Monitorovací výbor OP TP

V súlade s čl. 63 všeobecného nariadenia musí byť pre každý OP do troch mesiacov od jeho schválenia Európskou komisiou zriadený monitorovací výbor. Cieľom monitorovacieho výboru je dohliadať na efektívnosť a kvalitu implementácie programu.
Hlavnou úlohou Monitorovacieho výboru pre operačný program Technická pomoc (ďalej len „MV pre OP TP“) je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie realizácie operačného programu Technická pomoc a kontrola kvality a účinnosti vykonávania činností spojených s OP TP.

V súlade s čl. 65 všeobecného nariadenia Rady č.1083/2006 MV pre OP TP plní nasledovné úlohy:

  • berie na vedomie programový manuál, schvaľuje jeho vybrané časti do 6 mesiacov od schválenia operačného programu Technická pomoc a schvaľuje výberové kritéria a revízie;
  • berie na vedomie každú revíziu programového manuálu OP TP a schvaľuje revíziu jeho vybraných častí;
  • pravidelne monitoruje pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov operačného programu Technická pomoc na základe dokumentov, ktoré predloží Riadiaci orgán pre OP TP,;
  • monitoruje výsledky implementácie OP TP, najmä dosahovanie cieľov stanovených pre každú prioritnú os a výsledky hodnotenia realizovaného počas vecne príslušného obdobia;
  • posúdi a schváli záverečné správy o vykonávaní OP TP; berie na vedomie priebežnú správu o implementácii OP TP;
  • prerokováva informácie o výročnej kontrolnej správe v zmysle čl. 62, ods. d, bod i) Všeobecného nariadenia, alebo o tej časti výročnej kontrolnej správy, ktorá sa vzťahuje na OP TP a všetkých dôležitých pripomienkach, ktoré môže Európska komisia vzniesť po preskúmaní tejto správy alebo v súvislosti s danou časťou tejto správy;
  • navrhuje Riadiacemu orgánu pre OP TP akúkoľvek revíziu alebo preskúmanie OP TP, ktoré by pomohlo dosiahnuť ciele ERDF podľa článku 3 Všeobecného nariadenia, alebo zlepšiť jeho riadenie vrátane finančného riadenia;
  • posudzuje a schvaľuje akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie obsahu rozhodnutia Európskej komisie o príspevku z fondov ES.
Členská základňa MV pre OP TP je konštituovaná v súlade s princípom partnerstva a zohľadňuje vyváženú participáciu mužov a žien na činnosti výboru.
Rokovania MV pre OP TP sa ako poradcovia, resp. pozorovatelia bez hlasovacieho práva môžu zúčastňovať aj zástupcovia Európskej komisie, Európskej investičnej banky, Európskeho investičného fondu ako aj ostatných relevantných organizácií, ak prispievajú k realizácii OP TP.

Rokovania MV pre OP TP sa konajú minimálne jedenkrát do roka a to až do doby prijatia záverečnej správy o vykonávaní OP TP Európskou komisiou v zmysle Všeobecného nariadenia.

<< Späť 11132