ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB

Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
Telefón: 02/57 881 111 Fax: 02/52 932 096
E-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk
Internetová stránka: http://www.teleoff.gov.sk/