Poradné orgány vlády Slovenskej republiky

Legislatívna rada vlády SR

Tajomník: JUDr. Peter Rohaľ, PhD.
Sídlo: Úrad vlády SR

Sekretariát: Renáta Csánová
Sídlo:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Tel: 02/20925462
E-mail: renata.csanova@vlada.gov.skHospodárska a sociálna rada SR (konzultačný a dohodovací orgán)

Tajomník: Ing. Andrea Strečková
E-mail: andrea.streckova@employment.gov.sk

Sekreteriát: Zuzana Hedl
Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tel.: 02/2046 1848
E-mail: zuzana.hedl@employment.gov.sk

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Tajomník rady: Marian Filčík,
riaditeľ odboru ľudských práv,
Ministerstvo spravodlivosti SR


Sekretariát Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Odbor ľudských práv, Sekcia legislatívy
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Tel.: 02/8889 1501Akreditačná komisia

Tajomníčka: RNDr. Mária Holicka
Sídlo: Ministerstvo školstva SR
Tel.: 02/5937 4240
E-mail: maria.holicka@minedu.sk


Bezpečnostná rada Slovenskej republiky

Sídlo: Úrad vlády SR
Tel.: 02/209 25 152, 02/209 25 452, 02/209 25 676Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Tajomník: JUDr. Denisa Žiláková
Sídlo: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
E-mail: eu2020@vicepremier.gov.sk

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR pre oblasť vedy, techniky a inovácií. Jej úlohou je koordinovať spoluprácu organizácií verejného a súkromného sektora pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky a komplexne posudzovať materiály všetkých ústredných orgánov štátnej správy z oblasti vedy, techniky a inovácií predkladané na rokovanie vlády SR alebo orgánom Európskej únie a medzinárodným organizáciám.

Rada vlády má 23 členov. Predsedom Rady vlády je podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, podpredsedami sú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister hospodárstva SR, minister financií SR, predseda Slovenskej akadémie vied a splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Tajomník: Ing. Ivan Stankovský, CSc.
Sídlo: Ministerstvo školstva SR
Tel.: 02/5477 6774
E-mail: sekretariat@siov.sk


Pandemická komisia vlády SR

Tajomník: Anton Tencer
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: Tel.: 02/5937 3357
E-mail: anton.tencer@health.gov.sk


Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Predseda rady: Ing. Denisa Saková, PhD.
Podpredsedovia rady: Mgr. Martin Giertl, Mgr. Marcel Zajac
sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava
tel.: 02/509 44 990
e-mail: splnomocnenec_ros@minv.sk

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2
812 72 Bratislava

Rada vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014-2020

Tajomníčka: Ing. Oľga Algayerová MBA
Sídlo: Úrad vlády SR SR
Tel.: 02/572 95 362
E-mail: olga.algayerova@vlada.gov.sk

Rada je koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti,  najmä využívania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu  pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu námorného a rybného hospodárstva zahrnutých do spoločného strategického rámca, programov v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce,  plánovaných opatrení k stratégiám pre makroregióny,  najmä Stratégie Európskej únie pre Dunajský región, využívania Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ako aj iných európskych a vnútroštátnych finančných mechanizmov súvisiacich s podporou poskytovanou v rámci politiky súdržnosti.

Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, uzneseniami vlády Slovenskej republiky.

Rada je zložená z členov vlády, predstaviteľov samospráv, sociálnych partnerov a zástupcov vzdelávacích a vedeckých inštitúcií.Rada vlády SR pre kultúru

Sídlo: Ministerstvo kultúry SR
Tel.: 02/20 482 213
E-mail: rvk@culture.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

Tajomník rady: Mgr. Dušan Matulay
Sídlo: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Tel.: 02/5978 3801 E
E-mail: rvpei@mzv.sk

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií, zriadená vládou SR svojím uznesením č. 711 zo dňa 19. decembra 2012, je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie SR v zahraničí, s prioritným cieľom podpory exportu a prílevu zahraničných investícií.

Hlavným zámerom Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Tajomník: Petra Barnová
Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Tel.: 02/4859 2231
E-mail: rvpk@minv.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Tajomníčka rady: Mgr. Lívia Jurová
Tel.: 02/2046 3118
E-mail: livia.jurova@employment.gov.sk

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava

Rada vlády SR pre protidrogovú politiku

Tajomník: Mgr. Nadežda Lobodášová
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Telefón: 02/5937 3419
E-mail: nadezda.lobodasova@health.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku je poradným, koordinačným, iniciatívnym a kontrolným orgánom vlády Slovenskej republiky vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.

Rada vlády je zložená z členov vlády, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a generálneho prokurátora. Predsedom Rady vlády je minister zdravotníctva SR, podpredsedami sú minister spravodlivosti SR a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Sekretariát Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15, 811 05  Bratislava

Telefón: +421 2 2092 8155
rv.agenda2030@vicepremier.gov.sk

13