Zabezpečenie propagačných predmetov pre odbor koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Dátum zverejnenia: 13.10.2011