Archeologický výskum v Rusovciach

24.08.2018

Archeologický prieskum v areáli NKP Rusovce odhalil základy pôvodného zbúraného kaštieľa
 
Pôdorysy zahĺbených sídliskových  objektov z doby bronzovej a  doby rímskej či novoveku, odhalené základy pôvodného kaštieľa, úlomky keramických nádob, ale aj kostry zvierat – to všetko sú aktuálne nálezy v rámci  archeologického  prieskumu v areáli NKP Rusovce,  ktorý sa začal v polovici júla v  súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
 
Výskum prebieha  v deviatich sektoroch, ktoré boli identifikované prostredníctvom geofyzikálneho prieskumu a realizuje ho Trnavská univerzita, Katedra klasickej archeológie, pod vedením Doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika (osoba s osobitnou odbornou spôsobilosťou vykonávať archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov) spolu so študentmi univerzity a zmluvným partnerom na výkopové práce.
 
„Pre archeológa sú všetky nálezy pri archeologickom prieskume historicky bohatého miesta, ktorým Rusovce bezpochyby sú, dôležité.  Veľmi ma nadchlo, že sme v priestore pred kaštieľom na mieste bývalej fontány objavili  základy pôvodného kaštieľa, ktorý tam stál cca od 16.-17.storočia. O existencii pôvodného kaštieľa sme síce vedeli, avšak až teraz sa nám podarilo ho lokalizovať. Z pôvodného, neskôr zbúraného kaštieľa, sa zachovali jeho pivnice hlboké niekoľko metrov.  Potešil mi ma tiež nálezy z rímskej doby  - zvyšky rímskych obydlí, úlomky luxusnej keramiky Terra Sigillata, ako aj náboje do praku, ktorými rímski vojaci bojovali proti barbarom,“ hovorí archeológ Erik Hrnčiarik.
 
Plánovaný termín ukončenia archeologického výskumu je 31. augusta 2018.
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

Archeologický výskum

Späť na fotogalériu
 

24801