Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 181/2019

Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní poradenských, metodických a konzultačných služieb
Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb 27643