Manažment údajov Úradu vlády SRNázov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, námestie slobody 2899/1, 813 70 Bratislava, SR
Konajúci: Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
 
Názov projektu: „Manažment údajov Úradu vlády SR“
 
Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj
 
Výška poskytnutého NFP: 2 851 919,60,- EUR


Údaje o realizovanom projekte z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os č. 7: Informačná spoločnosť


Základným zámerom projektu je zaviesť systematický Manažment údajov v rámci inštitúcie Úrad vlády SR a podporiť princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov, úpravu jej informačného prostredia a integráciu s Centrálnou informačnou platformou.

Cieľom projektu je zabezpečiť všetky potrebné zmeny v rámci Úradu vlády SR, ktoré zabezpečia podporu pre celý Manažment životného cyklu údajov, zvýšia kvalitu údajov ich klasifikáciou a kategorizáciou. Úpravou informačných systémov a ich architektúry zabezpečia potrebnú integráciu a referencovateľnosť tak, aby zabezpečovali podporu pre princíp jedenkrát a dosť. Vybudované nové funkčnosti zabezpečia publikovanie referenčných údajov o zverejnených zmluvách so štátom, projektoch financovaných z verejných prostriedkov, úlohách z uznesení Vlády SR a ich plnení. Zároveň pre autorizované osoby poskytnú personalizované osobné údaje pre službu Moje dáta (Moje zmluvy so štátom). Verejne dostupné služby budú poskytované okrem portálu aj automatizovaným spôsobom prostredníctvom OpenAPI ako otvorené údaje, budú dostupné v rôznych pohľadoch aj cez data.gov.sk, čo umožní analytické spracovanie údajov vo verejnej správe aj pre iné subjekty.

Štúdia uskutočniteľnosti bola pripomienkovaná v októbri 2019 prostredníctvom webového sídla ÚV SR.
 
V roku 2021 prešiel projekt revíziou a bol aktualizovaný (z dôvodu delimitácie niektorých IS na MIRRI SR) , pričom výška rozpočtu zostala zachovaná a projekt bol doplnený o ďalšie aktivity (chýbajúce fázy ako napr. Testovanie pri aktivite A3, interné role (15%), navýšený počet integrácii a zlepšenie funkčnosti budovaných systémov). Zmeny sú podrobne zachytené v dokumente Opis predmetu zákazky a Katalóg požiadaviek.
 
Projekt sa momentálne nachádza pred vyhlásením verejného obstarávania. Z dôvodu revízie projektu je dokumentácia sprístupnená opätovne na verejné pripomienkovanie.
 
Pripomienky je možné zasielať v termíne od 2.9.2021  do 17. 9.2021 prostredníctvom platformy Slovensko digital https://platforma.slovensko.digital/t/manazment-udajov-uradu-vlady-sr/7852.

Online predstavenie projektu
Vyhodnotenie pripomienok pred VO 28765

Dátum poslednej aktualizácie: 22.09.2021