ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
Telefón: 02/ 5810 0411 Fax: 02/ 5810 0479
E-mail:
Internetová stránka: http://www.urso.gov.sk/