Poznáme príjemcov dotácií na popularizáciu vedy a inovácií

16.09.2022

Úrad vlády SR v apríli 2022 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu aktivít zameraných na popularizáciu vedy a inovácií, do ktorej sa mohli zapojiť samosprávy, mimovládne a neziskové organizácie, nadácie, cirkvi či výchovno-vzdelávacie inštitúcie. Na financovanie projektov bolo z rezervy predsedu vlády vyčlenených 300 000 eur.
 
Doručených bolo 166 žiadostí, z toho 146 oprávnených, v celkovej hodnote 1 182 558 eur. Komisia predsedovi vlády odporučila podporiť 48 projektov.
 
Veľké množstvo žiadostí predložili knižnice a 17 z nich je medzi odporúčanými. Zámerom týchto projektov je inovatívnou formou približovať moderné technológie širokej verejnosti, ako aj podporovať mladé vedecké talenty. Napríklad Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove chce svojim návštevníkom v rámci projektu FABolous LABoratory zážitkovými workshopmi prezentovať digitálne technológie alebo ich naučiť základy programovania. Aktivity sú zacielené aj na deti z marginalizovaných skupín a ich rodičov.
 
Ďalším z podporených projektov je Turnaj mladých fyzikov, ktorý má viac ako tridsaťročnú tradíciu a v súčasnosti sa do tejto súťaže zapájajú žiaci z dvoch desiatok slovenských škôl. Turnaj prebieha po celý školský rok na domácej aj medzinárodnej úrovni. V konkurencii tridsiatich krajín sa Slovensko umiestňuje priemerne na piatom mieste, v roku 2021 získali mladí fyzici zo Slovenska druhé miesto.
 
Dotáciu získala aj Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) na realizáciu aktivít v rámci podujatia Európska noc výskumníkov 2022. Jednou z nich je Vedecký kuriér SK-UA. Pôjde o vytvorenie vedeckých setov na realizáciu pokusov v oblasti biológie, fyziky, chémie, environmentalistiky či elektrotechniky, ktoré budú rozdistribuované do vybraných škôl po celom Slovensku. Návody k pokusom budú dvojjazyčné, v slovenčine a ukrajinčine, aby na nich mohli spoločne pracovať ukrajinské a slovenské tímy. Druhou aktivitou je Navštív svoju školu – Spoznaj svoju UA vedkyňu, v rámci ktorej ukrajinské vedkyne navštívia slovenské školy a budú slovenským aj ukrajinským žiakom pútavým spôsobom prezentovať svoju vedeckú činnosť.
 
Zoznam všetkých podporených projektov bude postupne zverejňovaný na stránke Úradu vlády SR:
https://www.vlada.gov.sk/poskytovanie-financnych-prostriedkov-z-rozpoctovej-rezervy-predsedu-vlady-sr/.
29478