Najčastejšie chyby zistené pri kontrolách VO

Najčastejšie chyby zistené pri kontrolách dokumenácie z verejného obstarávania
 • chýba výpočet predpokladanej hodnoty zákazky,
 • predmet zákazky je neúplne, nejednoznačne definovaný,  
 • podmienky účasti podľa § 26, ak sú citované podrobne, sú chybne uvedené,  
 • nadštandardne a neprimerane  nastavené podmienky účasti podľa § 28 ods.1 písm. g),
 • zmätočne resp. neidentifikovateľne určená lehota na dodanie tovaru,  poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác,
 • nevhodne nastavené podmienky účasti podľa § 27 a 28 vzhľadom k predmetu zákazky,
 • požadovanie certifikátov kvality podľa § 29 pri predmete zákazky, pri ktorom  to nie je opodstatnené,
 • kritérium najnižšia cena (neuvádza sa presne, či ide o cenu s DPH alebo cenu bez DPH, v súťažných podkladoch je rôzne definovaná),
 • v zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba uvedenie klauzuly o podpísaní zápisnice členmi komisie bez výhrad,
 • použitý nevhodný systém e-aukcie, ktorý je v rozpore so zákonom (§ 18),
 • neoprávnené použitie  RkBZ (§ 58),
 • nevyvážené obchodné podmienky t.j. v neprospech niektorej zo zmluvných strán,
 • použitie súťažného dialógu (§ 60),  pričom verejný obstarávateľ nedostatočne definuje predmety zákazky, ktoré by jasne pomenovali aspoň potrebu a cieľ  - vyžadujú sa podľa § 60 ods. 4 písm. a) - v opise projektu, ktorý sa uvádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
 • chýbajú doklady o zaslaní dokumentácie do CRDVO

Návrh na predchádzanie chybám vo verejnom obstarávaní
 • uverejniť zoznam najčastejších chýb na webovej stránke OPIS-u
 • k dokumentácii z verejného obstarávania zákaziek  s nízkou hodnotou vypracovať odporúčania k rozsahu predkladanej dokumentácie na kontrolu

Návrh na rozsah dokumentácie z verejného obstarávania,  predkladanej na kontrolu pri  zákazkách s nízkou hodnotou
 1. výpočet predpokladanej hodnoty zákazky určenej v € bez DPH (nielen s uvedením číselnej hodnoty predpokladanej hodnoty zákazky),
 2. výzva na predkladanie ponúk so všetkými podstatnými náležitosťami, ktoré má ponuka obsahovať (môže obsahovať aj návrh zmluvy s rovnakým predmetom zmluvy ako je predmet zákazky),
 3. doklady o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk,
 4. ponuky s požadovanými dokladmi (napr. výpis z OR, ŽR, iné požadované oprávnenie),
 5. zápisnica z vykonaného prieskumu trhu s vyhodnotením predložených ponúk,
 6. prijatá zmluva,
 7. uverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
 
Vypracovali: Ing. Jurčuková, Ing. Kovácsová, Ing. Sedlářová
10762