Potvrdenia

Všetky potvrdenia musia byť vystavené na žiadateľa!

K žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť potvrdenia zo:
 • Sociálnej poisťovne,
 • daňového úradu,
 • všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov),
 • konkurzného súdu (potvrdenie vydáva okresný súd v sídle kraja; predkladajú všetci žiadatelia, okrem subjektov verejnej správy, cirkvi a náboženskej spoločnosti),
 • Ministerstva vnútra SR (potvrdenie z príslušného registra preukazujúce právnu subjektivitu nie staršie ako tri mesiace; predkladajú všetci žiadatelia okrem fyzickej osoby – jednotlivca, rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a obchodnej spoločnosti),
 • registrového súdu (potvrdenie z obchodného registra nie staršie ako tri mesiace vydáva okresný súd v sídle kraja; predkladajú len obchodné spoločnosti),
 • od zriaďovateľa (potvrdenie preukazujúce  právnu subjektivitu  organizácie nie staršie ako tri mesiace; predkladajú rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec),
 • Ministerstva kultúry SR (potvrdenie z príslušného registra preukazujúce právnu subjektivitu nie staršie ako tri mesiace; predkladajú registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti).

Potvrdenia je potrebné priložiť nasledovne:

Pri podávaní viacerých žiadostí od jedného žiadateľa do programu Kultúra národnostných menšín na rok 2011 je potrebné priložiť potvrdenia nasledovne:
 • originál, resp. úradne osvedčenú kópiu potvrdení k prvej žiadosti, ktorá bude zaslaná na úrad vlády,
 • do ostatných žiadostí priložiť odkaz na žiadosť, v ktorej sa nachádzajú originály, resp. úradne osvedčené kópie potvrdení,
 • v prípade, že ani k jednej žiadosti nebudú priložené originály, resp. úradne osvedčené kópie potvrdení, ale len kópie, bude sa žiadosť považovať za neúplnú.

Žiadateľ predkladá:
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,
Vzor žiadosti do Sociálnej poisťovne
Kontakt: Sociálna poisťovňa - http://www.socpoist.sk/
potvrdenie bude vydané bezplatne
 • potvrdenie zdravotných poisťovní o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,
  • potvrdenie sa predkladá bez ohľadu na to, či žiadateľ má zamestnancov
  • k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní
Vzor žiadosti do zdravotnej poisťovne
Kontakty:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - http://www.vszp.sk/
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. - http://www.dovera.sk/
Union, zdravotná poisťovňa, a.s. - http://www.unionzp.sk/
potvrdenie bude vydané bezplatne
 • potvrdenie z daňového úradu o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,
Vzor žiadosti na daňový úrad
potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
 • potvrdenie príslušného konkurzného súdu o tom, že žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti, v konkurze alebo v reštrukturalizácii alebo nebol voči nemu zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku,
  - žiadosť o vystavenie potvrdenia sa predkladá na okresný súd v sídle kraja,
Vzor žiadosti na konkurzný súd
kontakty na súdy http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=lb2&uc=ps/adsuc
Prehľad dní určených na prijímanie verejnosti na súdoch: http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=lb3&uc=ps/hpv
vydanie potvrdenia podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov  
 • potvrdenie z príslušného registra Ministerstva vnútra SR preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa
Vzor žiadosti na Ministerstvo vnútra SR
kontakt na Ministerstvo vnútra SR http://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii
vydanie potvrdenia podlieha poplatkovej povinnosti podľa položky 34 sadzobníka poplatkov zákona č. 232/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • potvrdenie z príslušného registrového súdu preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa,
  - žiadosť o vystavenie potvrdenia sa predkladá na okresný súd v sídle kraja,
Vzor žiadosti na registrový súd
kontakt na registrový súd http://www.orsr.sk/about.asp
Prehľad dní určených na prijímanie verejnosti na súdoch http://www.orsr.sk/StrankoveHodiny.asp
vydanie potvrdenia podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov  
 
Aké potvrdenia predložiť:
Fyzická osoba jednotlivec (občan):
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu,

Fyzická osoba živnostník:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne – potvrdenie musí znieť na IČO, úrad vlády bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
- od všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov), úrad vlády bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
- potvrdenie príslušného daňového úradu  - úrad vlády bude akceptovať len potvrdenie vydané na DIČ resp. IČO,
- potvrdenie konkurzného súdu,
- potvrdenie zo živnostenského registra preukazujúce právnu subjektivitu,

Právnická osoba /obchodné spoločnosti/:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu,
- potvrdenie z obchodného registra preukazujúce právnu subjektivitu,

Záujmové združenie právnických osôb:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu,
- potvrdenie z registra záujmových združení právnických osôb preukazujúce právnu subjektivitu,

VÚC, obec:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,

Rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie od zriaďovateľa preukazujúce právnu subjektivitu,

Cirkev a náboženská spoločnosť:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie z registra Ministerstva kultúry SR preukazujúce právnu subjektivitu,

Právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,

Právnická osoba zriadená osobitným zákonom (napr. vysoká škola):
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,

Občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu,
- potvrdenie z príslušného registra Ministerstva vnútra SR preukazujúce právnu subjektivitu,

Medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu.
- potvrdenie z príslušného registra Ministerstva vnútra SR preukazujúce právnu subjektivitu,
315