Elektronická registrácia žiadostí na rok 2011

pre program
KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
bude pre žiadateľov sprístupnená
koncom februára 2011
(presný termín zverejníme)

do tohto termínu Vám odporúčame k žiadosti o dotáciu vyžiadať potvrdenia:

•    Sociálnej poisťovne,
•    daňového úradu,
•    všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov),
•    konkurzného súdu (potvrdenie vydáva okresný súd v sídle kraja, potvrdenie musia predložiť všetci žiadatelia, okrem subjektov verejnej správy, cirkvi a náboženskej spoločnosti),
•    potvrdenie z príslušného registra  alebo od zriaďovateľa,
•    výpis z registra trestov, ak je žiadateľom fyzická osoba – občan.

Potvrdenia ku dňu podania žiadosti nesmú byť staršie ako tri mesiace!

(viď Úplná žiadosť)
313