Služby zabezpečenia prevádzky a rozvoja modulov Manažérskeho informačného systému (MIS) a modulov Informačného systému Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF v rámci činnosti RO OPTP
Dátum zverejnenia: 22.11.2018
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 30.11.2018 do 10.00 hod.