a globálneho bezpečnostného prostredia, ako aj s cieľmi definovanými v najnovších strategických dokumentoch NATO a EÚ.

Vláda   SR   na   zabezpečenie   procesu   strategického   hodnotenia   obrany   vytvorí podmienky  pre  širší  dialóg  s predstaviteľmi  expertnej  komunity,  ako  aj  verejnosti  na dosiahnutie celospoločenského konsenzu o otázkach bezpečnostnej politiky a obrany štátu, prioritách, cieľoch, úlohách a potrebách ozbrojených síl. Závery a odporúčania strategického hodnotenia obrany predloží na verejnú diskusiu najneskôr do konca roka 2012 a premietne ich do základných strategických a koncepčných dokumentov a súvisiacej legislatívy.

Vláda SR prijme systémové opatrenia na racionalizáciu a zvýšenie efektivity v oblasti manažmentu   zdrojov,   prehĺbi   transparentnosť   a hospodárnosť   využívania   finančných prostriedkov vyčleňovaných na obranu.
Vláda  SR  dokončí  proces  riešenia  reštitučných  nárokov  vo  Vojenskom  obvode Javorina s cieľom navrátenia majetku oprávneným osobám.

Vláda  SR  presadí  zmeny  v systéme  ochrany  utajovaných  skutočností  s cieľom zjednodušiť manipuláciu a ich počet pri zaručení minimálneho bezpečnostného štandardu NATO a EÚ.

Vláda SR presadí systém pravidelného, objektívneho a transparentného hodnotenia výsledkov plnenia úloh rezortom obrany formou verejného odpočtu.

Vláda SR udrží vysokú angažovanosť ozbrojených síl v operáciách medzinárodného krízového manažmentu pod vedením medzinárodných organizácií a pri tvorbe síl vysokej pripravenosti NATO a EÚ. Svoje úsilie bude v súlade s prioritami zahraničnej a obrannej politiky   Slovenskej   republiky   koncentrovať   na   pôsobenie   v menšom   počte   operácií nasadzovaním kompaktných kontingentov budovaných na základe organických jednotiek. Prehodnotí mieru zapojenia Ozbrojených síl SR do operácií medzinárodného krízového manažmentu s cieľom ďalšieho posilnenia ich príspevku do operácie ISAF v Afganistane v súlade so stratégiou medzinárodného spoločenstva postupného odovzdávania zodpovednosti afganským inštitúciám.

Vláda SR využije slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, ako aj poľské a maďarské  predsedníctvo  v EÚ  na  zintenzívnenie  stredoeurópskej  spolupráce  v oblasti bezpečnostnej politiky a na aktívnejšie presadzovanie slovenských záujmov v rámci NATO a EÚ.

Vláda SR presadí komplexný prístup orgánov verejnej moci pri tvorbe a nasadzovaní vojenských  a  civilných  spôsobilostí  na  plnenie  úloh  v rámci  medzinárodného  krízového manažmentu.
Vláda SR bude presadzovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti zdieľania spôsobilostí v záujme racionálneho využitia existujúcich zdrojov.

Vláda  SR  zabezpečí  pokračovanie  transformácie  Ozbrojených  síl  SR  v súlade  so závermi strategického hodnotenia obrany,   na čo vytvorí dlhodobo stabilné, zodpovedajúce
zdrojové podmienky. Za základné piliere transformácie považuje rozvoj ľudského potenciálu a modernizáciu ozbrojených síl.

Vo  výcviku,  vzdelávaní  a ďalšej  príprave  príslušníkov  Ozbrojených  síl  SR  bude intenzívne   a   dôsledne   využívať   skúsenosti   získané   z   pôsobenia   v   operáciách   a medzinárodných formáciách.

Vláda SR zachová sociálny systém pre príslušníkov Ozbrojených síl SR. S cieľom zabezpečiť udržateľnosť a spravodlivosť tohto systému pripraví jeho zmeny, ktoré sa budú vzťahovať na nových príslušníkov prijatých do ozbrojených síl po nadobudnutí účinnosti týchto zmien.

Vláda  SR  položí  dôraz  na  cielenú  modernizáciu  ozbrojených  síl,  ktorá  umožní sústrediť  limitované  zdroje  na  postupnú komplexnú modernizáciu  organických jednotiek zameranú na dosahovanie požadovaných spôsobilostí. Posúdi možnosť zavedenia a efektívneho využitia systému aktívnych záloh.

Vláda SR bude podporovať angažovanie obranného priemyslu Slovenskej republiky v medzinárodnom   prostredí,   predovšetkým   v rámci   modernizačných   a bezpečnostných projektov  NATO  a Európskej  obrannej  agentúry.  Vláda  SR  bude  vytvárať  priaznivé podmienky  pre   obranný   výskum   a vývoj   so   zameraním   na   zabezpečovanie   potrieb Ozbrojených síl SR a na rozvoj spôsobilostí v tých oblastiach, kde je Slovenská republika schopná poskytnúť pridanú hodnotu v rámci medzinárodného spoločenstva.

Vláda   SR   zaručí   adekvátnu   pripravenosť   ozbrojených   síl   rýchlo   a   účinne podporovať zložky integrovaného záchranného systému  pri  prevencii  a  riešení  následkov živelných pohrôm, katastrof, priemyselných, dopravných alebo iných prevádzkových havárií, ktoré ohrozujú životy, zdravie a bezpečnosť občanov a spôsobujú veľké materiálne škody.

Vláda SR bude posilňovať občiansky charakter bezpečnostnej politiky a obrany štátu prostredníctvom pravidelného a otvoreného dialógu s odbornou verejnosťou a s občianskymi združeniami s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám.

Vláda SR podporí účinnú verejnú diplomaciu na objektívne informovanie občanov o cieľoch, úlohách a potrebách Ozbrojených síl SR. Bude sa usilovať o udržanie vysokej úrovne dôvery občanov Ozbrojeným silám SR.

Vláda   SR   bude   rozvíjať   národné   a   vojenské   tradície   vedúce   k posilňovaniu vlastenectva a bude venovať primeranú starostlivosť vojnovým veteránom.
244