Poradné orgány vlády Slovenskej republiky

Akreditačná komisia

Tajomníčka: RNDr. Mária Holická
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 02/5937 4240, 0908 949 057
E-mail: maria.holicka@minedu.sk
www.akredkom.sk

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky

Sídlo: Úrad vlády SR
Tel.: 02/209 25 676Hospodárska a sociálna rada SR (konzultačný a dohodovací orgán)

Tajomník: Mgr. Viera Becková
E-mail: viera.beckova@employment.gov.sk 
Tel.: 02/2046 1816

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tel.: 02/2046 1848

Legislatívna rada vlády SR

Tajomník: JUDr. Zuzana Gálisová, PhD.
Sídlo: Úrad vlády SR

Sekretariát: Zuzana Schildová
Sídlo:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Tel: 02/20925462
E-mail: zuzana.schildova@vlada.gov.sk


Národná rada pre produktivitu

Predseda rady : PhDr. Peter Goliaš

Sekretariát Národnej rady pre produktivitu
Odbor: Inštitút pre stratégie a analýzy
Sídlo: Úrad vlády SR
Tel. č. 02/209 25 993
E-mail: kristina.gardonova@vlada.gov.sk

Štatút

Pandemická komisia vlády SR

Tajomník: Mgr. Katarína Bartosiewiczová
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: Tel.: 02/5937 3357
E-mail: katarina.bartosiewiczova@health.gov.sk


Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Sekretariát Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05  Bratislava

Telefón: +421 2 2092 8155
rv.agenda2030@vicepremier.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

Tajomník rady: Mgr. Dušan Matulay
Sídlo: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Tel.: 02/5978 3801 E
E-mail: rvpei@mzv.sk

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií, zriadená vládou SR svojím uznesením č. 711 zo dňa 19. decembra 2012, je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie SR v zahraničí, s prioritným cieľom podpory exportu a prílevu zahraničných investícií.

Hlavným zámerom Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

Tajomníčka: Mgr. Ľubica Gazdíková

Sídlo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 33 Bratislava
 
Email: lubica.gazdikova@culture.gov.sk
Telefón: 02/2048 2100
 

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Tajomník: Michal Němec
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 3
Tel.: 02/5477 6777, 0903 920 520
E-mail: sekretariat@radavladyovp.sk
www.radavladyovp.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

Tajomníčka rady: PhDr. Mária Homolová
 
Tel.: +421 2 2046 3156
 
Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava


Rada vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Sekretariát Rady vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
oddelenie európskej koordinácie
sekcia plánu obnovy
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
 

Štatút rady – zmeny schválené uznesením vlády SR č. 90/2024 zo dňa 14.2.2024.


Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Tajomníčka rady: Mgr. Viera Becková
Tel.: 02/2046 1816
E-mail: viera.beckova@employment.gov.sk

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

Sekretariát Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sekcia digitalizácie
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 
Tajomník: Matej Štefánik
Tel.: 02/2092 8750
E-mail: matej.stefanik@mirri.gov.sk

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády SR pre otázky týkajúce sa informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike.
 


Rada vlády SR pre duševné zdravie

Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Tajomníčka: Desanka Kanderová
Sekretariát: Oddelenie nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: 02/593 73 390
e-mail: rvdz@health.gov.sk

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu

Tajomníčka: Dáša Andraščík Macaríková
Sídlo: Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava
E-mail: dasa.macarikova@enviro.gov.sk

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu

Sídlo: Ministerstvo hospodárstva SR

Štatút rady

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Tajomník rady: Marian Filčík,
riaditeľ odboru ľudských práv,
Ministerstvo spravodlivosti SR


Sekretariát Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Odbor ľudských práv
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska 71
813 11 Bratislava
Tel.: 02/8889 91336
e-mail: barbora.rafajdusova@justice.sk


Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Predseda rady: minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok
Podpredsedníčka rady: splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Simona Zacharová
sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava
tel.: 02/509 44 990
e-mail: splnomocnenec_ros@minv.sk

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2
812 72 Bratislava

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027

Sídlo: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Tajomník rady: Ladislav Šimko
 
Štatút Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie (ďalej len „rada“) schválila vláda SR uznesením č. 142 z 13. marca 2024. Rada je koordinačným, poradným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti Európskej únie. V pôsobnosti rady sa užšie prepája oblasť regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti Európskej únie, a tak budú môcť byť skĺbené návrhy na riešenie modernizačného dlhu, nepriaznivej ekonomickej situácie, ale napríklad aj aktuálnych výziev slovenských regiónov spojených s klimatickou krízou či digitálnou transformáciou, s rozhodnutiami o využívaní podpory z fondov Európskej únie. Rada bude využívaná aj ako platforma pre permanentný dialóg vlády SR so samosprávou k aktuálnym otázkam a výzvam v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré sa dotýkajú prosperity všetkých typov území –  mestských alebo  vidieckych oblastí.
 
Rada má 39 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov územnej samosprávy, splnomocnencov vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, rómske komunity a národnostné menšiny a sociálno-ekonomických partnerov.


Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Tajomník: Igor Sidorjak
Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Tel.: 02/4859 2202
E-mail: rvpk@minv.sk

Rada vlády SR pre protidrogovú politiku

Tajomník: Mgr. Nadežda Ferjančíková
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Telefón: 02/5937 3419
E-mail: nadezda.ferjancikova@health.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku je poradným, koordinačným, iniciatívnym a kontrolným orgánom vlády Slovenskej republiky vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.

Rada vlády je zložená z členov vlády, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a generálneho prokurátora. Predsedom Rady vlády je minister zdravotníctva SR, podpredsedami sú minister spravodlivosti SR a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Rada vlády SR pre rodinu a demografický vývoj

Spoločný sekretariát poradných orgánov
Tel.: +421 2 2046 3116
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava


Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Tajomníčka: Michaela Kršková, generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií
Sídlo: Úrad vlády SR

 Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie(ďalej len “Rada”)je centrálnym koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií bez ohľadu na zdroj financovania. Jej úlohou je koordinovať spoluprácu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, sektora vysokých škôl, sektora verejných výskumných inštitúcií, podnikateľského sektora a neziskového sektora v oblasti výskumu, vývoja a inovácií za účelom transformácie Slovenskej republiky na inovatívny štát, ktorý dokáže dynamicky riešiť najväčšie spoločenské výzvy. Rada koordinuje plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií a riadi stratégiu inteligentnej špecializácie.
 
Rada vlády má 15 členov. Predsedom Rady vlády je predseda vlády SR, podpredsedami sú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister hospodárstva SR, minister financií SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ďalšími desiatimi členmi rady sú významní odborníci v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, inovačného manažmentu, rizikového kapitálu alebo tvorby výskumných a inovačných politík s medzinárodnými skúsenosťami, ktorí sú menovaní a odvolávaní vládou na návrh predsedu rady na základe excelentnosti a odbornej praxe nadobudnutej v predmetnej oblasti.

Sekretariát Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Sekcia výskumu, vývoja a inovácií
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie 1. mája
811 06 Bratislava
Email: rvvti@vlada.gov.sk

Štatút rady
 - schválený uznesením vlády SR č. 460/2022 zo dňa 13.7.2022.

13