Príprava pred VO

Štúdia uskutočniteľnosti bola pripomienkovaná v októbri 2019 prostredníctvom webového sídla ÚV SR.
 
V roku 2021 prešiel projekt revíziou a bol aktualizovaný (z dôvodu delimitácie niektorých IS na MIRRI SR) , pričom výška rozpočtu zostala zachovaná a projekt bol doplnený o ďalšie aktivity (chýbajúce fázy ako napr. Testovanie pri aktivite A3, interné role (15%), navýšený počet integrácii a zlepšenie funkčnosti budovaných systémov). Zmeny sú podrobne zachytené v dokumente Opis predmetu zákazky a Katalóg požiadaviek.
 
Projekt sa momentálne nachádza pred vyhlásením verejného obstarávania. Z dôvodu revízie projektu je dokumentácia sprístupnená opätovne na verejné pripomienkovanie.
 
Pripomienky je možné zasielať v termíne od 2.9.2021  do 17. 9.2021 prostredníctvom platformy Slovensko digital https://platforma.slovensko.digital/t/manazment-udajov-uradu-vlady-sr/7852.

Online predstavenie projektu
Vyhodnotenie pripomienok pred VO 29299